Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul de resurse proprii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sistemul de resurse proprii

Decizia privind resursele proprii stabilește dispozițiile de bază pentru finanțarea bugetului Uniunii Europene (UE).

ACT

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

SINTEZĂ

Funcționarea Uniunii Europene (UE) se bazează pe un buget echilibrat, care este finanțat în totalitate din resurse proprii. Plafonul resurselor proprii este menținut la 1,23 % din suma totală a venitului național brut (VNB) al statelor membre.

Există trei categorii de resurse proprii: resursele proprii tradiționale, resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și cea bazată pe venitul național brut (VNB). Alte venituri provin, printre altele, din taxele plătite de către funcționari, din amenzile impuse întreprinderilor de Uniune și din dobânzile percepute pentru întârzieri.

Resursele proprii tradiționale

Resursele proprii tradiționale includ taxele vamale și cotizațiile pentru producția de zahăr în interiorul Uniunii. Cota pe care statele membre o pot reține din suma totală sub formă de costuri de colectare se ridică la 25 %.

Resursa TVA

O cotă uniformă de 0,30 % este colectată din baza armonizată de evaluare a TVA a fiecărui stat membru. Baza de evaluare a TVA este limitată la 50 % din venitul național brut (VNB) al fiecărei țări. Obiectivul acestei norme este de a evita obligarea statelor membre mai sărace să plătească o sumă disproporționată.

Resursa bazată pe VNB

Un procent uniform este luat din venitul național brut (VNB) al fiecărui stat membru UE. Acest procent este utilizat pentru a finanța partea bugetului UE care nu este acoperită de către celelalte resurse proprii și din alte surse de venit. Obiectivul este acela de a echilibra veniturile și cheltuielile.

Corectări în favoarea anumitor state membre

Corectările se bazează pe principiul conform căruia orice stat membru care suportă o sarcină bugetară excesivă în raport cu nivelul său relativ de prosperitate poate beneficia de o corectare la momentul potrivit.

Țările care beneficiază în prezent de acest tip de măsură sunt Regatul Unit, Germania, Austria, Țările de Jos și Suedia.

Colectarea resurselor proprii

Metoda de colectare a resurselor proprii este determinată de dispozițiile naționale care sunt examinate în mod regulat de către Comisie. Statele membre informează Comisia cu privire la anomaliile cu impact financiar întâlnite în cadrul colectării.

Modificarea sistemului de resurse proprii ale UE

În iunie 2011, Comisia a prezentat un proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse ale Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Decizia, care a fost adoptată de către Consiliu în mai 2014, va intra în vigoare doar când va fi ratificată de către toate statele membre. Cu toate acestea, odată intrată în vigoare, directiva se va aplica retroactiv începând de la 1 ianuarie 2014.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare - Data de expirare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2007/436/CE, Euratom

1.1.2007

-

JO L 163, 23.6.2007

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) (JO L 181, 19.7.2003)

Decizia 97/245/CE, Euratom a Comisiei din 20 martie 1997 de stabilire a modalităților de comunicare a informațiilor către Comisie de către statele membre cu privire la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 97, 12.4.1997)

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 155, 7.6.1989)

Propunere de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată [COM(2011) 737 final, nepublicată în Jurnalul Oficial]

Prezenta propunere, care trebuie să abroge și să înlocuiască Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89, are ca obiectiv să stabilească metoda pe care statele membre ar trebui să o utilizeze pentru a calcula noua resursă proprie bazată pe TVA și procedurile de punere a acesteia la dispoziția bugetului UE.

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European - Al șaptelea raport în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 referitor la procedurile de control și de colectare a taxei pe valoarea adăugată [COM(2014) 69 final, nepublicat în Jurnalul Oficial]

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014)

Ultima actualizare: 11.06.2014

Top