Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Prezentul regulament stabilește normele pentru Fondul de garantare pentru acțiuni externe. Acest fond protejează bugetul UE împotriva riscurilor bugetare aferente împrumuturilor, precum și a garantării împrumuturilor acordate unor țări terțe sau pentru proiecte executate în țările respective. Obiectivul fondului este de a proteja creditele bugetare europene și de a contribui la respectarea disciplinei bugetare.

ACT

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (versiune codificată).

SINTEZĂ

Ca urmare a împrumuturilor acordate unor țări terțe și a garanțiilor care acoperă împrumuturile pentru finanțarea operațiunilor de investiții din aceste țări, Uniunea Europeană (UE) este expusă unor riscuri financiare considerabile. Pentru a se proteja împotriva unor astfel de riscuri, UE a adoptat prezentul regulament privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe.

Prezentul regulament descrie modul de funcționare a fondului și stabilește procedura de alimentare a fondului, precum și normele de gestiune a acestuia. Principalul obiectiv al fondului este de a proteja creditele bugetare europene și de a contribui la respectarea disciplinei bugetare.

Misiune

Misiunea Fondului de garantare pentru acțiuni externe este de a rambursa creditorii UE, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către beneficiar în ceea ce privește:

  • un împrumut acordat sau garantat de UE;
  • un împrumut garantat acordat de Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru care UE acționează ca garant.

Mai mult, fondul de garantare poate acoperi doar împrumuturile și garanțiile realizate în beneficiul unei țări terțe sau în scopul finanțării unor proiecte în țări terțe.

Gestiunea și alimentarea financiară

Comisia încredințează BEI gestiunea financiară a fondului, în cadrul unui mandat în numele UE. Fondul de garantare este alimentat prin:

  • o plată anuală din bugetul UE (dacă este necesar);
  • dobânda aferentă plasamentelor financiare făcute din disponibilitățile fondului;
  • sumele recuperate de la debitorii ce nu și-au achitat datoria.

Suma țintă și transferul anual

Suma țintă se referă la suma resurselor necesare pentru ca fondul să-și îndeplinească misiunea. Suma țintă a fondului este stabilită la 9 % din totalul obligațiilor UE de capital datorate și neachitate care decurg din fiecare împrumut sau operațiune de garantare, majorată cu dobânda datorată și neachitată. Transferul anual de la bugetul UE la fond este calculat prin aplicarea sumei țintă la suma restantă a împrumuturilor acordate și garantate. Diferența dintre suma țintă și valoarea efectivă a activelor fondului se plătește de la bugetul general al UE către fond, sau către buget în cazul înregistrării unui surplus la fond.

Valoarea provizionului se calculează la începutul anului financiar „n” pe baza împrumuturilor acordate și garantate în anul financiar precedent („n-1”). Suma astfel calculată se introduce în bugetul anului n+1. Există așadar un decalaj de aproximativ doi ani între momentul în care sumele devin restante și provizionarea efectivă a fondului.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009

30.6.2009

-

JO L 145 din 10.6.2009

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Raport complet privind modul de funcționare a Fondului de Garantare [ COM(2014) 214 final din 8.4.2014- Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raportul concluzionează că mecanismul actual de provizionare continuă să îndeplinească obiectivele pentru care a fost constituit. De obicei, se face apel la fond doar pentru a compensa valoarea unei plăți neefectuate (dobândă și/sau capital) la o anumită dată scadentă, ceea ce înseamnă că suma integrală a viitoarelor plăți exigibile va afecta fondul doar în timp, în momentul în care acele plăți ajung scadente.

Deoarece, teoretic, în urma neefectuării unei plăți, creditorul unui împrumut ar putea solicita toate plățile ulterioare, pentru a face o simulare de criză maximă a fondului, în analiza cantitativă a fost simulat și un scenariu în care plățile neachitate ar declanșa accelerarea tuturor plăților exigibile viitoare.

O analiză cantitativă a riscului acoperit din fond și a ratei țintă de 9 % a fondului a arătat că nivelul acestei rate, asociat cu alte caracteristici esențiale ale fondului, este adecvat. Prin urmare, Comisia nu consideră necesară modificarea ratei țintă sau a altor caracteristici ale fondului, deși rata țintă ar trebui să fie revizuită la anumite intervale pentru a se asigura că ea rămâne în continuare proporțională cu profilul de risc suportat de fond. Această revizuire va fi efectuată în momentul revizuirii așa-numitului mandat extern al BEI la jumătatea perioadei, adică până la 31 decembrie 2016.

Data ultimei actualizări: 30.06.2014

Top