Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul european privind protecţia infrastructurilor critice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Programul european privind protecţia infrastructurilor critice

Comisia Europeană stabileşte principiile şi instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a Programului european privind protecţia infrastructurilor critice (PEPIC), atât europene, cât şi naţionale.

ACT

Communication from the Commission of 12 December 2006 on a European Programme for Critical Infrastructure Protection [COM(2006) 786 final – Official Journal C 126 of 7.6.2007] (Comunicarea Comisiei din 12 decembrie 2006 privind Programul european privind protecţia infrastructurilor critice).

SINTEZĂ

În decembrie 2005, Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a solicitat Comisiei să facă o propunere pentru un program european privind protecţia infrastructurilor critice * (PEPIC). Ca urmare a acestei cereri, Comisia a adoptat această comunicare şi o propunere de directivă privind identificarea şi clasarea infrastructurilor critice, în scopul de a îmbunătăţi protecţia acestora.

În această comunicare se prezintă principiile, procesele şi instrumentele propuse pentru punerea în aplicare a PEPIC. Ameninţărilor cărora programul urmăreşte să le răspundă nu se limitează doar la terorism, ci cuprind şi activităţile infracţionale, pericolele naţionale şi alte cauze ale accidentelor, pe baza unei abordări a tuturor riscurilor.

Obiectivul general al PEPIC este de a îmbunătăţi protecţia infrastructurii critice în Uniunea Europeană (UE). Acest obiectiv va fi realizat prin punerea în aplicare a legislaţiei europene prezentate în această comunicare.

Cadrul legislativ pentru PEPIC constă în următoarele:

 • o procedură de identificare şi clasare a infrastructurilor critice europene şi o abordare comună pentru evaluarea necesităţii de a îmbunătăţi protecţia acestora. Această procedură va fi pusă în aplicare prin intermediul unei directive;
 • măsuri menite să faciliteze punerea în aplicare a PEPIC, inclusiv un plan de acţiune PEPIC, reţeaua de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN), înfiinţarea unor grupuri de experţi privind protecţia infrastructurilor critice (PIC) la nivelul Uniunii Europene, procesele de partajare de informaţii referitoare la PIC şi identificarea şi analizarea interdependenţelor;
 • sprijin pentru statele membre ale UE privind infrastructurile critice naţionale (ICN) care se poate utiliza opţional de un anumit stat membru şi planificarea de urgenţă;
 • o dimensiune externă;
 • măsuri financiare de sprijin, în special programul specific al Uniunii Europene „Prevenirea, pregătirea şi consecinţele gestionării riscurilor terorismului şi a altor riscuri legate de securitate” pentru perioada 2007-2013, care va asigura oportunităţi de finanţare pentru măsurile legate de protecţia infrastructurilor critice.

Planul de acţiune PEPIC

Planul de acţiune PEPIC este structurat pe trei direcţii principale de lucru:

 • prima se referă la aspectele strategice ale PEPIC şi la dezvoltarea unor măsuri aplicabile pe orizontală tuturor activităţilor în domeniul PIC;
 • a doua se referă la protecţia infrastructurilor critice europene şi vizează reducerea vulnerabilităţii lor;
 • a treia este un cadru naţional menit să ajute statele membre să îşi protejeze infrastructurile lor critice naţionale.

Planul de acţiune este un proces continuu şi trebuie evaluat periodic.

Reţeaua de alertă privind infracţiunile critice (CIWIN)

Va fi creată o reţea de alertă (CIWIN) printr-o propunere specifică a Comisiei, în scopul de a face schimb de cele mai bune practici şi de a oferi o platformă opţională pentru schimbul de mesaje de alertă rapidă, legată de sistemul ARGUS al Comisiei.

Grupuri de experţi

În cazul în care este necesară expertiză, Comisia poate constitui grupuri de experţi în domeniul PIC la nivelul UE, în scopul de a examina chestiunile concrete. În funcţie de sectorul infrastructurii critice, funcţiile experţilor pot include:

 • asistenţa în identificarea vulnerabilităţilor, a interdependenţelor şi a celor mai bune practici din sector;
 • elaborarea de măsuri pentru reducerea vulnerabilităţilor şi conceperea unor indicatori de performanţă;
 • formularea de studii de caz.

Partajarea informaţiilor referitoare la Protecţia infrastructurilor critice (PIC)

Părţile implicate trebuie să facă schimb de informaţii privind PIC, în special despre măsurile privind securitatea infrastructurilor critice şi a sistemelor protejate, despre studiile privind interdependenţa şi vulnerabilitatea legată de PIC, despre evaluarea ameninţărilor şi a riscurilor. În acelaşi timp, trebuie să se asigure că nu sunt dezvăluite acele informaţii partajate care fac obiectul unui drept de proprietate, sunt sensibile sau au caracter personal şi că orice persoană care lucrează cu informaţii clasificate va fi examinată în mod corespunzător de statul membru în cauză din punctul de vedere al securităţii.

Identificarea interdependenţelor

Pentru a asigura o mai bună evaluare a punctelor slabe, a ameninţărilor şi a riscurilor legate de infrastructurile critice, trebuie să se identifice şi să se analizeze interdependenţele cu caracter geografic sau sectorial.

Grupul de contact PIC

Comisia preconizează înfiinţarea unui grup de contact pentru protecţia infrastructurilor critice. Punctele de contact vor fi desemnate de fiecare stat membru al UE şi vor fi responsabile de coordonarea, împreună cu alte state membre, cu Consiliul şi Comisia, a chestiunilor legate de protecţia infrastructurilor critice naţionale.

Protecţia infrastructurilor critice naţionale (ICN)

Deşi admite că protecţia infrastructurilor critice naţionale este responsabilitatea proprietarilor, a operatorilor şi a statelor membre ale UE, Comisia prevede asistenţă în acest domeniu, la cererea statelor membre. Fiecare stat membru este încurajat să elaboreze un program de protecţie naţională care să includă:

 • clasificarea ICN-urilor, ţinând seama de efectele în urma perturbării sau distrugerii unei anumite infrastructuri (amploarea geografică şi gravitatea consecinţelor);
 • identificarea dependenţelor geografice şi sectoriale;
 • planificarea de urgenţă.

Dimensiunea externă

Un aspect important al PEPIC este dimensiunea externă a PIC. Având în vedere interconectarea şi interdependenţa economiilor moderne, perturbarea sau distrugerea unei anumite infrastructuri poate avea consecinţe pentru ţările din afara Uniunii şi viceversa. Prin urmare, este esenţial să se consolideze cooperarea internaţională în acest domeniu prin intermediul unor acorduri sectoriale.

Măsuri financiare de sprijin

PEPIC va fi cofinanţat prin programul comunitar „Prevenirea, pregătirea şi consecinţele gestionării riscurilor terorismului şi a altor riscuri legate de securitate” pentru perioada 2007-2013.

Contextul istoric

În 17 şi 18 iunie 2004, Consiliul European a solicitat Comisiei să elaboreze o strategie globală de îmbunătăţire a protecţiei infrastructurilor critice. Ca răspuns la această solicitare, în 20 octombrie 2004, Comisia a publicat comunicarea „Protecţia infrastructurilor critice în lupta împotriva terorismului".

Intenţia Comisiei de a propune un Program european privind protecţia infrastructurilor critice (PEPIC) şi o Reţea de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN) a fost acceptată de Consiliul European din 16 şi 17 decembrie 2004, atât în concluziile privind „Prevenirea, pregătirea şi reacţia la atacurile teroriste”, cât şi în Programul „Solidaritate” adoptat de Consiliu în 2 decembrie 2004.

Elaborarea PEPIC a fost pregătită intens pe tot parcursul anului 2005. La data de 17 noiembrie 2005, Comisia a adoptat o Carte verde privind Programul european privind protecţia infrastructurilor critice.

La data de 15 septembrie 2005, s-a adoptat o decizie privind finanţarea unui proiect-pilot care cuprindea un set de acţiuni pregătitoare menite să consolideze lupta împotriva terorismului. Aceasta a fost urmată de o a doua decizie, la data de 26 octombrie 2006, privind finanţarea proiectului-pilot al PEPIC.

La data de 12 decembrie 2006, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind identificarea şi clasarea infrastructurilor critice europene şi o abordare comună pentru a evalua necesitatea de a îmbunătăţi protecţia acestora. În aceeaşi zi, Comisia a adoptat şi această comunicare. Aceste documente oferă o imagine clară a modului în care Comisia îşi propune să abordeze tema protecţiei infrastructurilor critice în UE.

În fine, propunerea privind programul specific „Prevenirea, pregătirea şi consecinţele gestionării riscurilor terorismului şi a altor riscuri legate de securitate” s-a adoptat în 12 februarie 2007.

Termeni-cheie ai actului

 • Infrastructuri critice: echipamentele fizice şi de tehnologia informaţiei, reţelele, serviciile şi bunurile care, dacă ar fi întrerupte sau distruse, ar avea repercusiuni grave asupra sănătăţii, siguranţei, securităţii sau bunăstării economice a cetăţenilor sau asupra funcţionării eficiente a guvernelor din statele membre.

ACTE CONEXE

Propunerea de decizie a Consiliului din 27 octombrie 2008 privind o Reţea de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN) [COM(2008) 676 finală – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. După cum se prevede în comunicarea de mai sus, această propunere distinctă are ca obiectiv stabilirea unei Reţele de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN). CIWIN ar pune la dispoziţia statelor membre un sistem de informare, comunicare şi alertă securizat pentru schimbul de informaţii referitoare la PIC. Acest sistem ar facilita cooperarea dintre statele membre, favorizând schimbul de informaţii referitoare la ameninţări şi vulnerabilităţi, precum şi referitoare la strategiile pentru a îmbunătăţi protecţia infrastructurilor critice. Participarea statelor membre la reţea ar rămâne voluntară. CIWIN ar fi alcătuită dintr-un forum electronic şi un sistem de alertă rapidă, primul servind la schimbul de informaţii şi al doilea, la transmiterea de alerte referitoare la riscuri şi ameninţări. Acesta ar fi un sistem clasificat securizat, în care accesul la informaţii este reglementat în consecinţă. Dezvoltarea aspectelor tehnice ale CIWIN este responsabilitatea Comisiei.

Procedura de consultare (CNS/2008/0200)

Green Paper of 17 November 2005 on a European programme for critical infrastructure protection (Cartea verde din 17 noiembrie 2005 privind un Program european pentru protecţia infrastructurilor critice) [COM(2005) 576 finală – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 20 October 2004 (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 20 octombrie 2004)– Pregătirea şi gestionarea consecinţelor în lupta împotriva terorismului [COM(2004) 701 finală – Official Journal C 52 of 2.3.2005].

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 20 October 2004 (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 20 octombrie 2004) – Prevenirea, pregătirea şi reacţia la atacurile teroriste [COM(2004) 698 final – Official Journal C 14 of 20.1.2005].

Ultima actualizare: 17.08.2010

Top