Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat

Obiectivul acestei directive este apropierea legislației interne a statelor membre privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat.

ACT

Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat.

SINTEZĂ

Unul dintre obiectivele Uniunii Europene (UE) în domeniul educației este promovarea Europei ca centru mondial de excelență pentru studii și formare profesională. Favorizarea mobilității resortisanților țărilor terțe în cadrul Comunității pentru studii reprezintă un factor major al acestei strategii, care urmărește aproprierea legislației interne privind condițiile de intrare și de ședere.

Prezenta directivă stabilește normele cu privire la procedurile de admisie a resortisanților țărilor terțe, pe o durată mai mare de trei luni, pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat pe teritoriul statelor membre.

Directiva face distincție între patru categorii de resortisanți ai țărilor terțe:

 • studenții;
 • elevii;
 • stagiarii neremunerați;
 • voluntarii.

Anumite categorii de persoane sunt excluse din domeniul de aplicare a directivei propuse:

 • solicitanții de azil sau persoanele care beneficiază de o protecție temporară sau subsidiară;
 • resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii Europene, deoarece beneficiază indirect de dreptul la libera circulație;
 • resortisanții țărilor terțe care beneficiază de statutul de rezident pe termen lung într-un stat membru, conform Directivei 2003/109/CE, care le recunoaște un drept de ședere în celelalte state membre pentru a efectua studii sau pentru a urma un curs de formare profesională.

Condițiile de intrare și de ședere

Directiva stabilește norme cu caracter obligatoriu pentru admisia studenților resortisanți ai țărilor terțe, lăsând statele membre să decidă dacă vor aplica sau nu aceste prevederi în cazul elevilor, al voluntarilor și al stagiarilor neremunerați

Condițiile esențiale de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii sunt următoarele:

 • persoana trebuie să fie acceptată de o unitate de învățământ superior;
 • persoana trebuie să dispună de resurse suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere, studii și costurile de întoarcere în țara de origine;
 • persoana trebuie să aibă o cunoaștere suficientă a limbii în care se va desfășura programul de studii pe care îl va urma (condiție flexibilă, lăsată la discreția statelor membre);
 • taxele percepute de unitatea de învățământ trebuie să fie achitate în prealabil (condiție flexibilă, lăsată la discreția statelor membre).

În ceea ce admisia resortisanților țărilor terțe care au fost admiși ca studenți într-un stat membru, prezenta directivă creează un drept de ședere într-un alt stat membru în care studenții doresc să-și continue studiile. Pentru ca resortisanții țărilor terțe să nu poată abuza de statutul lor de student prelungindu-și excesiv șederea în Uniunea Europeană (UE), programul de studii suplimentar trebuie să aibă o legătură suficientă cu programul de studii deja absolvit.

Fiind vorba de resortisanți ai țărilor terțe care își continuă studiile secundare în calitate de elevi, propunerea acoperă doar mobilitatea organizată în cadrul programelor de schimb administrate de organizații specializate. Sunt stabilite următoarele condiții:

 • limitele de vârstă sunt stabilite de către statul membru respectiv;
 • instituția care organizează schimbul trebuie să fie recunoscută în statul membru respectiv;
 • instituția care organizează schimbul trebuie să accepte responsabilitatea pentru cheltuielile de întreținere, de școlarizare, de sănătate, și de întoarcere în țara de origine;
 • eliberarea permisului de ședere trebuie să depindă de alegerea familiei gazdă. Astfel, statul membru păstrează o marjă de manevră pentru a rezerva schimburile doar țărilor terțe care oferă posibilități de schimb pentru proprii elevi.

Directiva stabilește următoarele condiții de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru stagii neremunerate:

 • persoana trebuie să dispună de resurse suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere, studii și costurile de întoarcere în țara de origine;
 • dacă statul membru solicită acest lucru, persoana trebuie să urmeze un curs de formare lingvistică de bază, astfel încât să posede cunoștințele necesare absolvirii stagiului.

Resortisanții țărilor terțe care sunt incluși în categoria stagiarilor neremunerați sau în cea a voluntarilor și care, în virtutea activității lor sau a tipului de compensație sau de remunerație pe care o încasează, sunt considerați lucrători în sensul legislației interne, nu sunt acoperiți de prezenta directivă.

În ceea ce privește admisia resortisanților țărilor terțe pentru servicii de voluntariat, directiva prevede următoarele condiții:

 • limitele de vârstă sunt stabilite de către statul membru respectiv;
 • este necesar un acord care să indice în special sarcinile, condițiile de încadrare de care va benefica voluntarul pentru îndeplinirea sarcinilor, programul de lucru, resursele disponibile pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, de întreținere și de cazare;
 • organizația răspunde pentru activitățile voluntarului, cheltuielile acestuia de ședere, de sănătate și de întoarcere în țara de origine în timpul perioadei de ședere;
 • voluntarul trebuie să beneficieze de un curs de inițiere în limba, istoria și societatea statului membru care îl primește (dacă statul membru gazdă solicită acest lucru în mod expres).

Perioada de valabilitate și reînnoirea permiselor de ședere

Perioada de valabilitate a permiselor de ședere depinde de categoria resortisantului:

 • studenți: o perioadă de cel puțin un an, care poate fi reînnoită dacă titularul continuă să îndeplinească condițiile cerute. În cazul în care durata unui curs este mai mică de un an, permisul este valabil pe perioada de desfășurare a cursului;
 • elevi: perioada maximă este de un an;
 • stagiari neremunerați: perioada de valabilitate a permisului de ședere acoperă durata stagiului, fără a putea depăși un an. În cazuri excepționale, acesta poate fi reînnoit, o singură dată și exclusiv pe durata necesară obținerii unei calificări profesionale recunoscute de un stat membru;
 • voluntari: perioada maximă este de un an. În cazuri excepționale, dacă durata programului relevant depășește un an, durata valabilității permisului de ședere poate corespunde perioadei respective.

Drepturile resortisanților țărilor terțe

Directiva stipulează că studenții au dreptul să fie angajați și să exercite o activitate economică independentă. Totuși, statele membre pot refuza dreptul la muncă pe durata primului an de ședere a unui resortisant al unei țări terțe care are statutul de student.

Procedură și transparență

Orice procedură de acordare sau de retragere a permisului de ședere este supusă regulilor de transparență, și anume:

 • orice decizie referitoare la un permis de ședere este adoptată și comunicată solicitantului într-un termen care să nu împiedice participarea la studiile respective, acordându-se, de asemenea, timp suficient autorităților competente pentru a procesa cererea;
 • în cazul în care informațiile furnizate în sprijinul cererii sunt necorespunzătoare, procesarea cererii poate fi suspendată, iar autoritățile competente informează solicitantul cu privire la orice alte informații care mai sunt necesare;
 • orice decizie de respingere a unei cereri de eliberare a permisului de ședere se comunică resortisantului țării terțe vizat. Notificarea menționează posibilele căi de atac;
 • în cazul în care o cerere este respinsă sau un permis de ședere eliberat în conformitate cu prezenta directivă este retras, persoana vizată are dreptul la o cale de atac judiciară în fața autorităților statului membru vizat.

Directiva prevede posibilitatea aplicării unor proceduri accelerate de eliberare a permiselor de ședere pentru studenți și schimb de elevi grație unui acord încheiat unitățile de învățământ superior sau o organizație care gestionează programe de schimb și autoritatea responsabilă pentru eliberarea permiselor de ședere.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2004/114/CE

12.1.2005

11.1.2007

JO L 375 din 23.12.2004

ACTE CONEXE

Propunere de directivă a Parlamentului Europeanși la Consiliului privind condițiile de intrareși deședere a resortisanțilorțărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesionalăremuneratăși neremunerată, servicii de voluntariatși muncăau pair[REFORMARE]( COM(2013) 0151 final - 2013/0081 (COD)) [Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Rapoartele privind punerea în aplicare a Directivei 2004/114/CE și a Directivei 2005/71/CE au arătat că normele existente nu sunt suficient de clare sau de obligatorii sau că acestea nu sunt coerente cu programele de finanțare existente ale UE sau cu obiectivele strategiei Europa 2020. În consecință, Comisia a propus un text cu scopul de a aborda neajunsurile directivelor anterioare și de a lărgi totodată domeniul de aplicare al acestora, astfel încât să includă și stagiarii remunerați și lucrătorii au pair. De asemenea, propunerea ar conferi un caracter obligatoriu normelor introduse pentru elevi și pentru voluntari.

Pe lângă extinderea domeniului de aplicare, Comisia propune în special următoarele:

 • îmbunătățirea condițiilor de admisie (unui solicitant care îndeplinește toate condițiile de admisie trebuie să i se acorde un permis de ședere sau o viză pe termen lung), a drepturilor (inclusiv a celor referitoare la mobilitatea în interiorul UE) și a garanțiilor procedurale;
 • dreptul la căutarea unui loc de muncă după finalizarea studiilor sau a unui proiect de cercetare.

Data ultimei actualizări: 12.02.2014

Top