Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obținere de probe în materie civilă și comercială

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Obținere de probe în materie civilă și comercială

Obiectivul prezentului regulament este de a îmbunătăți, simplifica și accelera cooperarea între statele membre în scopul de a obține probe în cadrul procedurilor judiciare în materie civilă și comercială.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială.

SINTEZĂ

Regulamentul facilitează obținerea probelor în alt stat membru. Se aplică în materie civilă și comercială, atunci când instanța unui stat membru solicită:

 • instanței unui alt stat membru obținerea de probe;
 • permisiunea de a colecta ea însăși probe într-un alt stat membru.

Cererea trebuie să se refere la obținerea de probe menite să fie utilizate într-o procedură judiciară angajată sau care urmează a fi angajată.

Danemarca nu participă la acest regulament.

Comunicarea directă între instanțe

Statele membre trebuie să întocmească o listă a instanțelor judecătorești competente pentru obținerea de probe și trebuie să indice competența lor teritorială și/sau specială. Cererile se transmit direct de către instanța înaintea căreia procedura este angajată sau urmează a fi angajată (instanța solicitantă) instanței altui stat membru care trebuie să colecteze probele (instanța solicitată).

Fiecare stat membru desemnează o instanță cu rol de organism central. Organismul central răspunde de:

 • furnizarea de informații instanțelor;
 • rezolvarea eventualelor probleme legate de transmiterea cererilor;
 • redirecționarea, în cazuri excepționale, a cererilor către instanța competentă.

Forma și conținutul cererii

Cererile trebuie introduse utilizând formularele tip prevăzute în regulament și trebuie să conțină informații precum numele și adresa părților, natura și obiectul cauzei, actul de cercetare care urmează să fie îndeplinit etc.

Regulamentul prevede că cererile trebuie să fie redactate în limba oficială a instanței solicitate sau într-o altă limbă pe care statul membru solicitat a indicat-o ca putând fi acceptată.

Executare

Executarea cererii se desfășoară în conformitate cu legislația statului membru solicitat. Cererea trebuie executată, cel târziu, în termen de 90 de zile de la primirea acesteia.

Executarea unei cereri nu poate fi refuzată decât în următoarele cazuri:

 • cererea nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament (de exemplu, este vorba despre o procedură penală, și nu una civilă sau comercială);
 • executarea cererii nu intră în atribuțiile puterii judiciare;
 • cererea nu este completă;
 • persoana care face obiectul unei cereri de audiere invocă o scutire de la a depune mărturie sau o interdicție de a depune mărturie;
 • depozitul sau avansul privind costurile aferente utilizării unui expert nu a fost efectuat.

În caz de refuz de executare a unei cereri, instanța solicitată informează instanța solicitantă cu privire la aceasta în termen de 60 de zile de la primirea cererii.

În cazul în care acest lucru este prevăzut în legislația statului membru al instanței solicitante, reprezentanți ai acesteia din urmă pot fi prezenți atunci când instanța solicitată dă curs actului juridic solicitat. Aceeași procedură este aplicabilă părților interesate și, dacă este cazul, reprezentanților acestora.

Regulamentul nu împiedică încheierea sau menținerea, de către două sau mai multe state membre, a unor acorduri vizând accelerarea sau simplificarea executării cererilor privind acte judiciare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

1.7.2001

-

JO L 174 din 27.6.2001

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială [ COM(2007) 769 – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Potrivit Comisiei, cele două obiective principale ale regulamentului (simplificarea și cooperarea dintre statele membre și accelerarea obținerii de probe) au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Cu toate acestea, ar trebui luate anumite măsuri în scopul îmbunătățirii funcționării regulamentului, în special:

 • îmbunătățirea nivelului de cunoștințe privind regulamentul în rândul profesiilor juridice;
 • luarea măsurilor necesare pentru respectarea termenului de 90 de zile stabilit pentru executarea cererilor;
 • exploatarea mai intensă a noilor tehnologii, în special videoconferința.

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control [ COM(2013) 452 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Obiectivul acestei propuneri este de a-i permite Comisiei să adopte acte delegate în contextul a cinci regulamente din domeniul justiției, în care Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 înlocuiește procedura de reglementare cu supraveghere aplicabilă în prezent.

Ultima actualizare: 01.04.2014

Top