Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Principiul egalității de tratament între persoane fără deosebire de rasă sau origine etnică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Principiul egalității de tratament între persoane fără deosebire de rasă sau origine etnică

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2000/43/CE — de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva vizează să combată discriminarea pe motiv de origine rasială sau etnică.
 • Aceasta stabilește cerințele minime pentru punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane în Uniunea Europeană (UE).
 • Prin descurajarea discriminării, aceasta va contribui la creșterea participării la viața economică și socială și la reducerea excluziunii sociale.

ASPECTE-CHEIE

 • Directiva se bazează pe principiul egalității de tratament între persoane. Aceasta interzice atât discriminarea directă*, cât și indirectă*, hărțuirea*, instigarea la discriminare și persecuțiile*.
 • Directiva se aplică tuturor persoanelor și sectoarelor de activitate, în ceea ce privește:
  • accesul la locuri de muncă;
  • condițiile de muncă, inclusiv promovarea, remunerarea și concedierile;
  • accesul la formare profesională;
  • afilierea într-o organizație a lucrătorilor sau a patronatului și în orice organizație profesională;
  • accesul la protecție socială și asistență medicală;
  • educația;
  • avantajele sociale;
  • accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, inclusiv în ceea ce privește locuința.
 • Directiva nu se referă la diferența de tratament bazată pe cetățenie sau condițiile de intrare și de ședere pentru cetățenii din țări din afara UE.

Derogări de la principiul egalității de tratament

 • În domeniul ocupării forței de muncă, se poate autoriza o derogare unde rasa sau originea etnică reprezintă o cerință profesională reală. Această derogare trebuie să fie justificabilă prin natura activității ocupaționale și condițiile în care aceasta este desfășurată. Cerința trebuie să fie legitimă și proporțională.
 • Directiva nu se opune acțiunii pozitive, respectiv măsurilor naționale menite să prevină sau să compenseze dezavantajele legate de rasă sau origine etnică.

Căi de atac și aplicarea dreptului

 • Orice persoană care se consideră o victimă a discriminării pe baza rasei sau originii etnice trebuie să aibă acces la proceduri judiciare și/sau administrative. Asociațiile sau alte persoane juridice interesate pot, de asemenea, să întreprindă proceduri în numele sau în sprijinul reclamantului.

Victima discriminării trebuie să stabilească doar o prezumție de discriminare, iar ulterior pârâtul este obligat să dovedească faptul că nu a avut loc nicio discriminare.

Dialogul social și dialogul civil

 • Partenerii sociali asigură promovarea principiului egalității de tratament, în mod specific prin monitorizarea practicilor la locul de muncă, elaborarea de coduri de conduită și încheierea de contracte colective. Dintr-o perspectivă mai generală, directiva încurajează încheierea de acorduri care stabilesc norme de nediscriminare în domeniile care intră în sfera negocierilor colective.
 • De asemenea, se încurajează dialogul civil cu organizațiile societății civile în cauză.

Organismele de promovare a egalității de tratament

Fiecare țară a UE trebuie să stabilească cel puțin un organism dedicat combaterii discriminării, care să fie responsabil, în special, de ajutorarea victimelor și realizarea unor studii independente.

Recomandarea Consiliului

În 2013, Consiliul a adoptat o recomandare prin care se solicita luarea de măsuri într-un număr de domenii, inclusiv în cel al antidiscriminării, pentru a consolida integrarea populației de etnie romă. Recomandarea are la bază Directiva 2000/43/CE și subliniază importanța aplicării sale practice.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 19 iulie 2000. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 19 iulie 2003.

CONTEXT

Tratatul de la Lisabona (Articolul 19 din Tratatul privind funcționarea UE) prevede un temei juridic pentru UE să combată discriminarea pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

* TERMENI-CHEIE

Discriminare directă: situația în care o persoană este tratată într-un mod mai puțin favorabil din cauza rasei sau a originii etnice în comparație cu o altă persoană care este, a fost sau ar fi într-o situație comparabilă.

Discriminare indirectă: situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră ar dezavantaja în special persoanele de o anumită rasă sau origine etnică în raport cu alte persoane, în afară de cazul în care această dispoziție, acest criteriu sau această practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele pentru a atinge acest scop sunt corespunzătoare și necesare.

Hărțuire: situația în care are loc un comportament nedorit legat de rasă sau originea etnică, având drept scop sau efect violarea demnității unei persoane sau crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

Persecuții: tratamentul nejustificat sau crud al unei persoane care reclamă o situație de discriminare sau care asistă o persoană în inițierea unei acțiuni în justiție.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, pp. 22-26)

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European — Aplicarea Directivei 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică [COM(2006) 643 final, 30.10.2006]

Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (JO C 378, 24.12.2013, pp. 1-7)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Raport comun privind aplicarea Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (directiva privind egalitatea rasială) și a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă) [COM(2014) 2 final, 17.1.2014]

Data ultimei actualizări: 23.02.2017

Top