Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inspecții efectuate la sediile beneficiarilor fondurilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inspecții efectuate la sediile beneficiarilor fondurilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului – controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul stabilește norme și proceduri pentru controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisia Europeană în scopul protejării împotriva fraudei și a altor abateri, în special în cazurile în care se suspectează că s-au comis abateri* de către agenți economici* care primesc sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene (UE).

Acesta se aplică tuturor domeniilor de activitate ale UE. Regulamentul nu afectează atribuțiile țărilor UE în ceea ce privește urmărirea penală a infracțiunilor în conformitate cu legislația națională.

ASPECTE-CHEIE

Efectuarea controalelor și inspecțiilor la fața locului

Comisia efectuează controale și inspecții la sediile agenților economici:

 • pentru a investiga posibile abateri grave sau transfrontaliere sau abateri care implică agenți economici care își desfășoară activitatea în mai multe țări ale UE;
 • pentru a consolida controalele și inspecțiile la fața locului într-o țară a UE cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE mai eficient și pentru a asigura un nivel echivalent de protecție în cadrul UE;
 • la solicitarea unei țări din UE.

Condiții

 • Înaintea unor astfel de controale și inspecții, Comisia trebuie să notifice țara (țările) UE în cauză, în timp util, astfel încât să primească orice ajutor care se dovedește necesar.
 • Aceste controale și inspecții sunt pregătite și efectuate de Comisie în strânsă cooperare cu autoritățile competente ale țării UE în cauză.
 • Acestea sunt efectuate sub autoritatea și răspunderea inspectorilor Comisiei, adică funcționari sau alt personal autorizat, care trebuie să se conformeze regulilor de procedură stabilite de către țara UE în cauză.
 • Agenții economici trebuie să permită inspectorilor accesul la sedii, terenuri, mijloace de transport sau alte spații folosite în scopuri economice.
 • Dacă un agent economic se opune controlului sau inspecției la fața locului, țara UE în cauză va oferi inspectorilor asistența de care au nevoie pentru a-și îndeplini obligațiile.
 • Comisia ia în considerare inspecțiile în curs de desfășurare sau care au fost efectuate de către țara UE în cauză în conformitate cu legislația națională.

Acces la informații și documentații în conformitate cu legislația națională

 • Inspectorilor Comisiei trebuie să li se permită accesul, în aceleași condiții ca și inspectorilor administrativi naționali și în conformitate cu legislația națională, la toate informațiile necesare pentru a asigura buna desfășurare a controalelor și inspecțiilor.
 • Inspectorii pot folosi aceleași facilități de inspecție ca și inspectorii administrativi naționali și, în special, pot să copieze documentele relevante.

Domeniu de aplicare

Controalele și inspecțiile la fața locului pot avea în vedere, în special:

 • registre profesionale și documente, ca de exemplu facturi, liste de prevederi și condiții, fluturași de plată, declarații asupra materialelor folosite și asupra lucrărilor realizate, precum și extrase bancare;
 • date stocate pe calculatoare;
 • sisteme și metode de producție, ambalare și expediție;
 • controale fizice referitoare la natura și cantitatea bunurilor sau a operațiunilor îndeplinite;
 • prelevarea și verificarea de eșantioane;
 • progresul lucrărilor și investițiilor pentru care a fost asigurată finanțarea, și modul în care au fost folosite investițiile făcute;
 • documente bugetare și contabile;
 • aplicarea tehnică și financiară a proiectelor subvenționate.

Dovezi

 • La cererea Comisiei, țările UE pot fi solicitate să ia măsuri de precauție în conformitate cu legislația națională, în special pentru a conserva dovezile.
 • Informațiile dobândite în urma controalelor și inspecțiilor la fața locului intră sub incidența secretului profesional și sunt protejate de regulamentele UE privind protecția datelor.
 • Rapoartele inspectorilor Comisiei constituie dovezi admisibile în acțiunile administrative și judecătorești ale țării UE în care folosirea lor se dovedește a fi necesară.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Articolul se aplică începând cu 1 ianuarie 1997.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Abateri: Orice încălcare a legislației UE care rezultă dintr-o acțiune sau omisiune a unui agent economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al UE.

Agenți economici: Un individ, întreprindere sau alt organism care desfășoară activități economice și are un statut juridic în temeiul legislației naționale.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, pp. 2-5)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, pp. 1-4)

Data ultimei actualizări: 04.07.2016

Top