Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Facilitarea cooperării judiciare în materie civilă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Facilitarea cooperării judiciare în materie civilă

Acest regulament stabileşte un cadru comunitar general de activităţi destinat să faciliteze cooperarea judiciară în materie civilă. Aceste activităţi includ acţiuni de sprijinire a organizaţiilor care încurajează şi facilitează cooperarea judiciară în materie civilă şi acţiuni de sprijinire a unor proiecte specifice.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 743/2002 al Consiliului din 25 aprilie 2002 de stabilire a unui cadru comunitar general de activităţi pentru facilitarea punerii în aplicare a cooperării judiciare în materie civilă.

SINTEZĂ

Obiectivul acestui regulament este de a stabili un cadru comunitar general de activităţi, pentru perioada 1 ianuarie 2002-31 decembrie 2006, destinat să faciliteze punerea în aplicare a cooperării judiciare în materie civilă. La data de 6 aprilie 2005, Uniunea Europeană a prezentat o propunere de stabilire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Justiţie civilă” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia” (a se vedea „Acte conexe”).

Acest regulament nu se aplică în Danemarca. Irlanda şi Regatul Unit, pe de altă parte, şi-au exprimat dorinţa de a participa la adoptarea şi aplicarea acestui regulament (în conformitate cu Protocoalele privind poziţia Irlandei şi a Regatului Unit anexate la Tratatul privind UE şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene).

Acordarea de subvenţii, realizarea obiectivelor programului

Obiectivele programului sunt:

 • să încurajeze cooperarea judiciară în materie civilă în scopul de a asigura securitatea juridică şi de a ameliora accesul la justiţie;
 • să îmbunătăţească cunoaşterea reciprocă a sistemelor juridice şi judiciare între statele membre ale Uniunii Europene (UE);
 • să permită implementarea şi aplicarea corectă a instrumentelor comunitare în domeniul cooperării judiciare în materie civilă;
 • să îmbunătăţească informarea publicului cu privire la accesul la justiţie, cooperarea judiciară şi sistemele juridice ale statelor membre ale UE.

În ceea ce priveşte activităţile care beneficiază de sprijin, cadrul general este menit să acorde:

 • subvenţii pentru proiectele cofinanţate care realizează cel puţin unul dintre obiective;
 • subvenţii pentru cheltuielile de funcţionare ale organizaţiilor europene neguvernamentale;
 • finanţări pentru acţiunile întreprinse de Comisie din proprie iniţiativă.

Acordarea de subvenţii instituţiilor publice şi private

Acest regulament prevede acordarea de subvenţii pentru activităţile organizaţiilor neguvernamentale şi pentru proiecte specifice prezentate de instituţii şi organizaţii publice sau private.

Organizaţiile neguvernamentale pot primi sprijin financiar dacă îndeplinesc criteriile specificate:

 • trebuie să fie organizaţii fără scop lucrativ, constituite în conformitate cu dreptul unuia dintre statele membre ale UE;
 • trebuie să exercite activităţi de dimensiune europeană, implicând, de regulă, cel puţin jumătate dintre statele membre ale UE;
 • trebuie să exercite activităţi în scopul de a încuraja cooperarea judiciară în materie civilă.

Proiectele specifice pot fi prezentate de instituţii şi de organizaţii publice sau private, inclusiv de organizaţii profesionale, institute de cercetare etc. Aceste proiecte trebuie să cuprindă formare profesională, schimburi şi stagii, studii şi cercetare, întâlniri şi seminare sau diseminarea informaţiilor.

Articolul 4 din regulament prevedea că acest cadru general este deschis participării ţărilor candidate din Europa Centrală şi de Est, Ciprului, Maltei şi Turciei, precum şi oricărei altei ţări, în anumite condiţii şi atunci când acest lucru este permis de acordurile şi procedurile relevante. Acest articol nu se mai aplică celor zece noi state membre care au aderat la Uniune la data de 1 mai 2004.

Asigurarea punerii în aplicare a cadrului comunitar de activităţi

Pentru a asigura punerea în aplicare a cadrului de activităţi, Comisia publică, dacă este posibil înainte de 30 iunie a fiecărui an, un program anual de lucru care stabileşte obiectivele şi tipurile de activităţi prioritare pentru anul următor.

Comisia este responsabilă de evaluarea şi selecţia proiectelor, ţinând seama de o serie de criterii prioritare (dimensiunea europeană, capacitatea de a contribui la realizarea obiectivelor stabilite, complementaritatea cu alte activităţi etc.).

Toate deciziile de finanţare sunt supuse controlului financiar al Comisiei şi verificării Curţii de Conturi. Sprijinul financiar asigurat din bugetul general al Uniunii Europene nu trebuie să depăşească, în principiu, 60 % din costul total al acţiunilor întreprinse. Cu toate acestea, în circumstanţe excepţionale, sprijinul financiar poate ajunge la 80 %.

Pentru a garanta transparenţa acţiunilor finanţate, Comisia trebuie să publice în fiecare an o listă a beneficiarilor şi a acţiunilor finanţate. Beneficiarii trebuie să prezinte Comisiei un raport privind fiecare acţiune. Comisia poate reduce, suspenda sau recupera sprijinul financiar acordat pentru o activitate în cazul în care constată nereguli.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 743/2002

1.5.2002

JO L 115 din 1.5.2002

ACTE CONEXE

Decizia nr. 1149/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 septembrie 2007 de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Justiţie civilă” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia” [Jurnalul Oficial L 257 din 3.10.2007].

Report from the Commission to the European Parliament and the Council of 9 February 2005 on the implementation of the framework programme for judicial cooperation in civil matters (2002-2006) (Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 9 februarie 2005 privind punerea în aplicare a programului-cadru pentru cooperare judiciară în materie civilă (2002-2006) [COM(2005) 34 – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Acest raport descrie progresele programului de la adoptarea sa în 2002 până în 30 iunie 2004. Acţiunile întreprinse de Comisie, care vizau informarea practicienilor în domeniul dreptului şi a publicului larg cu privire la progresele realizate în domeniul cooperării în materie civilă (de exemplu, Atlasul judiciar european în materie civilă, baza de date de jurisprudenţă în aplicarea regulamentelor „Bruxelles I” şi „Bruxelles II” şi o campanie de informare destinată practicienilor în domeniul dreptului), au fost primite favorabil. Totuşi, cererile de propuneri din 2002, 2003 şi 2004 pentru proiecte specifice societăţii civile au trezit un interes restrâns, probabil din cauza bugetului disponibil. Din 106 propuneri, au fost acceptate 51.

Ultima actualizare: 18.08.2010

Top