Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Combaterea fraudei: controalele efectuate în țările UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Combaterea fraudei: controalele efectuate în țările UE

Cetățenii Uniunii Europene (UE) trebuie să aibă încredere că bugetul UE este utilizat în mod adecvat. În 1995, UE a introdus norme [Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995] privind efectuarea de controale în țările UE și impunerea de sancțiuni în cazul constatării unor abateri*.

ACT

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene

SINTEZĂ

Cetățenii Uniunii Europene (UE) trebuie să aibă încredere că bugetul UE este utilizat în mod adecvat. În 1995, UE a introdus norme [Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995] privind efectuarea de controale în țările UE și impunerea de sancțiuni în cazul constatării unor abateri*.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul urmărește combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale UE (bugetul UE - sumele plătite de către contribuabili).

Acesta stabilește un cadru legal comun tuturor domeniilor care fac obiectul politicilor UE.

În special, regulamentul prevede controale și măsuri și sancțiuni administrative în cazul nerespectării normelor UE privind finanțarea.

ASPECTE-CHEIE

Mai mult de jumătate din cheltuielile UE sunt plătite beneficiarilor prin intermediul guvernelor țărilor UE și al agențiilor acestora. Atât acest sistem de gestiune centralizată, cât și monitorizarea utilizării cheltuielilor sunt reglementate prin norme detaliate. Aceste norme variază în funcție de domeniul de politică în cauză.

Țărilor UE le revine responsabilitatea de a lua măsurile necesare pentru a asigura corectitudinea și conformitatea operațiunilor care implică interesele financiare ale UE. Măsurile privind controalele trebuie să fie proporționale cu obiectivele avute în vedere, astfel încât să nu conducă la constrângeri economice sau costuri administrative excesive. De asemenea, acestea trebuie să țină seama de practicile și de structurile administrative ale țărilor UE.

Comisiei Europene îi revine responsabilitatea de a controla:

conformitatea practicilor administrative cu normele UE;

existența documentelor justificative necesare și concordanța acestora cu veniturile și cheltuielile UE;

caracterul adecvat al împrejurărilor în care se desfășoară și sunt verificate operațiunile financiare.

În plus, în temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96, Comisia Europeană poate să efectueze controale și inspecții la fața locului.

Retragerea avantajului obținut nejustificat

În general, dacă se constată o abatere, avantajul obținut în mod nejustificat trebuie rambursat, iar la suma acestuia se poate adăuga o dobândă calculată pe bază forfetară. Măsura de retragere a avantajului poate consta din:

obligația de a vărsa sumele datorate sau de a rambursa sumele primite nejustificat;

pierderea totală sau parțială a oricăror garanții financiare sau sume primite în avans de către partea respectivă.

Abaterile intenționate sau cele săvârșite din neglijență pot să atragă sancțiuni administrative, cum ar fi:

plata unei amenzi administrative;

plata unei sume suplimentare; aceasta nu trebuie să depășească însă un strict necesar pentru a constitui un factor de descurajare;

retragerea totală sau parțială a unui avantaj acordat, chiar dacă partea respectivă a beneficiat în mod nejustificat numai de o parte din avantajul respectiv, sau excluderea sau retragerea unui avantaj pentru o perioadă limitată ulterioară săvârșirii abaterii;

alte sancțiuni cu caracter pur economic prevăzute de legislația UE.

Principii generale

Controalele, măsurile și sancțiunile administrative trebuie să fie:

eficace;

proporționale și

convingătoare.

Acestea trebuie să țină cont de natura și de gravitatea abaterii, de avantajul acordat sau primit și de gradul de răspundere.

Se poate impune o sancțiune administrativă numai dacă anterior abaterii a existat un act sau o lege a UE care să permită explicit sancțiunea respectivă.

Termenul de prescripție a acțiunii este de patru ani de la săvârșirea abaterii. În cazul unor abateri continue sau repetate, termenul de prescripție curge de la data la care încetează săvârșirea abaterii respective. În ceea ce privește programele derulate pe mai mulți ani (multianuale), termenul de prescripție curge până la finalizarea programului.

TERMENI-CHEIE

* Abatere: orice acțiune sau omisiune a unui beneficiar al finanțării din partea UE care prejudiciază bugetul general al UE, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii colectate direct în numele UE, fie prin cheltuieli nejustificate.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95

26.12.1995

-

JO L 312, 23.12.1995, pp. 1-4

ACTE CONEXE

Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, pp. 2-5)

Data ultimei actualizări: 08.09.2015

Top