Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Coordonarea sistemelor de impozitare directă ale statelor membre

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Coordonarea sistemelor de impozitare directă ale statelor membre

Iniţiativele anunţate în această comunicare sunt menite să promoveze o mai bună coordonare a sistemelor de impozitare directă ale statelor membre, în vederea înlăturării barierelor fiscale şi eliminării discriminării şi dublei impuneri la nivelul Uniunii Europene (UE). Scopul coordonării sistemelor nearmonizate de impozitare directă ale statelor membre este de a le face compatibile cu dreptul comunitar şi cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Două dintre iniţiative se referă la domeniile specifice ale impozitării la ieşire şi la compensarea pierderilor transfrontaliere pentru întreprinderi şi grupuri.

ACT

Communication of 19 December 2006 from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee – Co-ordinating Member States' direct tax systems in the Internal Market [COM(2006) 823 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 19 decembrie 2006, intitulată „Coordonarea sistemelor de impozitare directă ale statelor membre în cadrul pieţei interne” [COM(2006) 823 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Comisia Europeană anunţă o serie de iniţiative menite să promoveze o mai bună coordonare a sistemelor naţionale de impozitare directă în cadrul Uniunii. Scopul este de a asigura conformitatea sistemelor naţionale de impozitare cu dreptul comunitar şi interacţiunea coerentă dintre acestea. Iniţiativele caută să elimine discriminarea şi dubla impunere în beneficiul persoanelor fizice şi al întreprinderilor, contribuind, în acelaşi timp, la combaterea evaziunii fiscale şi la menţinerea bazei de impozitare.

Obiectivele principale ale unei abordări fiscale coerente şi coordonate sunt:

  • eliminarea discriminării şi dublei impuneri;
  • prevenirea cazurilor involuntare de neimpozitare şi a evaziunii; şi
  • reducerea costurilor de conformitate pe care le presupune încadrarea sub incidenţa dispoziţiilor mai multor sisteme fiscale.

Pe lângă această comunicare, Comisia a adoptat alte două comunicări, prima referitoare la compensarea pierderilor transfrontaliere, iar cea de-a doua la impozitatea la ieşire. Acestea sunt primele două exemple concrete de domenii specifice în care o abordare coordonată s-ar putea dovedi benefică.

Context

Legislaţia comunitară lasă, în mare parte, la latitudinea statelor membre conceperea sistemelor lor de impozitare directă, pentru a le adapta la obiectivele politice şi imperativele naţionale. Totuşi, dispoziţiile fiscale fondate exclusiv sau în principal pe considerente de ordin intern pot duce la un tratament fiscal incoerent atunci când sunt aplicate în context transfrontalier. O persoană având statutul de contribuabil sau o întreprindere aflată într-o situaţie transfrontalieră poate suferi o discriminare sau o dublă impunere şi se poate confrunta cu costuri suplimentare pentru a se conforma mai multor dispoziţii diferite.

Creşterea drastică a plângerilor introduse de contribuabili pe lângă instanţele naţionale şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în aceşti ultimi ani subliniază necesitatea unei mai bune cooperări şi coordonări între statele membre.

Obiective

Iniţiativa Comisiei este menită să promoveze soluţii pentru problemele obişnuite pe care le presupune interacţiunea dintre mai multe sisteme fiscale în contextul pieţei interne. Prin prezentarea acestei iniţiative, Comisia Europeană demonstrează voinţa sa de a ajuta statele membre în definirea principiilor pentru elaborarea unor soluţii coordonate şi îmbunătăţirea modalităţilor practice de cooperare administrativă.

Iniţiativa Comisiei nu caută să înlocuiască sistemele fiscale naţionale cu un sistem comunitar uniform. Aceasta este menită, în primul rând, să îmbunătăţească cooperarea între statele membre şi coordonarea legislaţiilor lor pentru a asigura buna funcţionare a celor 27 de sisteme naţionale diferite în contextul pieţei unice.

Pe lângă domeniile specifice abordate de cele două comunicări adiacente, această comunicare identifică şi alte domenii de impozitare directă (reţinerile la sursă, măsurile de evitare a evaziunii fiscale, taxele de succesiune etc.) în care Comisia consideră că se impune o abordare coordonată.

Coordonarea şi armonizarea bazei de impozitare a societăţilor

Această iniţiativă de coordonare a sistemelor fiscale vine în completarea iniţiativelor legislative în curs ale Comisiei în domeniul impozitării directe. Comisia consideră că singura modalitate sistematică de înlăturare a obstacolelor fiscale persistente pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în mai multe state membre este de a permite ca grupurile multinaţionale să fie impozitate pentru toate activităţile lor în cadrul UE în temeiul unei baze consolidate comune de impozitare a societăţilor. Comisia şi-a anunţat intenţia de a prezenta în 2008 o propunere legislativă cuprinzătoare pentru o bază consolidată comună de impozitare a societăţilor (CCCTB). Totuşi, CCCTB se va aplica doar societăţilor eligibile şi care optează pentru aceasta. Există nevoia mai generală de a asigura o mai bună coordonare a sistemelor fiscale naţionale în beneficiul contribuabililor şi al întreprinderilor, precum şi de a preveni erodarea bazei de impozitare din statele membre.

DOMENII POSIBILE DE COORDONARE ÎNTRE STATELE MEMBRE

Pe lângă această comunicare, Comisia a mai publicat două comunicări referitoare la domeniile specifice ale impozitării la ieşire şi la compensarea pierderilor transfrontaliere pentru întreprinderi şi grupuri.

Impozitarea la ieşire

Domeniul impozitării la ieşire se referă, în principal, la impozitarea transferului de active spre o altă jurisdicţie dintr-un alt stat membru. În comunicarea privind impozitarea la ieşire, referitoare la impozitarea persoanelor fizice şi a întreprinderilor, Comisia prezintă propuneri în legătură cu modul în care statele membre ar putea să îşi coordoneze acţiunile în vederea eliminării discriminării şi a dublei impuneri.

Compensarea pierderilor transfrontaliere

În lipsa compensării pierderilor transfrontaliere ale întreprinderilor şi grupurilor, profiturile şi pierderile lor riscă să fie repartizate între diferitele jurisdicţii. În acest caz, compensarea pierderilor suferite de întreprinderi şi grupuri este limitată la profiturile obţinute în statul membru în care a fost efectuată investiţia. Prin urmare, grupurile şi întreprinderile riscă să plătească impozite pe o bază mai mare decât profiturile lor totale la nivelul UE. Această situaţie duce, de asemenea, la diminuarea competitivităţii şi, de aceea, Comisia propune o abordare coordonată a statelor membre în acest domeniu.

ACTE CONEXE

IMPOZITAREA LA IEŞIRE ŞI COMPENSAREA PIERDERILOR TRANSFRONTALIERE

Communication of 19 December 2006 from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee – Exit taxation and the need for co-ordination of Member States' tax policies [COM(2006) 825 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 19 decembrie 2006, intitulată „Impozitarea la ieşire şi necesitatea coordonării politicilor fiscale ale statelor membre”[COM(2006) 825 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Communication of 19 December 2006 from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee – Committee Tax Treatment of Losses in Cross-Border Situations [COM(2006) 824 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 19 decembrie 2006, intitulată „Tratamentul fiscal al pierderilor în situaţiile transfrontaliere” [COM(2006) 824 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

See also

  • Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul Direcţiei Generale Impozitare şi Uniune Vamală (DE) (EN) (FR) a Uniunii Europene.

Ultima actualizare: 04.06.2007

Top