Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa pentru cetăţeni (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europa pentru cetăţeni (2007-2013)

Această decizie instituie programul „Europa pentru cetăţeni” pentru perioada 2007-2013. Acest program are menirea de a continua, cu anumite inovaţii propuse, activităţile începute în cadrul programului 2004-2006. Pentru a asigura implicarea activă a cetăţenilor în procesul integrării europene, decizia propune crearea condiţiilor pentru reunirea europenilor şi pentru consolidarea sentimentului de identitate europeană.

ACT

Decizia nr. 1904/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetăţeni” pentru promovarea cetăţeniei europene active [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

În vederea implicării active a publicului în procesul de integrare europeană, acest program vizează încurajarea cooperării dintre cetăţeni şi organizaţiile cetăţeneşti din diferite ţări. Astfel, aceştia se pot reuni pentru a lua măsuri într-un mediu european care le respectă diversitatea.

Înainte de publicarea acestei decizii, Comisia a desfăşurat o consultare publică extinsă din decembrie 2004 până în februarie 2005, iar apoi a organizat un forum consultativ în 3 şi 4 februarie 2005. Consultarea online a generat peste o mie de răspunsuri, dintre care 700 au fost din partea unor organizaţii, iar 300, din partea unor persoane fizice. Acest program pentru 2007-2013 vine în continuarea programului de acţiune comunitară pentru promovarea cetăţeniei europene active (2004-2006).

Obiective

Obiectivele generale ale programului sunt următoarele:

 • oportunitatea oferită cetăţenilor de a interacţiona şi a participa la construirea unei Europe cât mai apropiate, democratice şi deschise spre lume, unită în diversitatea ei culturală şi îmbogăţită de aceasta;
 • dezvoltarea în rândul cetăţenilor europeni a unui sentiment al identităţii europene, bazat pe valorile, istoria şi cultura comune recunoscute;
 • promovarea, în rândul cetăţenilor, a unui sentiment de apartenenţă la Uniunea Europeană;
 • creşterea toleranţei şi înţelegerii reciproce între cetăţenii europeni, respectând şi promovând diversitatea culturală şi lingvistică şi contribuind în acelaşi timp la dialogul intercultural.

Obiectivele specifice sunt:

 • apropierea membrilor comunităţilor locale de pe întregul teritoriu al Europei pentru a împărtăşi şi a face schimb de experienţă, opinii şi valori, pentru a trage învăţăminte din istorie şi a contribui la construirea viitorului;
 • promovarea acţiunilor, a dezbaterilor şi a reflecţiei în legătură cu cetăţenia europeană şi democraţia, valorile comune, istoria şi cultura comună, prin cooperare în cadrul organizaţiilor societăţii civile la nivel european;
 • concretizarea ideii de Europa pentru cetăţeni prin promovarea şi aprecierea valorilor şi a realizărilor Europei, conservând în acelaşi timp memoria trecutului său;
 • încurajarea interacţiunii echilibrate între cetăţeni şi organizaţiile societăţii civile din toate ţările participante, contribuind la dialogul intercultural şi aducând în prim-plan atât diversitatea, cât şi unitatea Europei, o atenţie specială fiind acordată activităţilor împreună cu statele membre care au aderat de curând la UE.

Obiectivele programului trebuie să se reflecte în patru tipuri de acţiuni:

Acţiunea 1: „Cetăţeni activi pentru Europa”

Această acţiune implică direct cetăţenii prin înfrăţirea între localităţi şi prin proiecte ale cetăţenilor pentru dezbaterea aspectelor europene şi dezvoltarea înţelegerii reciproce prin participare directă. Pentru a îmbunătăţi proiectele de înfrăţire între oraşe şi proiectele cetăţenilor, este necesar, de asemenea, să fie elaborate măsuri de sprijin pentru schimbul de bune practici, pentru punerea în comun a experienţelor între părţile interesate la nivel local şi regional şi pentru dezvoltarea de noi competenţe, de exemplu, prin formare. Orientativ, cel puţin 45 % din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei acţiuni.

Acţiunea 2: „Societatea civilă activă în Europa”

Aproximativ 31 % din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei acţiuni, care cuprinde:

 • sprijin structural pentru organizaţiile de cercetare din domeniul politicii publice europene (grupuri de reflecţie);
 • sprijin structural pentru organizaţiile societăţii civile la nivel european;
 • sprijin pentru proiectele iniţiate de organizaţiile societăţii civile la nivel local, regional şi naţional.

Acţiunea 3: „Împreună pentru Europa”

Aproximativ 10 % din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei acţiuni, care sprijină:

 • evenimentele de mare vizibilitate, cum ar fi comemorarea evenimentelor istorice, evenimente artistice, premii pentru a evidenţia realizări majore şi conferinţe la scară europeană;
 • studii, anchete şi sondaje de opinie;
 • instrumente de informare şi difuzare.

Acţiunea 4: „Memoria europeană activă”

Aproximativ 4 % din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei acţiuni, care cuprinde proiecte de conservare a memoriei europene active. Acestea sunt în principal proiecte pentru conservarea principalelor situri şi arhive asociate cu deportările în masă şi fostele lagăre de concentrare şi pentru comemorarea victimelor exterminărilor în masă şi ale deportărilor în masă care au avut loc în timpul regimului nazist şi al celui stalinist.

Participarea

Pot participa la program următoarele ţări, în conformitate cu termenele şi condiţiile generale pentru participarea lor la programele comunitare:

 • statele membre;
 • statele AELS care sunt părţi la Acordul privind SEE;
 • ţările candidate care beneficiază de o strategie de preaderare;
 • ţările din Balcanii de Vest.

Programul vizează:

 • autorităţile şi organizaţiile locale;
 • organizaţiile de cercetare din domeniul politicii publice europene (grupuri de reflecţie);
 • grupările de cetăţeni şi alte organizaţii ale societăţii civile, cum ar fi organizaţiile neguvernamentale, platformele, reţelele, asociaţiile, federaţiile, sindicatele, instituţiile de învăţământ şi organizaţiile active în domeniul voluntariatului şi al sportului de amatori.

Gestionarea, bugetul şi evaluarea

Comisia este asistată de un comitet şi trebuie să adopte majoritatea măsurilor pentru punerea în aplicare în conformitate cu procedura de gestionare. Aceste măsuri includ decizii de selecţie în legătură cu granturile de funcţionare, acordurile multianuale de înfrăţire şi evenimentele de vizibilitate ridicată. În ceea ce priveşte alte decizii de selecţie, Comisia are obligaţia de a informa comitetul şi Parlamentul European cu privire la deciziile adoptate. Bugetul propus pentru punerea în aplicare a acestui program este de 215 milioane de euro. Aproximativ 10 % din bugetul total alocat reprezintă cheltuieli administrative.

Comisia va prezenta un raport intermediar de evaluare privind punerea în aplicare a programului până la 31 decembrie 2010. O comunicare privind continuarea programului va fi prezentată până la 31 decembrie 2011. Raportul de evaluare ex-post va fi prezentat până la 31 decembrie 2015.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1904/2006/CE

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 378 din 27.12.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1358/2008/CE

31.12.2008-31.12.2013

-

JO L 350 din 30.12.2008

ACTE CONEXE

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Comunicarea Comisiei din 9 martie 2004 – Cetăţenia în acţiune: promovarea culturii şi a diversităţii europene prin programe pentru tineret, cultură, audiovizual şi participare civică).

See also

 • Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul Comisiei Europene: Cetăţenie (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 27.01.2009

Top