Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia pentru mediul marin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia pentru mediul marin

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/56/CE ¾ acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește o abordare comună și obiective pentru prevenirea, protecția și conservarea mediului marin împotriva activităților umane dăunătoare;
 • Aceasta solicită țărilor Uniunii Europene (UE) să dezvolte strategii pentru a permite atingerea unei „stări ecologice bune* până în 2020. Strategiile, care acoperă cicluri de peste șase ani, trebuie să includă măsuri care vizează protejarea ecosistemului marin și asigurarea faptului că activitățile economice legate de mediul marin sunt durabile.
 • Directiva pune accentul pe necesitatea ca țările UE să coopereze cu mediul marin învecinat (Atlanticul de Nord-Est, Marea Baltică, Marea Mediterană și Marea Neagră), respectiv atunci când concep și pun în aplicare strategiile lor marine. Utilizarea structurilor regionale de guvernare existente, precum convențiile maritime regionale, este, prin urmare, un element important care trebuie considerat de țările UE.
 • Aceasta recunoaște importanța măsurilor de protecție spațială pentru mediul marin, astfel contribuind la crearea unei rețele globale de zone marine protejate.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE, în cadrul strategiilor marine, trebuie să evalueze starea ecologică a apelor lor marine și impactul activităților umane (incluzând o analiză socioeconomică). Acestea trebuie să stabilească apoi ce semnifică o „stare ecologică bună” pentru apele lor marine și să fixeze obiective de mediu. Apoi țările trebuie să dezvolte programe de monitorizare și să pregătească programe de măsuri.
 • Evaluările țărilor UE ale propriilor ape contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor despre apele marine ale Europei. Acest demers este sprijinit și prin programe precum Cunoașterea mediului marin sau Copernicus.
 • Mările Europei sunt împărțite în patru regiuni marine: Marea Baltică, Atlanticul de Nord-Est, Marea Mediterană și Marea Neagră. Țările care lucrează în aceleași regiuni marine trebuie să-și coordoneze acțiunile.
 • Programele de monitorizare sunt elaborate pentru a măsura și a evalua progresele înregistrate către atingerea obiectivelor. În cazul neîndeplinirii anumitor obiective, țările UE trebuie să explice de ce și pot, dacă este necesar, să aplice anumite excepții.
 • Directiva cuprinde un set de „descriptori” calitativi pentru țările UE, care vor fi luați în considerare la conceperea strategiilor pentru ca apele acestora să atingă o stare ecologică bună. Aceștia includ:
  • menținerea biodiversității;
  • desfășurarea de activități de pescuit durabil;
  • salvgardarea fundului mării; și
  • ținerea sub control a deșeurilor marine și a contaminanților.

Directiva se bazează pe legislația UE existentă și acoperă elemente specifice ale mediului marin care nu sunt abordate în alte politici, precum Directiva-cadru privind apa și Directivele „Păsări” și „Habitate”.

EVOLUȚII RECENTE

 • Experiența UE în dezvoltarea unei abordări durabile în materie de gestionare a oceanelor prin Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” este considerată a fi o contribuție importantă la viziunea Comisiei Europene privind guvernarea oceanelor pentru 2016.
 • În 2015, Comisia a raportat o evoluție semnificativă în ceea ce privește stabilirea zonelor marine protejate în toate mările UE, cu beneficii pentru economie și mediu. În baza Convenției Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică, UE s-a angajat să asigure conservarea a 10 % din zonele de coastă și marine până în 2020.
 • În 2014, Comisia a reexaminat primii pași în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei. Ulterior, țările UE au instituit propriile programe de monitorizare, a căror evaluare va fi realizată în curând de către Comisie. De asemenea, țările UE trebuie să prezinte Comisiei programele lor de măsuri până în martie 2016.
 • Inovarea în economia maritimă reprezintă un mijloc prin care se pot dezvolta măsuri de protecție a mediului marin, eficiente din punct de vedere al costurilor, care să contribuie la punerea în aplicare a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”.
 • Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” servește drept orientare în materie de mediu pentru Directiva privind amenajarea spațiului maritim publicată în 2014.
 • Cea din urmă face parte dintr-o politică maritimă integrată (PMI) care vizează punerea în aplicare a unei gestionări a oceanelor și a unei guvernanțe maritime optime.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 15 iulie 2008. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 15 iulie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

stare ecologică bună: se referă la diversitatea ecologică și la dinamica oceanelor și a mărilor care sunt curate, în bună stare sanitară și productive. Obiectivul este de a asigura că mediul marin este salvgardat pentru generațiile actuale și viitoare.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, pp. 19–40)

ACTE CONEXE

Decizia 2010/477/UE a Comisiei din 1 septembrie 2010 referitoare la criteriile și la standardele metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine (JO L 232, 2.9.2010, pp. 14–24)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, pp. 22–61)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Prima etapă de punere în aplicare a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin (2008/56/CE) — Evaluarea efectuată de Comisia Europeană și orientări [COM(2014) 97 final, 20.2.2014]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Inovarea în economia albastră: exploatarea potențialului mărilor și oceanelor noastre de a genera creștere economică și locuri de muncă [COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014]

Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (JO L 257, 28.8.2014, pp. 135–145)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate în ceea ce privește crearea de zone marine protejate [în conformitate cu articolul 21 din Directiva 2008/56/CE (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”)] [COM(2015) 481 final, 1.10.2015]

Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre [JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016]

Data ultimei actualizări: 23.02.2017

Top