Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Registrul european al emisiilor și transferului de poluanți (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Registrul european al emisiilor și transferului de poluanți (PRTR)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind instituirea unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

  • Regulamentul instituie registrul european al emisiilor și transferului de poluanți (PRTR).
  • Această bază de date electronică a Uniunii Europene (UE) este accesibilă publicului și ar trebui să contribuie la reducerea poluării.

ASPECTE-CHEIE

Conținutul PRTR

  • Registrul conține informații privind emisiile de poluanți în aer, apă și sol, precum și transferul în afara amplasamentului al poluanților din apele uzate și din deșeuri. Registrul acoperă cei 91 de poluanți enumerați în anexa II, inclusiv gazele cu efect de seră, celelalte gaze, metalele grele, pesticidele, substanțele organice clorurate, celelalte substanțe organice și substanțele anorganice.
  • Emisiile se raportează când nivelul acestora depășește anumite limite și provin din una dintre cele 65 de activități enumerate în anexa I. Majoritatea activităților respective sunt, de asemenea, reglementate în temeiul Directivei privind emisiile industriale și includ în principal instalațiile din sectorul producției energetice, al industriei minereurilor, al industriei chimice, al gestionării deșeurilor și apelor uzate și al fabricării și procesării hârtiei și lemnului.
  • Registrul oferă și unele informații privind poluarea din surse difuze, dacă sunt disponibile asemenea informații.

Funcționarea PRTR

  • Baza de date este alimentată în mod regulat cu informațiile colectate la nivel național de către țările UE și transmise Comisiei Europene. Aceste informații se notifică mai întâi anual autorității naționale competente de către operatorii instalațiilor în cauză.
  • Țările UE trebuie, de asemenea, să colecteze informații privind emisiile provenite din surse difuze prin utilizarea unor metode aprobate pe plan internațional.
  • După colectarea informațiilor, țările UE trebuie să le transmită Comisiei într-un anumit termen (în termen de 15 luni de la încheierea fiecărui an de referință). Țările UE au posibilitatea de a păstra unele informații confidențiale; în acest caz, trebuie să notifice Comisiei tipul de informații care nu au fost divulgate și motivele.
  • Comisia, asistată de Agenția Europeană de Mediu, pune informațiile din această bază de date la dispoziția publicului, asigurându-le difuzarea pe internet într-un anumit termen (în termen de 16 luni de la încheierea fiecărui an de referință).

Participarea publicului

Regulamentul este un instrument-cheie pentru respectarea cerințelor Convenției de la Aarhus, deoarece prevede posibilitatea ca publicul să participe la extinderea și modificarea registrului.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 24 februarie 2006.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, pp. 1-17)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 166/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți (E-PRTR) [COM(2013) 111 final, 5.3.2013]

Protocolul privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanți (EN)

Decizia Consiliului 2006/61/CE din 2 decembrie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a protocolului CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanți (JO L 32 4.2.2006, pp. 54-55)

Data ultimei actualizări: 01.03.2017

Top