Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informațiile privind mediul – accesul publicului (Convenția de la Aarhus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informațiile privind mediul – accesul publicului (Convenția de la Aarhus)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 – aplicarea Convenției de la Aarhus

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul solicită punerea în aplicare a obligațiilor cuprinse în Convenția de la Aarhus de către instituțiile și diversele organisme ale Uniunii Europene (UE). Aceste obligații garantează accesul publicului* la informații, participarea la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu.

ASPECTE-CHEIE

Instituțiile și organismele UE trebuie:

să garanteze accesul publicului la informațiile privind mediul* pe care acestea le primesc sau le elaborează;

să asigure faptul că informațiile privind mediul sunt puse la dispoziție și comunicate progresiv publicului;

să asigure participarea reală și din timp a publicului la planurile și programele pentru mediu;

să asigure accesul publicului la justiție în probleme de mediu la nivelul UE;

să evite discriminarea pe bază de cetățenie, naționalitate sau domiciliu la tratarea unei cereri de informații privind mediul;

să organizeze informațiile în baze de date ușor accesibile publicului;

să actualizeze informațiile după caz și să asigure că acestea sunt exacte și comparabile;

să informeze un solicitant în termen de 15 zile lucrătoare dacă nu au informațiile cerute.

Bazele de date sau registrele de mediu trebuie să conțină:

texte din tratatele, convențiile sau acordurile internaționale, precum și din politici, planuri și programe;

rapoarte intermediare privind punerea în aplicare a elementelor de mai sus;

etape parcurse în cadrul procedurilor privind încălcarea dreptului UE;

date din cadrul monitorizării activităților care ar putea aduce atingere mediului;

autorizații acordate care ar putea aduce atingere mediului;

studii de impact privind mediul și evaluări ale riscurilor.

Organizațiile non-guvernamentale care îndeplinesc anumite criterii pot solicita efectuarea unei reexaminări interne a unei probleme de mediu de către o instituție a UE.

Cererile de informații sunt considerate a fi deschise publicului. Acestea pot fi refuzate numai în circumstanțe specifice, cum ar fi procedurile judiciare în curs, sau dacă acestea ar putea dăuna mediului, de exemplu, prin dezvăluirea zonelor de reproducere ale unor specii rare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 28 septembrie 2006. Data intrării sale în vigoare este 28 iunie 2007.

CONTEXT

Convenția de la Aarhus

TERMENI-CHEIE

* Public: una sau mai multe persoane fizice sau juridice, inclusiv asociații, organizații sau grupuri de persoane.

* Informații privind mediul: orice informație în scris, pe suport video, audio, electronic sau în altă formă referitoare la probleme de mediu.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, pp. 13-19)

Data ultimei actualizări: 18.11.2015

Top