Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accesul la informaţie, participarea publicului şi accesul la justiţie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Accesul la informaţie, participarea publicului şi accesul la justiţie

Prin aprobarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, Uniunea Europeană îşi propune să sensibilizeze şi să implice cetăţenii în problemele de mediu, precum şi să îmbunătăţească aplicarea legislaţiei în domeniul mediului.

ACT

Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu.

SINTEZĂ

Prin această decizie, se aprobă, în numele Comunităţii, Convenţia de la Aarhus, semnată de Comunitatea Europeană şi de statele membre ale acesteia în 1998.

Convenţia, în vigoare începând cu 30 octombrie 2001, pleacă de la ideea că o mai mare sensibilizare şi implicare a cetăţenilor în problemele de mediu va duce la o mai bună protecţie a mediului. Obiectivul convenţiei este de a contribui la protecţia dreptului fiecărei persoane şi al generaţiilor prezente şi viitoare de a trăi într-un mediu adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea lor. În vederea atingerii acestui obiectiv, Convenţia propune intervenţii în trei domenii:

 • asigurarea accesului publicului la informaţiile de mediu deţinute de autorităţile publice;
 • stimularea participării publicului la luarea deciziilor care au un impact asupra mediului;
 • extinderea condiţiilor de acces la justiţie în probleme de mediu.

Instituţiile comunitare corespund definiţiei autorităţii publice în sensul conferit de convenţie, la fel ca autorităţile naţionale sau locale.

Părţile la convenţie se angajează să aplice dispoziţiile menţionate şi, prin urmare, trebuie:

 • să ia măsurile legislative, de reglementare sau de alt tip care sunt necesare;
 • să permită funcţionarilor autorităţilor publice să ajute şi să ofere consultanţă cetăţenilor pentru ca aceştia să aibă acces la informaţii, să participe la procesul decizional şi să aibă acces la justiţie;
 • să promoveze educaţia ecologică a publicului şi să sensibilizeze cetăţenii cu privire la problemele de mediu;
 • să acorde recunoaştere şi sprijin asociaţiilor, grupurilor sau organizaţiilor care au ca obiectiv protecţia mediului.

Accesul publicului la informaţiile de mediu

Convenţia stabileşte drepturi şi obligaţii precise în materie de acces la informaţii, în special în ceea ce priveşte termenele de transmitere şi motivele în baza cărora autorităţile publice pot refuza accesul publicului la anumite tipuri de informaţii.

Refuzul este admis în trei cazuri:

 • dacă autoritatea publică nu deţine informaţiile solicitate;
 • dacă solicitarea este vădit nerezonabilă sau este formulată în termeni prea generali;
 • dacă solicitarea se referă la documente în curs de elaborare.

De asemenea, respingerea unei solicitări este posibilă din motive care ţin de confidenţialitatea deliberărilor autorităţilor publice, apărarea naţională, siguranţa publică, bunul mers al justiţiei sau respectarea confidenţialităţii secretului comercial şi industrial şi a drepturilor de proprietate intelectuală, confidenţialitatea datelor sau intereselor unei terţe părţi care a oferit informaţii în mod voluntar şi multe motive de refuz care trebuie interpretate în sens restrictiv, ţinând seama de interesul public care poate rezulta prin dezvăluirea unor astfel de informaţii.

Decizia de refuzare a accesului trebuie să fie motivată şi să indice căile de recurs de care dispune solicitantul.

Autorităţile publice trebuie să actualizeze în permanenţă informaţiile deţinute, stabilind în acest sens liste, registre şi fişiere accesibile publicului. Trebuie să se promoveze utilizarea bazelor de date electronice care să conţină rapoarte privind situaţia mediului, planurile sau politicile naţionale, precum şi convenţiile internaţionale.

Participarea publicului la luarea deciziilor în probleme de mediu

A doua parte a acestei convenţii se referă la participarea publicului la luarea deciziilor. Trebuie să se asigure participarea publicului în cadrul procedurii de autorizare a anumitor activităţi specifice (în principal, a activităţilor de natură industrială) enumerate în anexa I la convenţie. La luarea deciziei finale de autorizare a unei activităţi, trebuie să se ţină seama de rezultatul participării publicului.

Publicul trebuie să fie informat, de la începutul procesului decizional, cu privire la:

 • chestiunea în legătură cu care se va lua o decizie;
 • natura deciziei care urmează să fie adoptată;
 • autoritatea competentă;
 • procedura avută în vedere, inclusiv detaliile practice ale procedurii de consultare;
 • procedura de evaluare a impactului asupra mediului (dacă este cazul).

Termenele procedurilor trebuie să permită participarea efectivă a publicului.

S-a instituit o procedură simplificată pentru elaborarea planurilor şi a programelor în domeniul mediului.

De asemenea, convenţia invită părţile să promoveze participarea publicului la elaborarea politicilor de mediu, precum şi a normelor şi a legislaţiei care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului.

Accesul la justiţie în probleme de mediu

În ceea ce priveşte accesul la justiţie, atunci când o persoană consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la informaţii (cererea de informaţii a fost ignorată, a fost respinsă ca fiind nefondată sau nu s-a ţinut seama de ea în mod adecvat), aceasta trebuie să aibă acces la justiţie în condiţii adecvate, în temeiul legislaţiei naţionale.

De asemenea, se garantează accesul la justiţie şi în cazurile de încălcare a procedurii de participare prevăzute de convenţie. În plus, se asigură accesul la justiţie şi pentru soluţionarea litigiilor legate de actele sau omisiunile persoanelor fizice sau ale autorităţilor publice care încalcă dispoziţiile legislaţiei naţionale în domeniul mediului.

Transpunerea Convenţiei de la Aarhus în dreptul comunitar

Comunitatea s-a angajat să ia măsurile necesare pentru a asigura aplicarea efectivă a convenţiei. În fapt, primul pilon al convenţiei, care se referă la accesul publicului la informaţii, a fost pus în aplicare la nivel comunitar prin Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţiile despre mediu. Al doilea pilon, care se referă la participarea publicului la procedurile de mediu, a fost transpus prin Directiva 2003/35/CE. O propunere de directivă publicată în 2003 urma să transpună al treilea pilon, menit să garanteze accesul publicului la justiţie în probleme de mediu. În cele din urmă, un regulament adoptat în 2006 urmăreşte să garanteze aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor şi principiilor convenţiei.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2005/370/CE

17.5.2005

-

JO L 124 din 17.5.2005

ACTE CONEXE

Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Comunităţii Europene cu privire la interpretarea articolului 14 din Convenţia de la Aarhus [COM(2008) 174 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Decizia 2006/957/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a unui amendament la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu [Jurnalul Oficial L 386 din 29.12.2006]. Amendamentul în cauză extinde participarea publicului la deciziile privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic. La nivel comunitar, această cerinţă este deja îndeplinită în temeiul anumitor dispoziţii din Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, precum şi din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic.

Ultima actualizare: 15.05.2008

Top