Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parteneriat global pentru dezvoltare durabilă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Parteneriat global pentru dezvoltare durabilă

Prezenta comunicare indică elementele prin care Uniunea Europeană contribuie la dezvoltarea globală durabilă, precum şi acţiunile menite să stabilească un pact global pentru dezvoltare durabilă.

ACT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a global partnership for sustainable development [COM(2002) 82 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor – Către un parteneriat global pentru dezvoltare durabilă [COM(2002) 82 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) a elaborat în mai 2001 o strategie de dezvoltare durabilă. Aprobând această strategie, Consiliul European de la Göteborg a recunoscut necesitatea dezvoltării dimensiunii externe a acesteia. De asemenea, a invitat Comisia să analizeze contribuţia Uniunii la dezvoltarea durabilă la nivel mondial. Prezenta comunicare răspunde acestei solicitări şi constituie o contribuţie la elaborarea poziţiei UE în cadrul Summitului mondial pentru dezvoltare durabilă, desfăşurat la Johannesburg în 2002.

Comunicarea pleacă de la ideea că globalizarea constituie o forţă puternică pentru a susţine creşterea mondială şi a oferi mijloace de a răspunde problemelor globale, cum ar fi sănătatea, educaţia şi mediul. Dar, lăsate singure, forţele pieţei generează şi cresc inegalitatea şi excluziunea, riscând să creeze daune iremediabile pentru mediu. Globalizarea trebuie, aşadar, să fie însoţită de măsuri pentru evitarea sau atenuarea acestor efecte. În domeniile cruciale ale comerţului, ale finanţării dezvoltării, ale gestiunii mediului, ale combaterii sărăciei şi ale criminalităţii, este esenţial să se continue eforturile de elaborare a unor norme comune care să fie puse în aplicare şi monitorizate eficient. De asemenea, trebuie îmbunătăţită guvernanţa globală, adică trebuie promovat un control mai eficient al interdependenţei.

Comunicarea prezintă o serie de acţiuni pentru a contribui la dezvoltarea durabilă la nivel mondial. Acestea vin în completarea strategiei de dezvoltare durabilă din mai 2001 şi acoperă aspectele economice, sociale, ecologice, financiare şi referitoare la coerenţa politicilor comunitare şi de guvernanţă la toate nivelurile.

Controlul globalizării: comerţul în serviciul dezvoltării durabile

Pentru ca globalizarea să contribuie la dezvoltarea durabilă, acţiunile economice concrete enunţate de Comisie sunt următoarele:

 • în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), o mai bună integrare a ţărilor în curs de dezvoltare în economia mondială;
 • sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare pentru a beneficia de sistemul comercial mondial;
 • modificarea sistemului de preferinţe generalizate (SPG) ţinând cont de dezvoltarea durabilă;
 • integrarea dezvoltării durabile în acordurile bilaterale şi regionale;
 • reducerea utilizării netransparente a sistemului financiar internaţional şi reglementarea mai eficientă a acestuia;
 • încurajarea întreprinderilor europene să-şi asume responsabilitatea socială;
 • promovarea cooperării între OMC şi organizaţiile de mediu internaţionale.

Combaterea sărăciei şi promovarea dezvoltării sociale

Obiectivul este reducerea până în 2015 a sărăciei extreme din lume (persoane care trăiesc cu maximum 1$ pe zi). Prin urmare, calitatea, cantitatea, impactul şi durabilitatea cooperării pentru dezvoltare trebuie crescute. Acţiunile care trebuie întreprinse în acest domeniu sunt următoarele:

 • concentrarea politicii UE de dezvoltare pe reducerea sărăciei;
 • garantarea faptului că politicile UE contribuie la combaterea foametei;
 • integrarea aspectelor privind distribuţia şi tratarea apei în politicile de sănătate şi de educaţie;
 • integrarea problemei genului în politicile UE;
 • realizarea unor investiţii mai mari în sectorul sănătăţii, al educaţiei, al formării şi al bolilor transmisibile;
 • promovarea cercetării legate de dezvoltarea durabilă.

Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi ecologice

Obiectivul acestui domeniu este inversarea tendinţei de pierdere a resurselor de mediu până în 2015, precum şi dezvoltarea unor obiective intermediare în sectorul apei, al solului, al energiei şi al biodiversităţii. Acţiunile concrete enunţate sunt următoarele:

 • în cadrul Summitului mondial de la Johannesburg, lansarea unei iniţiative privind gestionarea durabilă a resurselor de apă;
 • lansarea unei iniţiative privind cooperarea în sectorul energiei şi al dezvoltării (EN) (FR);
 • promovarea aplicării acordurilor internaţionale de mediu;
 • reconstituirea parţială a Fondului global de mediu;
 • stabilirea unui plan de acţiune pentru combaterea exploatării ilegale a pădurilor;
 • investirea în mijloace de transport durabile;
 • promovarea pescuitului durabil;
 • rezolvarea problemei prevenirii catastrofelor naturale;
 • extinderea sistemului de monitorizare globală pentru mediu şi securitate (GMES) (EN) la ţările în curs de dezvoltare.

Îmbunătăţirea coerenţei politicilor Uniunii Europene

Scopul este integrarea dezvoltării durabile în toate politicile comunitare. Acţiunile care trebuie întreprinse sunt următoarele:

 • stabilirea unui sistem de analiză a impactului economic, social şi ecologic al tuturor propunerilor politice majore ale UE;
 • continuarea procesului de adaptare a politicilor la obiectivele de dezvoltare durabilă;
 • semnarea Protocolului Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva fabricării şi a traficului ilicit de arme de foc;
 • combaterea efectelor negative ale emigrării.

O mai bună guvernanţă la toate nivelurile

Este vorba de întărirea participării societăţii civile, a legitimităţii, a coerenţei şi a eficacităţii guvernanţei economice, sociale şi ecologice globale. Comunicarea propune următoarele acţiuni concrete:

 • consolidarea instituţiilor publice şi a societăţii civile în ţările în curs de dezvoltare;
 • intensificarea luptei împotriva corupţiei;
 • garantarea faptului că standardele esenţiale de muncă sunt respectate;
 • în cadrul Summitului de la Johannesburg, încurajarea adoptării unor decizii care să îmbunătăţească guvernanţa globală;
 • intensificarea luptei împotriva discriminării femeilor.

Finanţarea dezvoltării durabile

Obiectivele sunt cele enunţate în Declaraţia Mileniului, adică: eradicarea sărăciei şi a foametei, asigurarea accesului universal la educaţia primară, promovarea egalităţii între sexe, reducerea mortalităţii infantile, îmbunătăţirea sănătăţii femeilor, combaterea bolilor transmisibile, promovarea dezvoltării durabile şi crearea unui parteneriat global. Acţiunile sugerate sunt:

 • realizarea de progrese în îndeplinirea obiectivului de acordare a unui ajutor public de 0,7 % din VNB (venitul naţional brut) pentru dezvoltare şi a obiectivului intermediar de cel puţin 0,33 % din VNB pentru toate ţările UE începând din 2006;
 • reducerea datoriei ţărilor sărace puternic îndatorate;
 • participarea la dezbaterea privind posibilitatea statelor de a oferi bunuri publice globale.

ACTE CONEXE

Declaraţia comună a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, a Parlamentului European şi a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene, intitulată „Consensul european” [Jurnalul Oficial C 46/01 din 24.2.2006] În această declaraţie, Uniunea Europeană reafirmă că obiectivul politicii sale de dezvoltare este reducerea sărăciei în lume în contextul dezvoltării durabile.

Ultima actualizare: 26.09.2007

Top