Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

SINTEZĂ

INTRODUCERE

În cadrul Protocolului de la Kyoto, Uniunea Europeană (UE) s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în perioada 2008-2012 cu 8 % față de nivelul din 1990.

În timpul unei a doua perioade de angajament între 2013 și 2020, UE s-a angajat să reducă emisiile de GES cu 20 % până în 2020 față de nivelurile din 1990.

Pentru a-și îndeplini angajamentele, UE a stabilit un sistem de comercializare a cotelor de GES în cadrul UE. Fiecare cotă reprezintă permisiunea de a emite o tonă de dioxid de carbon (CO2) sau de dioxid de carbon echivalent pe parcursul unei perioade specificate.

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)* reprezintă un principiu fundamental al politicilor UE în vederea combaterii schimbărilor climatice și totodată un instrument-cheie pentru reducerea rentabilă a emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din industrie.

ASPECTE-CHEIE

EU ETS a fost introdus pentru prima dată în 2005. Acesta a evoluat în timp ca urmare a unei serii de modificări aduse actului legislativ inițial, Directiva 2003/87/CE.

 • Cea de a treia etapă din prezent a EU ETS a început în 2013 și va dura până în 2020.
 • EU ETS cuprinde centralele electrice și instalațiile de producție, precum și emisiile companiilor aeriene care operează zboruri între aeroporturile europene.
 • Începând cu 1 ianuarie 2005, operatorii instalațiilor care desfășoară activitățile cuprinse în directivă trebuie să aibă un permis de emisie de gaze cu efect de seră adecvat.
 • Sistemul EU ETS vizează emisiile de dioxid de carbon (CO2) de la centrale electrice, o gamă largă de sectoare industriale mari consumatoare de energie și companii aeriene comerciale.
 • Autoritățile naționale competente emit permisele de emisie de gaze cu efect de seră în cazul în care au stabilit că operatorul poate monitoriza și raporta emisiile.
 • În cadrul plafonului* unic la nivelul întregii UE privind cotele (care scade anual cu 1,74 %), operatorii instalațiilor primesc sau cumpără cote de emisie pe care le pot comercializa între ei, după cum este necesar. De asemenea, aceștia pot face schimb de un număr limitat de credite internaționale provenite din proiecte de reducere a emisiilor din toată lumea pentru cote.
 • Operatorii trebuie să monitorizeze și să raporteze emisiile lor la autoritățile competente. Rapoartele sunt verificate de către verificatori independenți.
 • După fiecare an, operatorii trebuie să restituie suficiente cote pentru a-și acoperi toate emisiile; în caz contrar se aplică amenzi.
 • Începând din 2013, cotele au fost scoase la licitație.
 • Proporția cotelor primite gratuit de instalațiile de producție va scădea la 30 % în 2020. În principiu, nu există nicio alocare gratuită pentru producția de electricitate.
 • Cel puțin 50 % din veniturile primite din licitarea cotelor ar trebui utilizate de țările UE pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice (de exemplu, reducerea intensității emisiilor de carbon din industrie).
 • În fiecare an, țările UE raportează Comisiei Europene modul în care este aplicată directiva.
 • În iulie 2015 a fost adoptată o propunere pentru revizuirea sistemului EU ETS pentru etapa a patra (2021-2030) în conformitate cu Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030. Propunerea urmărește atingerea unei reduceri a emisiilor EU ETS cu 43 % față de anul 2005.

DE CÂND SE APLICĂ ACEST ACT?

Directiva 2003/87/CE a intrat în vigoare în 25 octombrie 2003 și a trebuit să fie transpusă în legislația națională a țărilor UE până în data de 31 decembrie 2003.

CONTEXT

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS)

TERMENI-CHEIE

* Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): primul – și încă de departe cel mai mare – sistem internațional de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră. EU ETS reglementează peste 11 000 de centrale electrice și uzine de producție în cele 28 de țări ale UE, Islanda, Norvegia și Liechtenstein, precum și activități din sectorul aviației.

* Principiul „plafonare și comercializare”: EU ETS funcționează în baza acestui principiu. Un „plafon”, sau o limită, se stabilește pe cantitatea totală a anumitor gaze cu efect de seră care pot fi emise de fabrici, centrale nucleare și alte instalații din sistem. Plafonul este redus cu timpul, pentru a determina reducerea emisiilor totale. Sistemul permite comercializarea cotelor de emisie, astfel încât emisiile totale generate de instalații și de operatorii de aeronave să nu depășească plafonul impus și să poată fi luate măsurile cel mai puțin costisitoare în vederea reducerii emisiilor.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, pp. 32-46)

Modificările succesive aduse Directivei 2003/87/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 302, 18.11.2010, pp. 1-41). A se vedea versiunea consolidată

Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 2772] (JO L 130, 17.5.2011, pp. 1-45). A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-kilometru și acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, pp. 1-29)

Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, pp. 30-104). A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (JO L 122, 3.5.2013, pp. 1-59). A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 privind determinarea dreptului la credite internaționale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 299, 9.11.2013, pp. 32-33)

2013/448/UE: Decizia Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 240, 7.9.2013, pp. 27-35)

2014/746/UE: Decizia Comisiei din 27 octombrie 2014 de stabilire pentru perioada 2015-2019, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a listei sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (JO L 308, 29.10.2014, pp. 114-124)

Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, pp. 1-5)

Data ultimei actualizări: 07.07.2016

Top