Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tratarea apelor urbane reziduale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tratarea apelor urbane reziduale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 91/271/CEE – tratarea apelor urbane reziduale

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva are scopul de a proteja mediul acvatic din Uniunea Europeană (UE) de efectele adverse (precum eutrofizarea*) ale apelor urbane reziduale.
 • Aceasta stabilește normele valabile în întreaga UE pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor reziduale. Actul cuprinde, de asemenea, apele reziduale generate de industrii precum cele agroalimentare (cum ar fi prelucrarea produselor alimentare și fabricarea berii).

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE trebuie:
  • să colecteze și să trateze apele reziduale din așezările urbane cu o populație de cel puțin 2 000 de persoane și să aplice tratarea secundară* asupra apelor reziduale colectate;
  • să aplice tratamente mai riguroase în așezările urbane cu o populație de peste 10 000 de persoane, situate în zone sensibile*;
  • să vegheze ca stațiile de epurare să fie întreținute în mod corespunzător, astfel încât să aibă un randament suficient și să poată funcționa în toate condițiile climatice normale;
  • să ia măsuri pentru a limita poluarea apelor receptoare din cauza supraîncărcării cu apă ca urmare a furtunilor în situații extreme, cum ar fi precipitațiile neobișnuit de intense;
  • să supravegheze performanța stațiilor de epurare și a apelor receptoare;
  • să supravegheze evacuarea și reutilizarea nămolurilor de epurare.
 • Pe lângă evidențierea metodelor pentru urmărirea și evaluarea rezultatelor, anexa I enumeră dispoziții generale pentru:
  • sistemele de colectare;
  • evacuările provenind de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale, incluzând valori-limită de emisie pentru acestea;
  • apele industriale reziduale evacuate în sistemele de colectare urbane.
 • Anexa II descrie criteriile de identificare a zonelor sensibile și mai puțin sensibile.
 • Ultimul raport disponibil de la Comisia Europeană privind stadiul punerii în aplicare și programele de punere în aplicare, publicat în 2016, subliniază faptul că această directivă a jucat un rol esențial în îmbunătățirea calității apelor UE. Cu toate acestea, continuă să existe anumite lacune în ceea ce privește punerea în aplicare, în special privind nivelul adecvat de tratament. Investițiile realizate până în prezent și planificate de către țările UE sunt considerabile, dar și indispensabile pentru eliminarea lacunelor menționate mai sus și pentru a menține conformitatea. Mai mult, contribuția semnificativă a sectorului apelor urbane reziduale la creșterea economică și crearea de locuri de muncă este semnificativă.

CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 29 mai 1991, cu mai multe termene-limită pentru diversele cerințe. În 1998, Comisia a adoptat Directiva 98/15/CE pentru a clarifica unele norme din cauza interpretărilor diferite în țările UE. Această directivă a intrat în vigoare la 27 martie 1998. Țărilor care au aderat la UE începând din 2004 li se aplică alte termene-limită. Acestea sunt specificate în tratatele de aderare încheiate cu fiecare dintre țările în cauză.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Eutrofizare: înseamnă îmbogățirea apei cu elemente nutritive care provoacă, printre altele, creșterea accelerată a algelor care perturbă echilibrul organismelor prezente în apă și degradează calitatea apei.

Tratare secundară: înseamnă un procedeu care implică o tratare biologică, astfel încât cerințele din anexa I a Directivei să fie îndeplinite.

Zone sensibile: mase de apă naturală care sunt sau pot deveni eutrofe în viitorul apropiat în lipsa unor măsuri de protecție, sau mase de apă care necesită o tratare mai avansată pentru a respecta alte directive ale UE (spre exemplu, Directiva privind apa pentru scăldat).

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, pp. 40–52)

Modificările succesive aduse Directivei 91/271/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare 2014/431/UE a Comisiei din 26 iunie 2014 privind modelele de raportare referitoare la programele naționale de punere în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului (JO L 197, 4.7.2014, pp. 77–86)

Raport al Comisiei — Punerea în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE a Comisiei din 27 februarie 1998 — Sinteza măsurilor puse în aplicare de statele membre și evaluarea informațiilor primite în temeiul articolelor 17 și 13 ale directivei [COM(98) 775 final, 15.1.1999]

Raport al Comisiei — Punerea în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE a Comisiei din 27 februarie 1998 [COM(2001) 685final, 21.11.2001]

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Punerea în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE a Comisiei din 27 februarie 1998 [COM(2004) 248final, 23.4.2004]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei — Document care însoțește Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu — Etape către o gestionare durabilă a apei în Uniunea Europeană — Prima etapă în punerea în aplicare a Directivei-cadru 2000/60/CE privind apa [COM(2007) 128 final] [SEC(2007) 363] [SEC(2007) 362 final, 22.3.2007]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei — Al cincilea rezumat al Comisiei referitor la implementarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale [SEC(2009) 1114 final, 3.8.2009]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei — Al șaselea rezumat al Comisiei referitor la implementarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale [SEC(2011) 1561 final, 7.12.2011]

Raport de la Comisie către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Cel de-al șaptelea raport privind punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE) [COM(2013) 574 final, 7.8.2013]

Raport de la Comisie către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Cel de-al optulea raport privind stadiul punerii în aplicare și programele de punere în aplicare (potrivit celor solicitate de articolul 17) al Directivei 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor urbane reziduale [COM(2016) 105 final, 4.3.2016]

Data ultimei actualizări: 13.02.2017

Top