Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea cu ţări terţe în materie de siguranţă nucleară

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cooperarea cu ţări terţe în materie de siguranţă nucleară

Uniunea Europeană (UE) acordă un ajutor financiar ţărilor terţe în vederea garantării securităţii nucleare în aceste ţări. Acest program de finanţare acoperă perioada 2007-2013.

ACT

Regulamentul (Euratom) nr. 300/2007 al Consiliului din 19 februarie 2007 de stabilire a unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară.

SINTEZĂ

Prezentul regulament stabileşte un cadru pentru finanţarea măsurilor destinate să garanteze un nivel ridicat de securitate nucleară şi de protecţie radiologică, precum şi punerea în aplicare a unor controale de securitate efective şi eficiente în ţările terţe. Prezentul cadru financiar se aplică de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013 şi beneficiază de un buget de 524 de milioane de euro pentru întreaga perioadă.

Regulamentul permite acordarea de sprijin financiar pentru măsurile de consolidare a securităţii nucleare, în special în ceea ce priveşte cadrul normativ sau gestionarea securităţii centralelor nucleare (proiectare, exploatare, întreţinere, dezafectare), securitatea transportului, prelucrarea şi eliminarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, viabilizarea fostelor amplasamente nucleare, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante provenind de la materialele radioactive, prevenirea accidentelor şi capacitatea de reacţie în caz de accident, precum şi promovarea cooperării internaţionale.

Finanţarea se poate prezenta sub forma, printre altele, proiectelor sau programelor, subvenţiilor pentru finanţarea măsurilor, contribuţiilor la fondurile de garantare, la fondurile naţionale sau internaţionale, precum şi a resurselor umane sau materiale. Mai mult decât atât, măsura finanţată poate face obiectul fie al unei finanţări integrale de către UE, fie al unei cofinanţări cu unul sau mai mulţi parteneri.

Asistenţa comunitară este pusă în aplicare în baza documentelor de strategie multianuale adoptate de către Comisie. Respectivele documente vizează una sau mai multe ţări pentru o perioadă de până la şapte ani şi în limitele perioadei de aplicare a prezentului regulament. Acestea includ programe indicative multianuale care stabilesc în special obiectivele prioritate şi alocările financiare indicative. În baza acestor documente, Comisia adoptă programe de acţiune care au în general durata de un an şi care precizează modalităţile concrete de punere în aplicare a asistenţei comunitare.

Anumite măsuri pot fi adoptate în afara acestor documente de programare: este vorba despre măsuri speciale, adoptate de către Comisie în caz de urgenţă, şi de măsuri de sprijin, care constau, de exemplu, în măsuri de asistenţă tehnică sau administrativă.

Asistenţa comunitară poate fi acordată, printre altele, ţărilor şi regiunilor partenere, organismelor lor descentralizate, organismelor publice şi parastatale, întreprinderilor private, entităţilor nestatale, cum sunt organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale, persoanelor fizice, Centrului Comun de Cercetare sau agenţiilor Uniunii Europene, organizaţiilor internaţionale, precum şi instituţiilor financiare.

Participarea la acordarea contractelor de achiziţii publice sau de subvenţionare este, în principiu, limitată la persoanele fizice sau juridice resortisante sau stabilite pe teritoriul unui stat membru, unui stat care este beneficiar de asistenţă în temeiul prezentului instrument de cooperare, instrumentului de preaderare, instrumentului european de vecinătate sau unui stat membru al Spaţiului Economic European. De asemenea, această participare este deschisă persoanelor fizice sau juridice din ţările care au recunoscut accesul reciproc la ajutorul extern.

Măsurile financiare luate în temeiul prezentului regulament sunt supuse regulamentului financiar al UE şi normelor privind protecţia intereselor financiare ale UE.

Comisia evaluează cu regularitate rezultatele politicilor şi programelor, precum şi eficienţa planificării, şi înaintează către Parlamentul European şi Consiliu un raport anual privind punerea în aplicare a asistenţei financiare acordate în temeiul prezentului regulament.

Prezentul regulament continuă Regulamentul (CE, Euratom) nr. 99/2000 privind programul TACIS, Decizia 98/381/CE, Euratom şi Decizia 2001/824/CE, Euratom. Acest instrument este, de asemenea, complementar altor instrumente de sprijinire a ţărilor terţe.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulament (Euratom) nr. 300/2007

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 81 din 22.3.2007

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei din 8 august 2007 de aprobare a strategiei de securitate nucleară pentru programele de cooperare comunitară 2007-2013 şi programul cu caracter informativ 2007-2009 [C(2007) 3758].

Regulamentul (CE) nr. 1717/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a unui instrument de stabilitate [Jurnalul Oficial L 327 din 24.11.2006]. Instrumentul de stabilitate a fost instituit cu scopul de a acorda ajutor financiar, în decursul perioadei 2007-2013, acţiunilor care garantează condiţii de stabilitate pentru dezvoltarea umană şi economică, şi promovarea drepturilor omului, democraţiei şi libertăţilor fundamentale în cadrul politicii UE în domeniul relaţiilor externe.

2005/510/Euratom: Commission Decision of 14 June 2005 concerning the accession of the European Atomic Energy Community to the ‘Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management’ [Official Journal L 185 of 16.07.2005] (Decizia Comisiei din 14 iunie 2005 privind aderarea Comunităţii Europene a Energiei Atomice la „Convenţia comună privind siguranţa gestionării combustibilului uzat şi siguranţa gestionării deşeurilor radioactive”).

Decizia 1999/819/Euratom a Comisiei din 16 noiembrie 1999 privind aderarea Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) la Convenţia din 1994 privind siguranţa nucleară [Jurnalul Oficial L 318 din 11.12.1999].

Structura de protecţie la Cernobâl

Raport al Comisiei din 19 decembrie 2007: Al patrulea raport intermediar privind utilizarea Fondului privind realizarea unei structuri de protecţie la Cernobâl – Septembrie 2007 [COM(2007) 825 final – Jurnalul Oficial C 106 din 26.4.2008]. În mai 1997, G7 (devenit G8), Comunitatea Europeană şi Ucraina au încheiat un acord privind programul SIP referitor la consolidarea structurii de protecţie la Cernobâl. La zece ani după lansarea programului, mare parte din activităţile prevăzute pentru a face structura de protecţie stabilă din punct de vedere fizic şi fiabilă din punct de vedere ecologic au fost realizate, ceea ce permite începerea construirii unei noi incinte de izolare (NSC). Analizele de mediu şi de gestionare a SIP efectuate în 2007 au confirmat calitatea gestionării existente, precum şi condiţiile industriale şi măsurile de sănătate şi securitate, dar au subliniat necesitatea unei creşteri a personalului. La 30 iunie 2007, 457 de milioane de euro au fost alocaţi convenţiilor de subvenţionare încheiate între Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi beneficiarii ucraineni. O creştere a acestei sume la 490 de milioane de euro a fost aprobată în iulie 2007. Ţinând cont de proiectele deja realizate sau în curs de realizare şi de costul actual al NSC cu majorarea preţurilor, costul total al SIP a fost estimat la 1 390 de milioane de dolari. Calendarul actual al SIP prevede finalizarea lucrărilor în 2011.

Report from the Commission of 14 July 2004: Third Progress Report on the implementation of the Chernobyl Shelter Fund - December 2003 - pursuant to Article 3 of the Council Decision 98/381/EC, Euratom concerning the Community contribution to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund [COM(2004) 481 final] (Raport al Comisiei din 14 iulie 2001: Al treilea raport intermediar privind utilizarea Fondului privind realizarea unei structuri de protecţie la Cernobâl – Decembrie 2003 – în conformitate cu articolul 3 din Decizia 98/381/CE, Euratom privind contribuţia Comunităţii la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Fondul privind realizarea unei structuri de protecţie la Cernobâl [COM(2004) 481 final]).

Report from the Commission of 29 mai 2001: Second Progress Report on the implementation of the Chernobyl Shelter Fund - February 2001 - pursuant to Article 3 of the Council Decision 98/381/EC, Euratom concerning the Community contribution to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund [COM(2001) 251 final] (Raport al Comisiei din 29 mai 2001: Al doilea raport intermediar privind utilizarea Fondului privind realizarea unei structuri de protecţie la Cernobâl – Februarie 2001 – în conformitate cu articolul 3 din Decizia 98/381/CE, Euratom privind contribuţia Comunităţii la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Fondul privind realizarea unei structuri de protecţie la Cernobâl [COM(2001) 251 final]).

Communication from the Commission of 12 October 1999 - First Annual Progress Report on the Implementation of the Chernobyl Shelter Fund pursuant to Council Decision 98/381/EC, Euratom concerning the Community contribution to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund [COM(1999) 470 final] (Comunicare a Comisiei din 12 octombrie 1999 – Primul raport intermediar privind utilizarea Fondului privind realizarea unei structuri de protecţie la Cernobâl în conformitate cu Decizia 98/381/CE, Euratom privind contribuţia Comunităţii la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Fondul privind realizarea unei structuri de protecţie la Cernobâl [COM(1999) 470 final]).

See also

  • Mai multe informaţii pot fi obţinute de pe pagina de Internet a Comisiei Europene dedicată securităţii nucleare (EN) (FR)

Ultima actualizare: 15.05.2008

Top