Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenţia de aprovizionare a Euratom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agenţia de aprovizionare a Euratom

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) intervine în domeniile conexe energiei atomice, precum cercetarea, elaborarea de norme de securitate şi utilizarea paşnică a energiei nucleare. Prin constituirea acestei agenţii, ea vizează să asigure aprovizionarea regulată şi echitabilă cu minereuri, materii prime şi produse fisionabile speciale în Uniunea Europeană (UE).

ACT

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom)

2008/114/CE, Euratom: Decizia Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenţiei de aprovizionare a Euratom [Jurnalul Oficial L 41 din 15.2.2008].

SINTEZĂ

Agenţia de aprovizionare a Euratom a fost instituită prin Tratatul Euratom. A devenit operaţională la 1 iunie 1960.

Misiune

Agenţia trebuie să se asigure că toţi utilizatorii din Uniunea Europeană (UE) beneficiază de un acces regulat şi echitabil la minereuri şi combustibili nucleari (materii prime şi produse fisionabile speciale), graţie unei politici comune de aprovizionare şi în conformitate cu principiile enunţate la titlul II, capitolul IV din tratat.

Pentru a-şi duce la bună îndeplinire misiunea care i-a fost încredinţată, agenţia:

  • pune la dispoziţia Comunităţii cunoştinţe, informaţii şi consultanţă cu privire la piaţa nucleară;
  • monitorizează tendinţele pieţei de materiale şi servicii nucleare care ar putea afecta securitatea aprovizionării;
  • colaborează cu comitetul consultativ.

În măsura în care este responsabilă cu gestionarea cererii şi ofertei de minereuri, materii prime (uraniu natural, de exemplu) şi de produse fisionabile speciale (uraniu îmbogăţit şi plutoniu, de exemplu) în UE, agenţia dispune de:

  • dreptul de opţiune asupra minereurilor, materiilor prime şi produselor fisionabile speciale fabricate pe teritoriul statelor membre;
  • dreptul exclusiv de a încheia contracte de furnizare de minereuri, materii prime sau produse fisionabile speciale provenind din interiorul sau din exteriorul Comunităţii.

Sediu şi statut juridic

Sediul agenţiei se află la Luxemburg. Ea se află sub supravegherea Comisiei Europene, care are drept de veto asupra deciziilor acesteia (articolul 53.1). Ea deţine în egală măsură personalitate juridică şi autonomie financiară.

Dreptul de opţiune (articolul 57)

Agenţia are drept de opţiune asupra materialelor nucleare fabricate în interiorul Comunităţii. Acesta se aplică proprietăţii absolute asupra minereurilor şi materiilor prime şi dreptului de utilizare şi consumare a produselor fisionabile speciale. Potrivit dispoziţiilor tratatului, toţi producătorii de pe teritoriul Uniunii trebuie să ofere agenţiei toate minereurile, materiile prime sau produsele fisionabile speciale înainte de a le utiliza, transfera sau stoca. Acest drept de opţiune se exercită prin încheierea de contracte de furnizare în formă simplificată.

Cu toate acestea, producătorul poate păstra materialele nucleare cu aprobarea agenţiei, fie pentru a le stoca, fie pentru a le utiliza, fie pentru a le pune la dispoziţia întreprinderilor aflate pe teritoriul Uniunii. Totuşi, anumite condiţii specifice trebuie întrunite şi comunicate Comisiei.

În cazul în care agenţia decide să nu îşi exercite dreptul de opţiune, acest lucru trebuie specificat în mod clar în contractul încheiat. În consecinţă, în ceea ce priveşte minereurile şi materiile prime, cumpărătorul deţine toate drepturile de proprietate. Cu toate acestea, dacă este vorba despre produse fisionabile speciale, cumpărătorul nu obţine decât dreptul de utilizare şi consumare, dreptul de proprietate aparţinând în continuare Comunităţii.

Dreptul exclusiv de încheiere de contracte de aprovizionare (articolul 52)

Toate contractele referitoare la furnizarea materialelor nucleare de interes trebuie să fie autorizate şi încheiate de către agenţie. Acesta este instrumentul-cheie al funcţionării agenţiei. El se aplică tuturor contractelor de furnizare de bunuri, cum ar fi achiziţia şi vânzarea de materiale nucleare (uraniu natural, sărăcit sau îmbogăţit, toriu, plutoniu), schimburilor comerciale şi preţurilor.

Acest drept se aplică aprovizionărilor care provin atât din interiorul, cât şi din exteriorul Comunităţii. În ceea ce priveşte materialele nucleare care provin din exteriorul Uniunii, în situaţia în care Comisia constată că agenţia nu este în măsură să livreze materialele într-un interval de timp rezonabil, utilizatorii pot încheia direct, cu aprobarea Comisiei, contracte cu părţi terţe.

Cu toate acestea, dacă este vorba despre transferarea, importarea sau exportarea unor cantităţi mici de materiale pentru cercetare, este suficientă notificarea agenţiei.

În practică şi ulterior în regulamentul agenţiei, utilizatorii sunt autorizaţi să negocieze în mod liber cu producătorul ales de aceştia. După negociere, contractele de furnizare de minereuri şi materii prime şi, prin analogie, contractele de furnizare de produse fisionabile speciale, inclusiv contractele de îmbogăţire, trebuie să fie depuse la agenţie şi sunt încheiate de către aceasta.

Finanţare

Tratatul prevede posibilitatea de a aplica o redevenţă asupra tranzacţiilor destinate să acopere cheltuielile de funcţionare a agenţiei. Aceasta din urmă este finanţată aproape în totalitate din bugetul comunitar, veniturile din capitalul şi investiţiile sale bancare.

În fiecare an, directorul general al agenţiei trebuie să depună la Comisie un buget estimativ.

Directorul general şi personalul

Directorul general este numit de către Comisie. El este responsabil cu gestionarea agenţiei şi o reprezintă în anumite situaţii. Personalul agenţiei este alcătuit din funcţionari permanenţi ai Comisiei puşi la dispoziţia agenţiei.

Comitetul consultativ

Agenţia de aprovizionare a Euratom este asistată de un comitet consultativ, care reprezintă punctul de contact între producători, utilizatori şi agenţie. Acesta oferă consultanţă, recomandări şi informaţii cu privire la aprovizionarea în domeniul energiei nucleare şi la activităţile comerciale conexe energiei nucleare. El acţionează şi ca forum de discuţii.

Comitetul este format din 56 de membri desemnaţi de către statele membre pentru un mandat reînnoibil de trei ani şi aleşi dintre producători, utilizatori şi experţi în domeniul energiei nucleare, în funcţie de nivelul lor de cunoştinţe şi de experienţa relevantă. Directorul general are obligaţia să consulte comitetul pentru deciziile referitoare, printre altele, la capitalul agenţiei, stabilirea unui regulament care să determine modalităţile de echilibrare a cererii şi ofertei, realizarea bilanţului anual şi a raportului anual al agenţiei, înfiinţarea de sucursale ale agenţiei, precum şi dizolvarea agenţiei.

Comitetul se reuneşte în mod obişnuit de două ori pe an. De asemenea, poate fi convocat la cererea directorului general sau la cererea formulată în scris a cel puţin o treime din membrii comitetului, atunci când reuniunea se dovedeşte a fi necesară.

Monitorizare

Trei documente principale sunt elaborate de către directorul general, cu consultarea comitetului:

  • bilanţul anual completat printr-un cont de exploatare. Documentul este depus la Curtea de Conturi, care întocmeşte un raport cu privire la conturile agenţiei;
  • raportul anual privind activităţile agenţiei. Acest document adună datele cu privire la aprovizionare şi la cererea de combustibili nucleari în Uniune;
  • bugetul pentru anul următor.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2008/114/CE, Euratom

3.6.2008

-

JO L 41 din 15.2.2008

ACTE CONEXE

Regulamentul (Euratom) nr. 66/2006 al Comisiei din 16 ianuarie 2006 privind exceptarea de la aplicarea normelor din capitolul referitor la aprovizionare în cazul transferului de cantităţi mici de minereuri, materii prime şi produse fisionabile speciale [Jurnalul Oficial L 11 din 17.1.2006].

See also

  • Agenţia de aprovizionare a Euratom (EN)
  • Direcţia Generală Energie - EURATOM (EN)

Ultima actualizare: 27.09.2011

Top