Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajutoarele „de minimis”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ajutoarele „de minimis”

Regula de minimis este actualizată pentru a exclude ajutoarele în valoare de sub 200 000 EUR de la obligaţia de notificare prealabilă a Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

SINTEZĂ

Acest nou regulament actualizează regula de minimis, extinzând sfera sa de aplicare şi dublând plafonul de minimis.

Regula de minimis

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) [ex-articolul 88 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TCE)] prevede obligaţia de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piaţa comună în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE [ex-articolul 87 alineatul (1) din TCE]. Totuşi, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 994/98, anumite categorii de ajutoare pot fi exceptate de la obligaţia notificării.

Regula de minimis a fost introdusă pentru exceptarea ajutoarelor de o valoare mică. Acesta stabileşte un plafon sub care se consideră că ajutorul nu intră sub incidenţa articolului 107 alineatul (1) din TFUE, fiind astfel exceptat de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

Plafonul de minimis

Ajutoarele cu o valoare mai mică de 200 000 EUR acordate pe o perioadă de trei ani nu sunt considerate ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

În cazul transportului rutier, plafonul specific este de 100 000 EUR.

Perioada de trei ani corespunde unei perioade de trei exerciţii fiscale.

Astfel, plafonul stabilit iniţial de Regulamentul (CE) nr. 69/2001 la 100 000 EUR a fost dublat.

Ajutoarele transparente

Pentru a preveni abuzurile, regulamentul se aplică doar ajutoarelor de minimis transparente.

Ajutoarele sunt considerate transparente atunci când valoarea lor poate fi calculată cu exactitate în avans, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor.

Sunt considerate ajutoare transparente:

  • ajutoarele constând în împrumuturi, dacă valoarea lor s-a calculat pe baza ratelor de piaţă ale dobânzii aplicabile la data acordării subvenţiei;
  • ajutoarele constând în aporturi de capital, dacă valoarea totală a aportului de capital din sectorul public este mai mică decât plafonul de minimis;
  • ajutoarele constând în măsuri de capital de risc, dacă sistemul respectiv de capitalul de risc furnizează capital fiecărei întreprinderi-ţintă numai până la limita plafonului de minimis;
  • ajutoarele individuale acordate în baza unui sistem de garantare a împrumuturilor, atunci când partea garantată din împrumutul subsidiar acordat în cadrul acestui sistem nu depăşeşte valoarea de 1 500 000 EUR (sau 750 000 pentru sectorul transportului rutier). Totuşi, ţările Uniunii Europene (UE) pot oferi garanţii ale împrumuturilor pentru sumele mai mari de 1 500 000 EUR dacă pot demonstra, în baza unei metodologii acceptate de Comisie, că elementul de ajutor nu depăşeşte 200 000 EUR.

Domeniu de aplicare

Regulamentul nu se aplică ajutoarelor acordate în domeniile pescuitului şi acvaculturii, producţiei primare de produse agricole, activităţilor de export, sectorului cărbunelui, achiziţiei de vehicule de transport rutier de mărfuri sau întreprinderilor aflate în dificultate, nici ajutoarelor legate de folosirea mărfurilor naţionale în locul celor importate.

Acesta se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate celelalte sectoare, inclusiv sectorului transporturilor, precum şi, în anumite condiţii, prelucrării şi comercializării produselor agricole.

Cooperarea între statele membre ale UE

Ţările membre ale UE trebuie să se asigure că valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi de-a lungul a trei exerciţii financiare nu depăşeşte 200 000 EUR.

La acordarea ajutoarelor de minimis, ţările UE trebuie să informeze întreprinderea respectivă în legătură cu valoarea ajutorului şi cu caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la Regulamentul (CE) nr. 1998/2006.

Context

Regula de minimis, introdusă pentru prima dată într-un aviz publicat în 1996, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 69/2011. Experienţa dobândită în aplicarea acestui regulament, precum şi tendinţele inflaţioniste şi creşterea produsului intern brut (PIB) justifică actualizarea dispoziţiilor sale.

Noul Regulament de minimis se înscrie în cadrul Planului de acţiune al Comisiei privind ajutoarele de stat şi completează orientările referitoare la investiţiile de capital de risc şi cadrul ajutoarelor de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1998/2006

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 379 din 28.12.06

Ultima actualizare: 18.10.2011

Top