Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acordurile de transfer de tehnologie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Acordurile de transfer de tehnologie

Acordurile de licenţă care restricţionează concurenţa sunt interzise de normele comunitare în materie de concurenţă, în special de articolul 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) [ex-articolul 81 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TCE)]. Totuşi, în majoritatea cazurilor, aceste acorduri au şi efecte pozitive care prevalează în faţa efectelor restrictive asupra concurenţei. Noile dispoziţii, care includ un regulament de „exceptare pe categorii” şi orientări, creează o sferă de siguranţă pentru majoritatea acordurilor de licenţă.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 772/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie.

SINTEZĂ

Legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale conferă drepturi exclusive deţinătorilor de brevete *, drepturi de autor, drepturi pentru desene, mărci înregistrate şi orice alte drepturi protejate prin lege. Un deţinător al unor drepturi de proprietate intelectuală este abilitat să prevină orice utilizare neautorizată a proprietăţii sale intelectuale * şi să îşi exploateze o astfel de proprietate, în special prin acordarea unei licenţe în acest sens unor terţe părţi. Acordurile de transfer de tehnologie * se referă la acordarea de licenţe de tehnologie.

Astfel de acorduri îmbunătăţesc, în general, eficienţa economică şi favorizează concurenţa, întrucât pot reduce dublarea activităţilor de cercetare şi de dezvoltare, pot stimula mai bine întreprinderile să iniţieze noi activităţi de cercetare şi de dezvoltare, încurajează inovaţia incrementală, facilitează difuzarea tehnologiilor şi generează concurenţă pe piaţa produsului. Totuşi, acordurile de licenţă pot fi folosite, de asemenea, în scopuri anticoncurenţiale, de exemplu atunci când doi concurenţi folosesc un acord de licenţă pentru a-şi repartiza piaţa între ei sau atunci când un deţinător de licenţă important exclude tehnologiile concurente de pe piaţă.

Pentru a institui un echilibru just între protecţia concurenţei şi protecţia proprietăţii intelectuale, acest regulament de exceptare pe categorii creează o sferă de siguranţă pentru majoritatea acordurilor de licenţă. Orientările precizează modul în care ar trebui aplicat articolul 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) [ex-articolul 81 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TCE)] în cazul acordurilor care nu se încadrează în sfera de siguranţă.

Domeniu de aplicare

Domeniul de aplicare a noilor norme nu include doar acordurile de licenţă de brevete şi know-how *, ci şi acordurile de licenţă de drepturi pentru desene şi modele şi de drepturi de autor pentru programe informatice. În situaţiile în care Comisia nu are competenţa de a adopta un regulament de exceptare pe categorii, de exemplu în cazul acordurilor de regrupare de brevete sau de licenţă de drepturi de autor în general, orientările oferă indicaţii clare cu privire la viitoare politică de aplicare a normelor. Totuşi, regulamentul nu se aplică acordurilor de licenţă pentru subcontractarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare.

Condiţii de aplicare

Pentru a determina sfera de siguranţă aplicabilă acordurilor de licenţă, regulamentul face distincţia între întreprinderile concurente şi cele neconcurente, primele fiind considerate ca întreprinderi care se află în concurenţă pe piaţa relevantă a tehnologiei şi/sau pe piaţa relevantă a produsului.

Totuşi, regulamentul stipulează că următoarele tipuri de acorduri sunt exceptate de la restricţiile stabilite la articolul 101 alineatul (1) din TFUE (ex-articolul 81 alineatul (1) din TCE):

  • acordurile încheiate între întreprinderi concurente a căror cotă de piaţă nu depăşeşte 20 % din piaţa relevantă;
  • acordurile încheiate între întreprinderi neconcurente a căror cotă de piaţă nu depăşeşte 30 % din piaţa relevantă.

Aceste exceptări sunt acordate cu condiţia ca acordurile să nu conţină anumite restricţii cu efecte anticoncurenţiale semnificative. În acest sens, regulamentul enumeră o serie întreagă de restricţii grave şi excluse (articolele 4 şi 5) care au efecte anticoncurenţiale semnificative, fiind, prin urmare, interzise. Cu alte cuvinte, este scutit orice acord care nu este exclus în mod expres de la aplicarea regulamentului de exceptare pe categorii. În absenţa unor restricţii grave, întreprinderile care semnează acorduri şi a căror cotă de piaţă nu depăşeşte pragul stabilit pot considera că acordurile sunt compatibile cu legislaţia europeană în domeniul concurenţei.

Cota de piaţă se calculează pe baza datelor privind valoarea vânzărilor realizate în anul calendaristic anterior. În cazul în care cota de piaţă este iniţial mai mică de 20 % şi, respectiv, 30 %, dar ulterior se ridică peste aceste niveluri, exceptarea se aplică în continuare pe o perioadă de doi ani calendaristici consecutivi, ulteriori anului în care pragul de 20 %, respectiv 30 % a fost depăşit pentru prima dată.

Retragerea exceptării

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 împuterniceşte autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene (UE) să retragă beneficiul regulamentului de exceptare pe categorii pentru acordurile de transfer de tehnologie care produc efecte incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din TFUE (ex-articolul 81 alineatul (3) din TCE) pe teritoriul lor sau pe o parte a acestuia care prezintă toate caracteristicile unei pieţe geografice distincte. Ţările UE trebuie să asigure aplicarea uniformă în cadrul întregii pieţe comune a normelor UE în materie de concurenţă.

Comisia poate, de asemenea, retrage beneficiul acestui regulament dacă:

  • constată într-un caz specific că un acord de transfer de tehnologie produce efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din TFUE;
  • constată existenţa unor reţele paralele de acorduri care acoperă mai mult de 50 % dintr-o piaţă relevantă. În acest caz, Comisia poate declara prin regulament că acesta nu este aplicabil.

Acordurile deja în vigoare la 30 aprilie 2004 şi care au îndeplinit condiţiile de exceptare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 240/96 nu au fost interzise în perioada 1 mai 2004 – 31 martie 2006.

Context

Regulamentul (CE) nr. 772/2004 se înscrie în cadrul Regulamentului nr. 19/65/CEE care autorizează Comisia, în conformitate cu articolul 101, alineatul (3) din TFUE, să considere exceptate anumite tipuri de acorduri. Acesta înlocuieşte Regulamentul (CE) nr. 240/96 din 31 ianuarie 1996, care a expirat la 30 aprilie 2004.

Termeni-cheie ai actului

  • Acord de transfer de tehnologie: un acord de licenţă de brevet, un acord de licenţă de know-how, un acord de licenţă de drepturi de autor pentru programe de calculator (software) sau un acord mixt de licenţă de brevet, de know-how sau de drepturi de autor pentru programe de calculator (software), inclusiv orice astfel de acord care conţine dispoziţii privind vânzarea şi cumpărarea de produse sau acordarea unei licenţe pentru alte drepturi de proprietate intelectuală ori cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuală, cu condiţia ca aceste dispoziţii să nu constituie obiectul principal al acordului şi să fie direct legate de fabricarea produselor contractuale; cesiunea de brevete, know-how, drepturi de autor pentru programe de calculator (software) sau o combinaţie a acestora, atunci când o parte a riscului legat de exploatarea tehnologiei este suportat de cedent, sunt considerate, de asemenea, acorduri de transfer de tehnologie.
  • Drepturi de proprietate intelectuală: drepturile de proprietate industrială, know-how, drepturile de autor şi drepturile conexe.
  • Brevete: brevetele, cererile de brevete, modelele de utilitate, cererile de înregistrare a modelelor de utilitate, desenele, topografia semiconductoarelor, certificatele de protecţie suplimentară pentru produsele medicamentoase sau pentru alte produse pentru care se pot obţine astfel de certificate de protecţie suplimentară şi certificatele de ameliorator de plante.
  • Know-how: un ansamblu de informaţii practice nebrevetate, care rezultă din experienţă şi teste şi care este secret (adică nu este cunoscut în general şi nu este uşor accesibil), substanţial (adică important şi util pentru fabricarea produselor contractuale) şi identificat (adică descris într-o manieră suficient de cuprinzătoare pentru a permite să se verifice dacă îndeplineşte criteriile de secret şi substanţialitate).

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 772/2004

1.5.2004-30.4.2014

-

JO L 123 din 27.4.2004

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei - Orientări privind aplicarea articolului 81 din Tratatul CE acordurilor de transfer de tehnologie [Jurnalul Oficial C 101 din 27.4.2004]. Scopul orientărilor este de a oferi îndrumări de aplicare a regulamentului de exceptare pe categorii şi a articolului 101 alineatul (3) din TFUE (ex-articolul 81 din TCE) acordurilor de transfer de tehnologie care nu intră în sfera de aplicare a acestui regulament. De exemplu, în cazul acordurilor de regrupare de brevete sau de licenţă de drepturi de autor în general, orientările oferă indicaţii clare cu privire la viitoare politică de aplicare a normelor. Regulamentul de exceptare pe categorii şi orientările nu aduc atingere unei eventuale aplicări paralele a articolului 102 din TFUE (ex-articolul 82 din TCE) în cazul acordurilor de licenţă. Criteriile stabilite de orientări trebuie aplicate în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz, ceea ce exclude orice aplicare mecanică. Comisia va monitoriza modul în care regulamentul şi orientările sunt aplicate în cadrul noului sistem de aplicare instituit de Regulamentul (CE) nr. 1/2003, pentru a determina dacă trebuie aduse modificări.

Ultima actualizare: 22.02.2011

Top