Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei pe piaţa internă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei pe piaţa internă

Prezenta comunicare anunţă, sub forma unui plan de acţiune, diferitele măsuri şi iniţiative pe care Comisia urmăreşte să le adopte pentru îmbunătăţirea şi consolidarea luptei împotriva contrafacerii şi pirateriei pe piaţa internă. Această comunicare rezultă din cartea verde a Comisiei din octombrie 1998, care a lansat o consultare generală privind acest subiect.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee - Follow-up to the Green Paper on combating counterfeiting and piracy in the single market [COM(2000) 789 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 30 noiembrie 2000 privind rezultatele Cărţii verzi privind lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei pe piaţa internă [COM(2000) 789 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Context

Contrafacerea şi pirateria au devenit fenomene de proporţii internaţionale, având consecinţe importante pe plan economic şi social. Aceste fenomene afectează în egală măsură buna funcţionare a pieţei interne, precum şi protecţia consumatorilor, în special în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea publică. Această situaţie provoacă deturnări de trafic şi distorsiuni ale concurenţei, ceea ce duce la pierderea încrederii operatorilor în piaţa internă şi la o scădere a investiţiilor.

Se estimează că aceste activităţi reprezintă între 5 şi 7 % din comerţul mondial şi provoacă o pierdere la nivel mondial de 200 000 de locuri de muncă anual. În plus, se consideră că întreprinderile din Uniunea Europeană (UE) care sunt angajate în activităţi internaţionale pierd între 400 şi 800 de milioane de euro pe piaţa internă şi aproximativ 2 000 de milioane de euro în exteriorul Uniunii. Sectorul informatic este îndeosebi afectat.

Reacţii faţă de cartea verde

Reacţiile manifestate faţă de cartea verde au confirmat amploarea problemei şi efectele dăunătoare asupra bunei funcţionări a pieţei interne. Părţile interesate au menţionat diferiţi factori care facilitează o astfel de situaţie, în special disponibilităţile actuale dintre regimurile de sancţiuni şi celelalte mijloace de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală între statele membre. Din acest motiv, părţile interesate, inclusiv statele membre, doresc ca această problemă să fie abordată la nivel european. În plus, reacţiile manifestate faţă de cartea verde pun în evidenţă un consens privind necesitatea îmbunătăţirii cooperării administrative între statele membre. Comisia a subliniat că, deşi este dezirabil ca ea să joace un rol important în această chestiune, caracterul prioritar în acest domeniu revine titularilor drepturilor de proprietate intelectuală, care trebuie să fie ei înşişi mai prudenţi.

Plan de acţiune

Prezenta comunicare include un plan de acţiune care prezintă:

 • acţiuni cu caracter urgent, pentru care propunerile Comisiei vor fi înaintate imediat;
 • acţiuni prevăzute de către Comisie pe termen mediu;
 • alte iniţiative care implică autorităţile publice şi sectorul privat.

Aceste acţiuni vor trebui integrate cu iniţiativele cu caracter orizontal din domeniul justiţiei şi afacerilor interne.

Acţiuni cu caracter urgent

Acţiunile cu caracter urgent acoperă următoarele măsuri:

 • o propunere de directivă destinată să întărească mijloacele de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală şi să definească un cadru general pentru schimbul de informaţii. Această iniţiativă va avea drept obiectiv armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare şi administrative ale statelor membre cu privire la acest subiect. Acţiunile vor fi puse în aplicare doar ca îmbunătăţiri complementare ale acordului TRIPS;
 • dezvoltarea, pornind de la programele existente, a unor acţiuni de formare pentru funcţionarii din cadrul autorităţilor de aplicare a legii, inclusiv a celor din statele candidate, precum şi a unor acţiuni de informare şi de sensibilizare a publicului;
 • Comisia va continua să acorde prioritate luptei împotriva contrafacerii şi pirateriei în cadrul negocierilor pentru extindere;
 • lansarea unui studiu destinat să definească o metodologie pentru colectarea, analizarea şi compararea datelor;
 • identificarea unui punct de legătură la nivelul Comisiei care să asigure o interfaţă între diferitele autorităţi în ceea ce priveşte eforturile din acest domeniu. Acest punct de legătură va facilita, în egală măsură, transparenţa faţă de mediul extern.

Acţiuni pe termen mediu

Pe termen mediu, Comisia va avea în vedere:

 • oportunitatea de a pune bazele unor mecanisme complementare de cooperare administrativă pentru lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei, în special între autorităţile naţionale competente, dar şi între acestea şi Comisie;
 • nevoia de a înainta propuneri pentru armonizarea plafoanelor minime ale sancţiunilor penale, pentru extinderea competenţelor Europolului în această chestiune, precum şi pentru înfiinţarea unei structuri permanente care să permită, de exemplu prin intermediul unei pagini de Internet, accesul la deciziile judiciare pronunţate de către jurisdicţiile naţionale din domeniu.

Alte iniţiative: Comisia formulează recomandări care vizează, în special, o mai bună utilizare a sistemelor de informaţii existente şi consolidarea cooperării şi schimbului de informaţii între sectorul privat şi autorităţile publice. Este vorba în special despre:

 • îmbunătăţirea cooperării între sectorul privat şi autorităţile publice, de exemplu pentru a asigura compatibilitatea bazelor de date existente cu scopul ca acestea să fie mai bine utilizate;
 • îmbunătăţirea cooperării judiciare europene prin intermediul instrumentelor existente şi al instrumentelor în curs de dezvoltare la nivel comunitar;
 • exploatarea posibilităţilor oferite de al cincilea Program-cadru de cercetare şi dezvoltare (R&D) (1998-2002) pentru dezvoltarea unor noi tehnologii şi mecanisme tehnice.

ACTE CONEXE

Comunication from de Commision to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy [COM(2005) 479 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 11 octombrie 2005 către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European privind reacţia vămilor faţă de ultimele tendinţe în contrafacere şi piraterie [COM(2005) 479 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Această comunicare propune un ansamblu de măsuri destinate să consolideze protecţia Uniunii Europene împotriva contrafacerii şi pirateriei în domeniul vămilor. Aceste măsuri constau în principal dintr-o îmbunătăţire a legislaţiei, o consolidare a parteneriatului dintre vămi şi operatorii economici, precum şi o mai bună cooperare internaţională.

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală [Jurnalul Oficial L 195 din 2.6.2004].

Această directivă vizează crearea de condiţii de egalitate pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în statele membre, aliniind măsurile de implementare în întreg teritoriul Uniunii. Ea armonizează, în egală măsură, legislaţiile statelor membre, cu scopul de a asigura un nivel echivalent de protecţie a proprietăţii intelectuale în cadrul pieţei interne.

Ultima actualizare: 08.05.2006

Top