Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aplicarea articolelor 107 şi 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Aplicarea articolelor 107 şi 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

Comisia este abilitată să adopte regulamente de stabilire a compatibilităţii anumitor ajutoare de stat cu piaţa comună. Aceste categorii de ajutoare sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 87 (ex-articolul 92) şi 88 (ex-articolul 93) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale.

SINTEZĂ

Comisia poate declara, prin intermediul unor regulamente, că anumite categorii de ajutoare sunt compatibile cu piaţa comună şi nu sunt supuse obligaţiei de notificare prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) [ex-articolul 88 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunităţi Europene (TCE)]. Aceste categorii de ajutoare includ:

 • ajutoarele pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cercetare şi dezvoltare, protecţia mediului, ocuparea forţei de muncă şi formare;
 • ajutoarele care respectă harta aprobată de Comisie pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene (UE) privind acordarea ajutoarelor regionale.

Aceste regulamente trebuie să specifice, pentru fiecare categorie de ajutor:

 • scopul ajutorului;
 • categoriile de beneficiari;
 • pragurile exprimate fie ca intensitate a ajutoarelor în raport cu totalul costurilor eligibile, fie ca valori maxime ale ajutorului;
 • condiţiile care reglementează cumulul ajutoarelor;
 • condiţiile de monitorizare.

Regulamentele pot, de asemenea:

 • să stabilească praguri sau alte condiţii pentru notificarea acordărilor de ajutoare individuale;
 • să excludă anumite sectoare din sfera lor de aplicare, în ceea ce priveşte compatibilitatea ajutoarelor exceptate.

Prin intermediul regulamentelor, Comisia poate decide că, având în vedere dezvoltarea şi funcţionarea pieţei comune, anumite ajutoare nu îndeplinesc toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE (ex-articolul 87 alineatul (1) din TCE) şi că, prin urmare, acestea sunt exceptate de la procedura de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE, cu condiţia ca ajutoarele acordate aceleiaşi întreprinderi pe parcursul unei perioade determinate să nu depăşească o anumită valoare stabilită.

La adoptarea regulamentelor, Comisia va impune statelor membre ale UE norme detaliate pentru a asigura transparenţa şi monitorizarea ajutoarelor exceptate de la obligaţia de notificare. Aceste norme vor include următoarele cerinţe:

 • statele membre transmit Comisiei rezumate ale informaţiilor privind aceste sisteme de ajutoare sau cazurile de ajutoare individuale care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare, de îndată ce sunt puse în aplicare;
 • statele membre trebuie să înregistreze şi să compileze toate informaţiile privind aplicarea exceptărilor pe categorii;
 • statele membre transmit anual Comisiei un raport privind aplicarea exceptărilor pe categorii.

Regulamentele se aplică pe o perioadă determinată. Acestea pot fi abrogate sau modificate în cazul în care se modifică circumstanţele unui element important care a determinat adoptarea acestora sau dacă dezvoltarea curentă ori funcţionarea pieţei comune impune acest lucru.

Atunci când intenţionează să adopte un regulament, Comisia trebuie să publice un proiect al acestuia, pentru a permite tuturor persoanelor şi organizaţiilor interesate să îşi prezinte observaţiile într-un termen rezonabil.

Înainte de a publica un proiect de regulament sau înainte de adopta un regulament, Comisia consultă Comitetul consultativ în domeniul ajutorului de stat, compus din reprezentanţi ai statelor membre ale UE şi prezidat de reprezentantul Comisiei.

Din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 994/98.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 994/98

15.5.1998

-

JO L 142 din 14.5.1998

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 800/2008 din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial L 214 din 9.8.2008].

Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis [Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006].

Report from the Commission to the Council and European Parliament of 21 December 2006 on the application of Council Regulation (EC) No 994/98 of 7 May 1998 regarding the application of Articles 87 (ex-Article 92) and 88 (ex-Article 93) of the EC Treaty to certain categories of horizontal State aid, pursuant to Article 5 of this Regulation [COM(2006) 831 final – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 21 decembrie 2006 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 87 (ex-articolul 92) şi 88 (ex-articolul 93) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, în temeiul articolului 5 din regulament [COM(2006) 831 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]).

Raportul privind aplicarea regulamentelor de exceptare pe categorii pentru ajutoarele de stat este, în mare parte, pozitiv.

Comisia a adoptat mai multe regulamente de exceptare pe categorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 994/98, îndeosebi în ceea ce priveşte ajutoarele de minimis şi ajutoarele pentru IMM-uri, ocuparea forţei de muncă şi formare.

Raportul arată că utilizarea regulamentelor de exceptare variază în mod semnificativ, în funcţie de obiectivul urmărit (de ex. o utilizare sporită a ajutoarelor pentru IMM-uri, însă o utilizare relativ scăzută a ajutoarelor pentru ocuparea forţei de muncă) şi de statul membru în cauză (majoritatea măsurilor au fost luate de Italia, Regatul Unit, Germania şi Spania).

Astfel, din motive de siguranţă juridică, o serie de ţări ale UE continuă să notifice ajutoarele care ar putea fi puse în aplicare în cadrul unui regulament de exceptare pe categorii.

Pe baza experienţei dobândite şi a orientărilor oferite în cadrul Planului de acţiune privind ajutoarele de stat, Comisia urmează să propună un regulament general de exceptare pe categorii care va reuni toate regulamentele de exceptare existente. Cu această ocazie, vor fi incluse şi anumite tipuri de ajutoare pentru protecţia mediului.

Ultima actualizare: 18.10.2011

Top