Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Societatea cooperativă europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Societatea cooperativă europeană

SINTEZĂ PRIVIND:

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT ȘI AL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Acestea stabilesc statutul juridic al societății cooperative europene (SCE), care are obiectivul de a ajuta cooperativele care au activități în mai multe țări ale Uniunii Europene (UE).
 • De asemenea, actele oferă un temei juridic pentru alte societăți care doresc să se grupeze.

ASPECTE-CHEIE

Constituirea

SCE se poate constitui:

 • de către cel puțin cinci persoane fizice sau societăți:
  • rezidente în cel puțin două țări din Spațiul Economic European (SEE, adică UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia);
  • constituite în conformitate cu legislația unei țări a UE și
  • reglementate de legislația a cel puțin două țări ale UE;
 • prin fuziunea unor cooperative constituite în conformitate cu legislația unei țări a UE, care își au sediul social și administrația centrală în țara respectivă, în cazul în care cel puțin două dintre ele sunt guvernate de legislația unor țări ale UE diferite;
 • prin transformarea unei cooperative constituite în conformitate cu legislația unei țări a UE, care își are sediul social și administrația centrală în SEE, în cazul în care cooperativa are de cel puțin doi ani o unitate sau o filială care este guvernată de legislația unei alte țări a UE.

O țară a UE poate permite unei societăți care nu își are administrația centrală în SEE să participe la constituirea unei SCE dacă:

 • este constituită în conformitate cu legislația unei țări a UE;
 • își are sediul social în țara UE respectivă;
 • are o legătură efectivă și continuă cu economia țării UE.

Capitalul

Capitalul SCE, reprezentat de părțile sociale ale membrilor acesteia, trebuie să fie de cel puțin 30 000 EUR. SCE poate avea un procentaj limitat de „membri investitori”. Aceștia nu utilizează serviciile cooperativei și au drepturi de vot limitate.

Impozitarea

SCE are același statut fiscal ca orice societate multinațională și, prin urmare, trebuie să plătească impozite în țările în care este instituită permanent.

Sediul social

Sediul social al SCE poate fi transferat într-o altă țară a UE fără a atrage după sine dizolvarea SCE sau crearea unei societăți noi. Sediul social și administrația centrală trebuie să se situeze în același loc.

Dizolvarea, lichidarea, insolvența și suspendarea plăților

Dizolvarea SCE este pronunțată:

 • fie printr-o decizie a adunării generale, în special când se împlinește termenul fixat în statut sau când capitalul este redus sub valoarea minimă;
 • fie printr-o procedură judiciară, de exemplu în cazul în care sediul social a fost transferat în afara SEE.

În caz de lichidare, insolvență sau suspendare a plăților, SCE face obiectul legislației țării în care își are sediul social.

Implicarea lucrătorilor

Modalitățile de implicare a lucrătorilor (informare, consultare și participare) trebuie să fie stabilite în fiecare SCE. La definirea acestor modalități, normele naționale ale țării în care este situată administrația centrală se aplică SCE instituite:

 • exclusiv de către persoane fizice sau de către o singură entitate juridică și mai multe persoane fizice și
 • care angajează împreună mai puțin de 50 de lucrători sau 50 de lucrători sau mai mulți într-o singură țară a UE.

Raport

Un raport din 2012 al Comisiei, pe baza unei consultări publice, a constatat instituirea unui număr relativ mic de SCE. Aceasta s-a angajat să afle de la părțile interesate dacă și cum ar trebui simplificat statutul.

La o conferință a Președinției UE în Cipru în cadrul Anului internațional al cooperativelor din 2012, s-a decis să nu se procedeze la nicio modificare a regulamentului, ci să se caute motivele pentru aplicarea deficitară a SCE de către participanții la piață.

Grupul de lucru

Grupul de lucru privind cooperativele a fost instituit în 2013 pentru a evalua nevoile specifice ale societăților cooperative cu privire la o mare varietate de aspecte precum cadrul de reglementare adecvat al UE, identificarea barierelor la nivel național și internaționalizarea cooperativelor. (A se vedea raportul privind discuțiile grupului de lucru și procesul-verbal.)

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL ȘI DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 18 august 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 18 august 2006.

Regulamentul se aplică începând cu 18 august 2006.

CONTEXT

Societatea cooperativă europeană

ACTE

Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE) (JO L 207, 18.8.2003, pp. 1-24)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor (JO L 207, 18.8.2003, pp. 25-36)

A se vedea versiunea consolidată.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE) [COM(2012) 72 final din 23.2.2012]

Data ultimei actualizări: 16.03.2016

Top