Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informații de reglementare pe care sucursalele societăților europene trebuie să le publice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informații de reglementare pe care sucursalele societăților europene trebuie să le publice

Prezenta directivă definește publicitatea care se aplică sucursalelor deschise într-un stat membru de către societățile cu răspundere limitată dintr-un alt stat membru sau din țări terțe. Directiva vizează eliminarea disparităților în privința protecției asociaților și terților și salvgardarea exercitării dreptului de stabilire.

ACT

A unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat [A se vedea actul(actele) de modificare].

SINTEZĂ

Directiva se aplică sucursalelor deschise într-un stat membru fie de către societăți cu răspundere limitată (enumerate în Directiva 2009/101/CE) care intră sub incidența legislației altui stat membru, fie de societăți reglementate de legislația unei țări terțe, a căror formă juridică este comparabilă.

Sucursale ale societăților comerciale din alte state membre

Publicitatea obligatorie se referă la:

 • adresă și activitate;
 • locul înmatriculării societății și numărul de înmatriculare;
 • denumirea și forma juridică a societății, precum și numele sucursalei (dacă diferă de cel al societății);
 • numirea, încetarea funcției și identitatea reprezentanților societății;
 • dizolvarea societății, numirea și identitatea lichidatorilor;
 • documentele contabile;
 • închiderea sucursalei.

Elementele care trebuie neapărat publicate se vor pune la dispoziția publicului prin sistemul de interconectare a registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților, instituit de Directiva 2012/17/UE și disponibil până la jumătatea lui 2017. Sucursalele trebuie să aibă un identificator unic, care să permită identificarea cel puțin a:

 • statului membru al registrului;
 • registrului național de origine;
 • numărului sucursalei.

De asemenea, identificatorul trebuie să conțină, unde este cazul, elemente pentru a evita erorile de identificare.

Statul membru al sucursalei poate solicita publicări suplimentare, de exemplu, semnătura reprezentanților societății sau actul constitutiv.

Dacă cerințele de publicitate pentru sucursală diferă de cerințele impuse societății comerciale, cele dintâi se aplică pentru operațiunile cu sucursala. Dacă o societate deschide mai multe sucursale într-un stat membru, aceasta poate alege în registrul cărei sucursale publică documentele contabile și actul constitutiv și poate face o trimitere în registrele celorlalte sucursale.

Registrul societății trebuie să pună la dispoziție fără întârziere, prin sistemul de interconectare a registrelor, informațiile privind orice procedură de dizolvare sau de insolvență a societății și privind radierea din registru, dacă acestea au consecințe juridice în statul membru al registrului. Registrul sucursalei trebuie să poată primi astfel de informații prin sistemul de interconectare a registrelor, astfel încât sucursalele să poată fi și ele radiate din registru.

Sucursale ale societăților comerciale din țări terțe

Publicitatea obligatorie pentru sucursalele societăților din afara UE, a căror formă juridică este comparabilă cu cea a societăților cu răspundere limitată din UE, se referă la următoarele elemente suplimentare:

 • legislația statului sub incidența căruia intră societatea comercială;
 • actul constitutiv și statutul;
 • forma juridică a societății.

Dacă documentele contabile nu sunt întocmite în conformitate cu legislația UE sau într-un mod asemănător, statele membre pot să impună elaborarea și publicarea documentelor contabile privind activitățile sucursalei.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 89/666/CEE

3.1.1990

1.1.1992

JO L 395, 30.12.1989

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2012/17/UE

6.7.2012

7.7.2014

JO L 156, 16.6.2012

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 89/666/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 11.07.2014

Top