Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Impozitarea indirectă a majorărilor de capital

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Impozitarea indirectă a majorărilor de capital

Directiva reglementează impozitarea indirectă a majorărilor de capital de către statele membre. În temeiul directivei, toate impozitele de acest tip sunt interzise, printre care și impozitul pe capital, deși unele țări pot încă să fie autorizate să le perceapă în anumite condiții de derogare.

ACT

Directiva 2008/7/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 privind impozitarea indirectă a majorării de capital.

SINTEZĂ

Impozitul pe capital este un impozit indirect care aduce atingere liberei circulații a capitalurilor. Conform directivei, cea mai bună soluție ar reprezenta-o eliminarea acestui impozit care aduce prejudicii dezvoltării economice a Uniunii Europene (UE).

Impozitele și societățile vizate

Directiva are ca obiectiv reglementarea impozitării indirecte a:

 • aporturilor la capitalul societăților de capital;
 • operațiunilor de restructurare a societăților de capital;
 • emiterii anumitor valori mobiliare și titluri de valoare.

Aceasta se aplică:

 • societăților pe acțiuni;
 • societăților în comandită pe acțiuni;
 • societăților cu răspundere limitată.

De asemenea, aceasta se aplică oricărei societăți, asociații sau persoane juridice:

 • ale cărei acțiuni de capital sau active pot fi tranzacționate la o bursă de valori;
 • ai cărei membri au dreptul să transfere acțiunile lor și care sunt responsabili pentru datoriile societății numai în limita numărului de acțiuni deținute;
 • oricărei alte societăți, asociații sau persoane juridice cu scop lucrativ.

Directiva clarifică sensul termenului aporturi de capital (care include constituirea unei societăți de capital sau transformarea într-o societate de capital ori o majorare a capitalului social prin aporturi în natură sau prin capitalizarea profiturilor sau a rezervelor) și al operațiunilor de restructurare, cum ar fi fuziunile prin aporturi în natură sau prin schimb de acțiuni.

Interzicerea impozitării indirecte a majorărilor de capital

Se interzice țărilor UE să aplice o impozitare indirectă pentru majorările de capital efectuate în favoarea societăților de capital.

Aceste tranzacții afectează în special următoarele:

 • aporturile de capital;
 • împrumuturile sau furnizarea de servicii sub formă de aporturi de capital;
 • înregistrarea sau orice altă formalitate necesară înainte de începerea activității pe care o societate trebuie s-o îndeplinească în funcție de forma sa legală de constituire;
 • modificarea actului constitutiv al unei societăți, în special, transformarea într-un alt tip de societate, transferul, dintr-un stat membru în altul, al sediului administrativ sau al sediului social al unei societăți, modificarea obiectului de activitate al societății sau prelungirea duratei de existență a societății;
 • operațiunile de restructurare.

De asemenea, directiva interzice impozitarea indirectă a emiterii anumitor valori mobiliare și titluri de valoare. Totuși, țările UE pot impune anumite taxe de cesiune, taxe cu caracter remuneratoriu și taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Derogări

Directiva prevede dispoziții specifice pentru țările UE care aplicau un impozit pe capital la1 ianuarie 2006 . Aceste țări pot continua să aplice impozitul pe capital sub forma unei cote unice, care nu poate depăși 1 %. În plus, impozitul poate fi aplicat doar aporturilor de capital. Prin urmare, se interzice aplicarea unui impozit pe capital pentru celelalte operațiuni, cum ar fi operațiunile de restructurare.

Impozitul pe capital poate fi aplicat doar de către țara din UE în care este situat sediul administrativ al societății de capital la momentul în care are loc aportul de capital. În plus, impozitul pe capital poate fi perceput o singură dată.

Societățile de capital care furnizează servicii de utilitate publică sau care urmăresc exclusiv obiective culturale ori sociale pot beneficia de exonerări.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/7/CE

12.3.2008 (articolele 1, 2, 6, 9, 10 și 11 de la 1.1.2009)

Articolele 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 și 14 până la 31.12.2008

JO L 46 din 21.2.2008

ACTE CONEXE

Propunere de directivă a Consiliului din 28 septembrie 2011 privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE [COM(2011) 594 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Pentru ca serviciile financiare să devină mai sigure, propunerea vizează instituirea unui sistem comun al taxei pe tranzacțiile financiare, având ca obiectiv:

 • evitarea fragmentării pieței interne a serviciilor financiare;
 • asigurarea unei contribuții echitabile din partea instituțiilor financiare la acoperirea costurilor crizei;
 • instituirea unor măsuri adecvate pentru a crește eficiența piețelor financiare.

Directiva 2013/13/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul fiscalității, având în vedere aderarea Republicii Croația (Jurnalul Oficial L 141 din 28.5.2013).

Decizia 2013/52/UE a Consiliului din 22 ianuarie 2013 privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (Jurnalul Oficial L 22 din 25.1.2013).

În baza acestei decizii, Belgia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Austria, Portugalia, Slovenia și Slovacia sunt autorizate să stabilească o cooperare consolidată reciprocă în domeniul instituirii unui sistem comun al taxei pe tranzacțiile financiare.

Propunerea din 14.2.2013 de directivă a Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (COM/2013/071 final).

Ultima actualizare: 21.04.2014

Top