Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Condițiile de convergență economică pentru adoptarea monedei euro - Raportul de convergență din 2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Condițiile de convergență economică pentru adoptarea monedei euro - Raportul de convergență din 2014

SINTEZĂ PRIVIND:

Raportul de convergență din 2014 - COM(2014) 326 final

SINTEZĂ

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la progresele înregistrate de țările Uniunii Europene (UE) care încă nu participă la zona euro (adică beneficiază de o „derogare”) în îndeplinirea condițiilor privind adoptarea monedei unice. Concluzia raportului este că Lituania îndeplinește aceste condiții.

CARE ESTE ROLUL RAPORTULUI DE CONVERGENȚĂ DIN 2014?

Acesta evaluează în ce măsură sunt pregătite opt țări ale UE - Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Lituania, Ungaria, Polonia, România și Suedia - să adopte moneda euro. Raportul Comisiei a fost întocmit în paralel cu Raportul de convergență al Băncii Centrale Europene (BCE), ca parte a ciclului regulat de evaluare bianuală.

Toate țările UE, cu excepția Regatului Unit și a Danemarcei, s-au angajat prin tratat să adopte moneda euro odată ce întrunesc condițiile necesare. La momentul raportului, 18 țări făceau parte deja din zona euro. Rămâneau astfel de evaluat opt țări.

Pe baza criteriilor de convergență, raportul examinează gradul în care aceste opt țări au atins un stadiu avansat de convergență durabilă. Aceste criterii au legătură cu:

stabilitatea prețurilor*;

situația finanțelor publice*;

stabilitatea cursului de schimb*;

convergența ratelor dobânzii pe termen lung*.

Pe parcursul evaluării se iau în considerare și alți factori (de exemplu, balanța de plăți și integrarea piețelor). Aceștia determină dacă este durabilă convergența unei anumite țări și dacă aderarea acesteia la zona euro ar decurge fără probleme.

De asemenea, raportul evaluează gradul de conformitate a legislației monetare din aceste țări ale UE cu prevederile tratatelor UE referitoare la uniunea economică și monetară.

ASPECTE-CHEIE

Raportul de convergență din 2014 duce la următoarele concluzii:

Lituania îndeplinește toate condițiile pentru adoptarea monedei euro. Economia acestei țări a atins un stadiu avansat de convergență durabilă cu a zonei euro, iar legislația țării în domeniul monetar este pe deplin compatibilă cu legislația UE. Din acest motiv, Comisia propune Consiliului UE să ia o decizie în temeiul căreia Lituania să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2015.

Celelalte șapte țări ale UE, și anume Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia, nu întrunesc toate criteriile pentru adoptarea monedei euro. Situațiile acestora vor fi evaluate după o perioadă de doi ani.

Întrunirea criteriilor de convergență de către opt țări

Inflația: Rata medie a inflației din Lituania a fost de 0,6 % pe perioada de evaluare de 12 luni (încheiată în aprilie 2014), cu mult sub valoarea de referință de 1,7 %, și se estimează că în lunile următoare va rămâne sub acest nivel. Toate țările examinate, cu excepția României, întrunesc criteriul stabilității prețurilor.

Finanțele publice: Lituania nu face obiectul unei proceduri aplicabile deficitelor excesive (PDE). Bulgaria, Ungaria, România și Suedia întrunesc și ele acest criteriu. Republica Cehă este pe cale să îl întrunească dacă, potrivit propunerii Comisiei, Consiliul decide să încheie PDE împotriva acesteia. Croația și Polonia fac în continuare obiectul PDE, astfel neîndeplinind acest criteriu.

Stabilitatea cursului de schimb: numai Lituania participă la mecanismul european al ratei de schimb (ERM II). Pe perioada de referință de doi ani, litasul (moneda Lituaniei) nu s-a confruntat cu tensiuni și nu a deviat de la rata centrală de schimb a ERM II. Niciuna dintre celelalte țări nu întrunește în prezent acest criteriu, ele neparticipând la ERM II.

Ratele dobânzii pe termen lung: pe parcursul perioadei de un an încheiate în aprilie 2014, rata dobânzii pe termen lung din Lituania s-a menținut la 3,6 %, cu mult sub valoarea de referință de 6,2%. Celelalte țări întrunesc și ele acest criteriu.

Trebuie precizat că, de la adoptarea Raportului de convergență, Lituania a devenit membră a zonei euro la 1 ianuarie 2015, numărul țărilor participante crescând astfel la 19.

CONTEXT

În temeiul articolului 140, alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană prezintă rapoarte de convergență o dată la doi ani sau mai frecvent, la solicitarea unei țări care dorește să adopte moneda euro. Aceste rapoarte stau la baza deciziei privind dreptul unei țări de a adopta moneda euro.

TERMENI-CHEIE

* Stabilitatea prețurilor: țara respectivă trebuie să demonstreze o stabilitate durabilă a prețurilor, iar rata medie a inflației, monitorizată pe o perioadă de un an înaintea examinării, să nu depășească cu mai mult de 1,5 puncte procentuale rata inflației din cele trei țări ale UE având cea mai mare stabilitate a prețurilor.

* Situația finanțelor publice: țara respectivă nu trebuie să facă obiectul unei constatări a Consiliului privind existența unui deficit bugetar excesiv.

* Stabilitatea cursului de schimb: țara în cauză trebuie să respecte marjele de fluctuație normale stabilite prin mecanismul cursului de schimb fără să înregistreze tensiuni grave, cel puțin pe parcursul a doi ani înaintea examinării.

* Convergența ratelor dobânzii pe termen lung: rata dobânzii nominale pe termen lung în țara respectivă trebuie să nu depășească cu mai mult de 2 puncte procentuale rata realizată de cele trei țări ale UE având cea mai mare stabilitate a prețurilor.

ACT

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Raport de convergență din 2014 [elaborat în conformitate cu articolul 140 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene] [COM(2014) 326 final din 4 iunie 2014]

ACTE CONEXE

Banca Centrală Europeană: Raport de convergență din iunie 2014

Decizia 2014/509/UE a Consiliului din 23 iulie 2014 privind adoptarea de către Lituania a monedei euro la 1 ianuarie 2015 (JO L 228, 31.7.2014, pp. 29-32)

Regulamentul (UE) nr. 827/2014 al Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea monedei euro în Lituania (JO L 228, 31.7.2014, pp. 3-4)

Regulamentul (UE) nr. 851/2014 al Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește rata de conversie a monedei euro pentru Lituania (JO L 233, 6.8.2014, p. 21)

Data ultimei actualizări: 06.10.2015

Top