Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Libera circulație a capitalului în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Libera circulație a capitalului în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 88/361/CEE a Consiliului — directiva liberalizării capitalului

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

 • Directiva a fost concepută pentru a-i oferi pieței unice a Uniunii Europene (UE) întreaga sa dimensiune financiară.
 • Obiectivul său a fost eliminarea tuturor restricțiilor privind libera circulație a capitalului între țările UE în mod progresiv, punând în aplicare articolul 67 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (articolul 67 a fost ulterior abrogat).
 • Normele directivei au devenit caduce după intrarea în vigoare a noului articol 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care garantează libera circulație a capitalului între țările UE, cât și între țările UE și țările din afara UE.
 • Cu toate acestea, după cum este indicat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, nomenclatura de mișcări de capital cuprinsă în Anexa I este încă utilizată în scopul definirii noțiunii de circulație a capitalului.

ASPECTE-CHEIE

 • Directiva consacră principiul deplinei liberalizări a mișcărilor de capital* între țările UE începând cu 1 iulie 1990. Tranzacțiile care reprezintă mișcările de capital sunt enumerate în Anexa I la directivă.
 • Au fost oferite aranjamente temporare Spaniei, Greciei, Irlandei și Portugaliei, iar Portugaliei și Greciei li s-a oferit posibilitatea unei extinderi suplimentare de maximum trei ani.
 • Directiva urmărește să elimine aranjamentele generale pentru restricții asupra mișcărilor de capital între persoane rezidente în țările UE.
 • A fost introdusă „clauza de salvgardare”. Mișcările de capital pot supune la presiuni foarte grave piețele valutare, ceea ce provoacă perturbări grave în desfășurarea politicii monetare și a cursului de schimb a unei țări. În acest caz, Comisia Europeană, după consultarea Comitetului monetar și al Comitetului guvernatorilor băncilor centrale, poate autoriza țara respectivă să ia măsuri de protecție.
 • Măsurile de protecție privesc mișcările de capital enumerate în Anexa II la directivă și nu trebuie să depășească șase luni.

Cu efect de la 1 iulie 1990, directiva a abrogat:

 • prima directivă pentru punerea în aplicare a articolului 67 din Tratat;
 • Directiva 72/156/CEE a Consiliului cu privire la reglementarea fluxurilor de capital internaționale și la neutralizarea efectelor indezirabile ale acestora asupra lichidităților interne*.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva s-a aplicat între 7 iulie 1988 și 31 decembrie 1999. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 iulie 1990. Directiva este în prezent înlocuită de noile norme ale Tratatului cu privire la libera circulație a capitalului, dar este încă utilizată în scopul definirii noțiunii de mișcări de capital.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Mișcări de capital: transferuri de capital între țări efectuate de o persoană, o organizație sau o întreprindere. Printre acestea se numără investițiile directe, investițiile în domeniul imobiliar, operațiunile cu valori mobiliare și în conturile curente și de depozit, cât și împrumuturile financiare și creditele.

Lichidități interne: valoarea în numerar sau echivalente de numerar (adică active care pot fi transformate rapid în numerar) în circulație în cadrul economiei unei țări.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 88/361/CEE a Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din tratat (JO L 178, 8.7.1988, pp. 5-18)

Data ultimei actualizări: 16.11.2016

Top