Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atribuțiile BCE în materie de sancțiuni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Atribuțiile BCE în materie de sancțiuni

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2532/98 – atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

SINTEZĂ

Banca Centrală Europeană (BCE) desfășoară politica monetară a zonei euro, având drept obiectiv principal menținerea stabilității prețurilor. De asemenea, BCE supraveghează băncile din zona euro și din alte țări care au optat pentru participarea la mecanismul unic de supraveghere.

În exercitarea atribuțiilor sale de politică monetară și de supraveghere, BCE poate să aplice sancțiuni întreprinderilor (de exemplu, instituțiilor de credit) care nu respectă actele legislative ale BCE sau ale UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește condițiile în care BCE poate să impună amenzi și penalități cu titlu cominatoriu oricăror întreprinderi care nu își îndeplinesc obligațiile ce rezultă din actele legislative ale BCE și ale UE.

ASPECTE-CHEIE

Limita superioară a amenzilor aplicate întreprinderilor este de 500 000 EUR sau, în cazul sancțiunilor impuse în contextul atribuțiilor de supraveghere ale BCE, dublul profitului obținut sau al pierderilor evitate ca urmare a încălcării sau 10 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii respective.

Limita superioară pentru penalitățile cu titlu cominatoriu este de 10 000 EUR pe zi de infracțiune sau, în cazul sancțiunilor impuse în contextul atribuțiilor de supraveghere ale BCE, 5 % din media zilnică a cifrei de afaceri pe zi de infracțiune.

Când ia în calcul posibilitatea impunerii unei sancțiuni, BCE ține cont de:

  • buna-credință și gradul de deschidere al întreprinderii în cauză;
  • gravitatea impactului infracțiunii;
  • avantajele obținute de întreprindere din infracțiune;
  • dimensiunea economică a întreprinderii;
  • eventuale sancțiuni prealabile aplicate de alte autorități competente aceleiași întreprinderi pentru aceeași infracțiune.

Comitetul director decide cu privire la inițierea unei proceduri de constatare a încălcării.

Întreprinderii în cauză îi este acordat un termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile pentru a-și prezenta apărarea în fața BCE sau în fața băncii centrale naționale.

Comitetul director adoptă o decizie motivată cu privire la impunerea de sancțiuni întreprinderii. În termen de 30 de zile de la primirea deciziei, întreprinderea poate solicita reexaminarea deciziei de către Consiliul guvernatorilor. Dacă întreprinderea nu solicită acest lucru, decizia devine definitivă.

Dacă i se solicită acest lucru, Consiliul guvernatorilor va reexamina decizia Comitetului director și va transmite întreprinderii în cauză o notificare cu privire la concluzia sa. Notificarea informează întreprinderea de dreptul său de recurs.

Procedura de constatare a încălcării trebuie declanșată în termen de un an de la momentul la care existența infracțiunii a devenit cunoscută BCE sau băncii centrale naționale în cadrul jurisdicției căreia a fost săvârșită încălcarea. În caz contrar, dreptul de inițiere a procedurii se stinge.

Regulamentul (UE) nr. 2015/159 al Consiliului a adăugat dispoziții noi, permițând BCE să impună sancțiuni în cadrul exercitării atribuțiilor sale de supraveghere. Noile norme prevăd amenzile, termenele și procedurile aplicabile în asemenea cazuri.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 318, 27.11.1998, pp. 4-7)

Data ultimei actualizări: 11.08.2015

Top