Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rezerve minime obligatorii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rezerve minime obligatorii

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului – aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană

Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene privind aplicarea rezervelor minime obligatorii

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTELOR?

 • Regulamentul Consiliului și Regulamentul Băncii Centrale Europene (BCE) stabilește normele pentru sistemul rezervelor minime obligatorii în zona euro; aceste regulamente impun instituțiilor de credit stabilite în zona euro să păstreze depozite în conturi deschise la banca centrală națională. Acestea se numesc rezerve minime obligatorii.
 • Regulamentul (CE) nr. 2531/98 definește baza de rezerve minime și rapoartele maxime autorizate între aceste rezerve și baza lor.
 • BCE poate adopta regulamente sau decizii în acest domeniu. Pe acest temei, în Regulamentul (CE) nr. 1745/2003, BCE specifică:
  • instituțiile care sunt supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii;
  • alcătuirea bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii;
  • ratele efective ale rezervelor minime obligatorii;
  • calculul și aplicarea rezervelor minime obligatorii;
  • exonerările și
  • normele de raportare și verificare.

ASPECTE-CHEIE

Instituțiile supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii

 • Legislația vizează instituțiile de credit stabilite în zona euro și sucursalele din zona euro ale instituțiilor de credit stabilite în afara zonei euro.
 • BCE publică o listă a instituțiilor care sunt supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii.

Perioadele de aplicare

 • Instituțiile trebuie să aplice rezervele minime obligatorii pe o perioadă medie de șase săptămâni, cunoscută drept perioada de aplicare.
 • Pentru a sprijini instituțiile să-și pregătească gestionarea rezervelor, BCE publică un calendar al perioadelor de aplicare.

Mecanism de determinare a valorii medii

O instituție îndeplinește obligația de constituire a rezervelor minime obligatorii dacă, pe perioada de aplicare, soldurile zilnice medii ale contului său de rezerve minime obligatorii nu sunt mai mici decât rezervele minime obligatorii. Aceasta înseamnă că instituția poate avea un capital care să fluctueze liber în jurul valorii rezervelor minime obligatorii ale sale, dar activele medii ale contului curent trebuie să fie cel puțin egale cu rezervele minime obligatorii din întreaga perioadă de aplicare.

Calculul rezervelor minime obligatorii

Pentru a determina valoarea rezervelor minime obligatorii ale fiecărei instituții, baza de calcul a rezervelor sale minime obligatorii se multiplică cu o rată a rezervelor minime obligatorii. Instituțiile pot deduce o valoare uniformă de 100 000 EUR din valoarea rezervelor lor minime obligatorii.

Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii

Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii este definită în legătură cu bilanțul instituției înainte de începerea perioadei de aplicare. Aceasta cuprinde categorii diferite de elemente de pasiv ale instituției, de exemplu depozite și titluri de creanță emise.

Rata rezervelor minime obligatorii

BCE definește ratele rezervelor minime obligatorii care se aplică elementelor relevante de pasiv din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii. BCE poate stabili ratele rezervelor minime obligatorii între 0 % și 10 %. Pot exista rate diferite ale rezervelor minime obligatorii pentru categorii specifice de elemente de pasiv (de exemplu depozite la termen cu o durată mai mare de doi ani sau depozite rambursabile cu preaviz de peste doi ani). În ianuarie 2012, rata rezervelor minime obligatorii care se aplică la majoritatea elementelor de pasiv pe termen scurt din bilanțul instituției a fost stabilită la 1 %.

Remunerarea

Pentru a asigura că obligația de a constitui rezerve minime obligatorii nu este împovărătoare și nu îngreunează alocarea eficientă de resurse, băncile centrale naționale din zona euro plătesc dobândă instituțiilor pe capitalul rezervelor lor minime obligatorii.

Exonerare

O instituție poate fi exonerată de obligația de a constitui rezerve minime obligatorii dacă:

 • îi este retrasă sau renunță la licența sa bancară;
 • o autoritate judiciară sau o altă autoritate competentă hotărăște să o supună procedurilor de lichidare;
 • este supusă măsurilor de reorganizare;
 • este supusă înghețării fondurilor și/sau altor măsuri care restricționează utilizarea fondurilor sale sau a accesului său la operațiunile de open market sau la facilitățile permanente (operațiunile de politică monetară) ale Eurosistemului;
 • obiectivul sistemului rezervelor minime obligatorii nu ar fi îndeplinit prin impunerea obligației asupra instituției de a constitui rezerve minime obligatorii.

Colectarea și verificarea informațiilor

 • BCE are dreptul să colecteze de la instituții informații necesare pentru stabilirea rezervelor minime obligatorii.
 • De asemenea, BCE poate verifica acuratețea și calitatea informațiilor pe care instituțiile le transmit pentru a demonstra respectarea obligației de a constitui rezerve minime obligatorii.

Sancțiuni

BCE poate impune sancțiuni asupra unei instituții care nu îndeplinește obligația de a-și constitui în totalitate sau parțial rezervele minime obligatorii.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTELE?

 • Regulamentul (CE) nr. 2531/98 se aplică de la 1 ianuarie 1999, cu excepția articolului 5 (atribuții de adoptare a regulamentelor și deciziilor) care se aplică de la 27 noiembrie 1998.
 • Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 se aplică de la 24 ianuarie 2004, cu excepția articolului 5 (calcularea și notificarea rezervelor minime obligatorii) care se aplică de la 10 martie 2004.

CONTEXT

 • Rezervele minime obligatorii reprezintă unul dintre instrumentele politicii monetare disponibil în Eurosistem.
  • Prima funcție esențială a acestora este stabilizarea ratelor dobânzilor pe piața monetară, ceea ce se realizează prin mecanismul de determinare a valorii medii. Acestea permit instituțiilor de credit să gestioneze fluctuațiile zilnice de lichidități, de exemplu cele care apar din fluctuațiile din cererea de bancnote.
  • A doua funcție importantă este accentuarea deficitului structural de lichidități al sistemului bancar.
  • Necesitatea ca instituțiile de credit să constituie rezerve la băncile centrale naționale contribuie la creșterea cererii de credite de la banca centrală, facilitând BCE să direcționeze ratele pieței monetare prin operațiuni obișnuite de furnizare de lichiditate.
 • Pentru mai multe informații, consultați „Rezerve minime obligatorii” pe site-ul BCE.

ACTELE PRINCIPALE

Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, pp. 1-3)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2531/98 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (JO L 250, 2.10.2003, pp. 10-16)

A se vedea versiunea consolidată.

ACTE CONEXE

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 230-250)

Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, pp. 1-50)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 27.02.2017

Top