Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Colectarea datelor economice și monetare de către Banca Centrală Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Colectarea datelor economice și monetare de către Banca Centrală Europeană

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr 2533/98 – colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

SINTEZĂ

Banca Centrală Europeană (BCE) colectează o serie cuprinzătoare de date privind evoluția economică și monetară a Uniunii Europene (UE). În acest demers, BCE este asistată de băncile centrale naționale ale țărilor UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul acordă BCE competența de colectare a informațiilor statistice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Dreptul BCE de a colecta informații statistice se limitează la unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare*.

Actul legislativ stabilește competențele BCE de a defini cerințele de raportare statistică ale unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare.

În 2015, Regulamentul a fost modificat pentru a permite transmiterea de informații statistice cu caracter confidențial între SEBC și alte autorități ale UE sau țări ale UE responsabile de supravegherea instituțiilor financiare, a piețelor, a infrastructurilor sau a stabilității sistemului financiar. În plus, SEBC poate transmite informații statistice confidențiale Mecanismului european de stabilitate. Cu toate acestea, orice transmisie de date în baza modificării din 2015 se limitează la ceea ce este necesar în vederea îndeplinirii de către autoritatea sau organismul de primire a sarcinilor care îi revin.

ASPECTE-CHEIE

BCE urmărește să reducă sarcina impusă prin obligația de raportare, utilizând, în măsura posibilităților, resursele existente. De asemenea, BCE ține seama de standardele statistice relevante din UE și de la nivel internațional.

BCE lucrează în strânsă colaborare cu Sistemul Statistic European (SSE), care cuprinde biroul statistic al UE (Eurostat) și institutele naționale de statistică din țările UE.

Principii

În cadrul elaborării, al prezentării și al diseminării statisticilor, SEBC este guvernat de următoarele principii:

 • imparțialitate (neutru și accesibil în egală măsură tuturor utilizatorilor);
 • obiectivitate (sistematic, fiabil și nepărtinitor);
 • independență profesională (fără interferențe politice);
 • caracter eficient din punctul de vedere al costurilor;
 • confidențialitate statistică (respectarea confidențialității informațiilor legate de unitățile statistice individuale);
 • reducerea la minimum a sarcinii impuse prin obligația de raportare și
 • rezultate de înaltă calitate.

Obligațiile țărilor UE

Țările UE sunt responsabile să se organizeze în domeniul statisticii pentru a coopera cu SEBC.

Tipuri de informații colectate

Datele colectate vizează în special:

 • statistici monetare și financiare;
 • statistici privind bancnotele (de exemplu stocurile și fluxurile bancnotelor aflate în circulație);
 • statistici privind plățile și sistemele de plată;
 • statistici privind stabilitatea financiară;
 • statistici privind balanța de plăți (cu alte cuvinte, cota monedei euro ca monedă de plată/de facturare în comerțul internațional);
 • statistici privind poziția investițională internațională.

Dreptul de verificare

Dacă un agent care raportează* dintr-o țară din zona euro este suspectat de nerespectarea obligațiilor sale de raportare, BCE și banca centrală națională pot verifica exactitatea informațiilor statistice sau pot proceda la colectarea obligatorie a acestora.

BCE sau banca centrală națională a țării în cauză trebuie să notifice agentul care raportează cu privire la decizia sa de a verifica statisticile pe care le furnizează agentul respectiv sau de a proceda la colectarea obligatorie a acestora. Dacă un agent se opune procesului de verificare, țara în care se situează sediul agentului trebuie să acorde sprijinul necesar, inclusiv asigurarea accesului BCE sau al băncii centrale naționale la acest sediu. Aceste dispoziții se aplică numai țărilor din zona euro.

Sancțiuni

Agenții care raportează și care nu respectă obligațiile de raportare statistică ce le revin pot primi amenzi impuse de BCE. Amenzile variază de la o plată zilnică de cel mult 10 000 EUR până la amenzi de 200 000 EUR. BCE are obligația de a acționa în conformitate cu principiile și procedurile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni.

Confidențialitate

Se consideră că informațiile statistice sunt confidențiale atunci când granularitatea acestora este suficientă din perspectiva identificării agenților care raportează și a oricăror alte organisme sau persoane juridice sau fizice, fie direct (de exemplu pe baza numelui, a adresei sau a codului de identificare alocat oficial), fie indirect, prin deducție.

Agenții care raportează trebuie informați de utilizările statistice și de alte utilizări administrative care se pot realiza cu informațiile statistice pe care le-au comunicat. Dacă este cazul, aceștia au dreptul să obțină informații privind baza juridică a transmiterii și măsurile de protecție adoptate.

SEBC trebuie să utilizeze informațiile statistice confidențiale exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, exceptând:

 • cazul în care agentul care raportează ori persoana sau organismul care poate fi identificat și-a dat acordul în mod explicit pentru ca informațiile statistice confidențiale să fie utilizate în alte scopuri;
 • transmiterea de informații statistice confidențiale către alți membri ai SEBC;
 • cazul în care se autorizează instituțiile de cercetare științifică să aibă acces la informații statistice confidențiale care nu permit o identificare directă (acest acces necesită consimțământul prealabil explicit al autorității care a furnizat informațiile);
 • în ceea ce privește BCE și băncile centrale naționale, cazul în care informațiile statistice confidențiale sunt utilizate în domeniul supravegherii prudențiale;
 • în ceea ce privește băncile centrale naționale, exercitarea altor funcții decât cele precizate în Protocolul privind Statutul SEBC și al BCE.

BCE, băncile centrale naționale și țările UE trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a garanta protecția informațiilor statistice confidențiale.

TERMENI-CHEIE

* Unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare: această categorie cuprinde în principal băncile centrale, alte instituții financiare din țările UE (cu excepția societăților de asigurări și a fondurilor de pensii), instituțiile emitente de cecuri și viramente poștale*, precum și persoanele juridice și fizice care își au reședința sau sediul într-un stat membru și care au desfășurat tranzacții transfrontaliere sau au emis valori mobiliare* sau monedă electronică*. Toți aceștia pot fi agenți care raportează în temeiul cerințelor de raportare statistică ale BCE.

* Agenți care raportează: în temeiul cerințelor de raportare ale BCE, oricare sau toți membrii acestor unități de observare statistică de referință cu obligații de raportare pot fi agenți care raportează (adică au obligația de a raporta), în funcție de situație.

* Instituții emitente de cecuri și viramente poștale: acestea fac parte din sectorul „societăților nefinanciare” și, în plus față de furnizarea de servicii poștale, primesc depozite din partea instituțiilor financiare nemonetare cu sediul în zona euro, în vederea furnizării de servicii de transfer de bani pentru deponenții acestora.

* Valori mobiliare: instrumente financiare, cum ar fi acțiunile societăților sau obligațiunile de stat, emise, de obicei, în vederea strângerii de fonduri pentru emitent.

* Monedă electronică: bani aflați în sistemul bancar, dar care nu există în formă fizică. Numai o mică parte a masei monetare constă din bancnote și monede.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, pp. 8-19)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, pp. 1-50)

Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, pp. 51-72)

Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (reformare) (BCE/2013/38) (JO L 297, 7.11.2013, pp. 73-93)

Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind cerințele de raportare statistică aplicabile oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro (reformare) (BCE/2013/39) (JO L 297, 7.11.2013, pp. 94-106)

Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (reformare) (BCE/2013/40) (JO L 297, 7.11.2013, pp. 107-121)

Data ultimei actualizări: 17.08.2015

Top