Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comunicaţii mobile de a treia generaţie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Comunicaţii mobile de a treia generaţie

Chiar dacă până în prezent aproape toate statele membre au acordat licenţe „a treia generaţie”, desfăşurarea serviciilor mobile de a treia generaţie (UMTS sau „3G”) este mai lentă decât se prevedea iniţial şi se confruntă cu o serie de dificultăţi. Această comunicare prezintă o sinteză a situaţiei din sectorul în cauză. Comunicarea identifică, de asemenea, principalele provocări care vor trebui depăşite pentru ca serviciile 3G să îşi poată îndeplini rolul în punerea în aplicare a unei societăţi informaţionale competitive şi dinamice.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 11 June 2002 - Towards the Full Roll-Out of Third Generation Mobile Communications [COM(2002) 301 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 11 iunie 2002 – Către desfăşurarea integrală a comunicaţiilor mobile de a treia generaţie [COM(2002) 301 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

CONTEXT ŞI OBIECTIVE

Serviciile mobile de a treia generaţie (UMTS sau „3G”) nu devin decât treptat o realitate concretă în Europa. Desfăşurarea acestora - aşteptată iniţial pentru anul 2002 - este mai lentă decât se prevedea şi contrastează în mod semnificativ cu dificultăţile cu care se confruntă sectorul.

Această comunicare oferă o imagine de ansamblu a situaţiei actuale din sectorul 3G şi analizează principalele probleme pe care le ridică desfăşurarea serviciilor 3G din punct de vedere financiar, tehnic, comercial şi din punct de vedere al reglementărilor. Comunicarea trece, de asemenea, în revistă liniile de acţiune menite să sprijine procesul de desfăşurare pentru a permite Uniunii Europene să se menţină în rândul regiunilor care beneficiază de tehnologiile de vârf, conform recomandărilor planului de acţiune eEuropa 2005.

FACTORI CARE AU CAUZAT DESFĂŞURAREA CU ÎNTÂRZIERE A SERVICIILOR 3G

Desfăşurarea serviciilor 3G implică o interacţiune complexă între diferitele părţi implicate: utilizatorii, dar şi fabricanţii de echipamente, operatorii şi furnizorii de software şi de conţinut. Această structură complexă, alcătuită din interese divergente, depinde însă, de asemenea, în mare măsură de tendinţele generale în materie de economie, tehnologie şi servicii, din cauza spectrului larg de activităţi legate de pregătirea multiplelor servicii care urmează să fie oferite. Din acest punct de vedere, desfăşurarea serviciilor 3G va fi cu mult mai complexă decât cea a serviciilor de a doua generaţie (2G) de comunicaţii mobile.

Factor de ordin financiar

Piaţa telecomunicaţiilor are în continuare o evoluţie mai bună decât cea a economiei în general, înregistrând o creştere de circa 10 % în 2001, creştere la care sectorul comunicaţiilor mobile a contribuit cu 40 %. În ciuda acestor performanţe încurajatoare, sectorul este supus unei presiuni tot mai mari din partea pieţelor financiare. În ultima vreme, operatorii au decis să investească masiv - în special pentru achiziţia de cote de piaţă şi în activităţi cu potenţial viitor cum este tehnologia 3G - ceea ce a dus la o creştere importantă a gradului lor de îndatorare şi, prin urmare, la o revizuire în scădere a ratingului lor de credite.

Din această cauză, fondurile disponibile pentru investiţii s-au redus considerabil chiar în perioada în care desfăşurarea serviciilor necesita resurse financiare importante. În acest context financiar dificil, operatorii au fost nevoiţi să acorde prioritate reechilibrării balanţei contabile. Prin urmare, această tendinţă a avut un impact negativ asupra desfăşurării serviciilor 3G.

Factor de ordin tehnologic

Au fost semnalate dificultăţi tehnice legate de tehnologia 3G, în principal întreruperi ale apelurilor, probleme de software ale terminalelor şi o capacitate insuficientă a bateriilor. Aceste dificultăţi tehnice sunt însă normale în cazul introducerii unor produse noi caracterizate printr-o inovaţie tehnologică importantă.

Faţă de 2001, s-au înregistrat progrese substanţiale în cazul terminalelor, trecându-se de la stadiul de prototip la elaborarea primelor modele 3G pregătite spre a fi comercializate pe piaţa europeană. În plus, mai mulţi fabricanţi au anunţat pentru al doilea semestru al anului 2002 lansarea unor terminale 3G cu capacitate „dual mode” (2G + 3G). Acest tip de terminal va fi esenţial pentru consumatorul european obişnuit cu serviciile 2G, cu atât mai mult cu cât acoperirea 3G se va extinde treptat.

Factor de reglementare

La începutul anului 2002, toate statele membre încheiaseră, sau cel puţin începuseră, procedurile de acordare a licenţelor 3G, conform cadrului de reglementare al Uniunii Europene (UE). Procedurile de acordare a licenţelor 3G au scos în evidenţă diferite tendinţe:

  • patru state membre (Franţa, Belgia, Grecia, Luxemburg) nu au reuşit să trezească interesul unui număr suficient de candidaţi pentru a acorda toate licenţele disponibile. În aceste state membre, o parte din spectrul disponibil pentru comunicaţiile 3G a rămas prin urmare neutilizat;
  • obligaţiile privind desfăşurarea serviciilor au fost reexaminate în statele în care obligaţiile în materie de acoperire într-o etapă precoce s-au dovedit incompatibile cu lipsa de disponibilitate a echipamentelor sau cu capacitatea redusă a operatorilor de a desfăşura aceste reţele. În cazul Spaniei, Portugaliei şi Belgiei, aceste constatări au dus la amânarea termenelor-limită pentru desfăşurarea reţelelor 3G;
  • în alte state membre (Suedia şi Finlanda), operatorii s-au conformat obligaţiilor privind desfăşurarea serviciilor, dar au pus în aplicare configuraţii de reţele minime, utilizate mai degrabă în scopuri experimentale decât comerciale.

LINII DE ACŢIUNE

Comisia defineşte trei linii de acţiune menite să sprijine sectorul serviciilor 3G şi să confirme angajamentul în favoarea desfăşurării integrale a acestora.

Stabilitatea mediului legislativ

Mecanismele prevăzute de cadrul de reglementare comunitar sunt adaptate pieţelor şi tehnologiilor în continuă evoluţie. Acestea ar trebui, prin urmare, să favorizeze crearea unui mediu propice desfăşurării serviciilor 3G.

Statelor membre le va reveni sarcina de a asigura adaptările indispensabile ale condiţiilor de acordare a licenţelor, precum şi de a clarifica chestiunile în materie de reglementare ridicate de noile abordări (ca de pildă partajarea infrastructurilor de reţea).

Măsuri pe termen scurt sau mediu

Au fost identificate o serie de dificultăţi pe termen scurt sau mediu, faţă de care este necesar să se adopte o atitudine proactivă de sprijinire sau stimulare la nivel european.

Operatorii trebuie să facă faţă unor dificultăţi considerabile la desfăşurarea reţelelor fizice. Obţinerea autorizaţiei pentru instalarea staţiilor de bază a devenit o adevărată provocare în unele state membre, riscând să afecteze în mod negativ calendarul operaţiunilor de desfăşurare preconizat şi să ducă la o creştere a costurilor.

Aceste dificultăţi sunt cauzate de preocupările de mediu legate de instalarea unor noi antene 3G, precum şi de efectele încă necunoscute asupra sănătăţii ale emisiilor electromagnetice provenite de la staţiile de bază. În cadrul UE au fost întreprinse de multă vreme acţiuni menite să protejeze sănătatea utilizatorilor şi să armonizeze nivelurile de emisii considerate ca nefiind nocive. Cu toate acestea, armonizarea la nivelul statelor membre nu a fost încă realizată, ceea ce nu afectează doar sectorul în cauză, ci creează şi confuzie în rândul cetăţenilor.

În paralel, Comisia şi-a propus să elaboreze specificaţii tehnice pentru echipamente mobile sigure. Aceste specificaţii, deja disponibile sub forma unor standarde armonizate pentru terminalele mobile, sunt în curs de finalizare pentru terminalele de bază. Comisia reaminteşte că studiile ştiinţifice indică faptul că utilizarea normală a echipamentelor mobile conforme cu valorile minime de expunere în vigoare nu pare să aibă efecte negative asupra sănătăţii.

De altfel, Comisia se bazează într-o măsură importantă pe eforturile susţinute din sectorul cercetării, care însoţesc dezvoltarea actuală a serviciilor 3G, precum şi evoluţia ulterioară a acestora. Unele dintre activităţile întreprinse pe baza celui de al şaselea program-cadru de cercetare vor fi astfel utile pentru desfăşurarea serviciilor 3G. Comisia va trebui să identifice totodată noile obstacole de reglementare legate de introducerea serviciilor 3G. De pildă, în cazul utilizării preconizate a terminalelor mobile şi, în special, a serviciilor 3G pentru micro-plăţi, trebuie stabilit în ce măsură reglementările aplicabile sectorului bancar se aplică în sectorul comunicaţiilor mobile.

Măsuri pe termen lung

Acţiunea comunitară joacă un rol important în punerea în aplicare rapidă şi eficientă a benzilor de spectru armonizate pentru operaţiunile 3G. Ţinând cont de acest lucru, Comisia a lansat deja o acţiune de planificare vizând eliberarea unor resurse suficiente în materie de spectru de frecvenţe radio.

Este necesar un cadru mai flexibil de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvenţe, pentru a favoriza investiţiile în sectorul radiocomunicaţiilor. Cu ajutorul mecanismelor prevăzute de directiva privind spectrul de frecvenţe radio, Comisia preconizează instituirea unui dialog cu întreprinderile şi autorităţile de reglementare de la nivel naţional privind crearea unei pieţe secundare a spectrului de frecvenţe radio şi consecinţele acesteia. Acest dialog ar viza în principal armonizarea condiţiilor de schimb pe piaţa spectrului de frecvenţe radio şi calendarul punerii în aplicare în statele membre a condiţiilor armonizate respective.

Bilanţ

Conform Comisiei, este preferabil ca piaţa să fie lăsată să gestioneze procesul de desfăşurare şi să se permită crearea unui mediu concurenţial favorabil introducerii pe piaţă a unor produse noi. Cu toate acestea, autorităţile publice pot interveni pentru a contribui la instituirea unui climat de încredere, garantând un mediu legislativ previzibil şi stabil.

În viitorul apropiat, autorităţile publice pot facilita desfăşurarea reţelelor prin armonizarea condiţiilor şi accelerarea procedurilor. Pe termen mai lung, armonizarea condiţiilor de acordare a licenţelor şi de atribuire a frecvenţelor ar permite evitarea denaturării concurenţei şi ar reduce incertitudinile din sectorul în cauză.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 30 June 2004 - Mobile Broadband Services [COM(2004) 447 final - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind serviciile mobile în bandă largă [COM(2004) 447 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Această comunicare face o sinteză a numeroaselor provocări care trebuie depăşite pentru instituirea unui cadru politic şi de reglementare care să corespundă dezvoltării serviciilor mobile în bandă largă. Operatorii întâmpină obstacole tehnologice şi de reglementare care ameninţă progresul european în acest sector.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 3 February 2004: "Connecting Europe at high speed: recent developments in the sector of electronic communications" [COM(2004) 61 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 3 februarie 2004: „Conectarea Europei prin servicii de mare viteză: cele mai recente evoluţii din sectorul comunicaţiilor electronice” [COM(2004) 61 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Comunicarea subliniază necesitatea unei susţineri politice durabile pentru îmbunătăţirea utilizării efective a tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) în cadrul Uniunii Europene şi identifică o serie de acţiuni care ar permite îndepărtarea obstacolelor din calea investiţiilor suplimentare.

Ultima actualizare: 04.09.2006

Top