Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Orientări pentru reţelele de telecomunicaţii transeuropene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Orientări pentru reţelele de telecomunicaţii transeuropene

Această decizie are drept obiectiv să favorizeze interconectarea reţelelor de telecomunicaţii, constituirea şi desfăşurarea serviciilor, a aplicaţiilor interoperabile şi a infrastructurilor necesare; să faciliteze tranziţia la societatea informaţională; să îmbunătăţească competitivitatea întreprinderilor europene; să consolideze piaţa internă; să întărească coeziunea economică şi socială; să accelereze dezvoltarea activităţilor în noile sectoare de creştere.

ACT

Decizia nr. 1336/97/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1997 privind o serie de orientări pentru reţelele de telecomunicaţii transeuropene [Jurnalul Oficial L 183 din 11.7.1997] [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Prin această decizie, Parlamentul European şi Consiliul stabilesc orientările privind obiectivele, priorităţile şi liniile principale de acţiune avute în vedere în domeniul reţelelor transeuropene. Aceste orientări definesc domeniile alese pentru proiectele de interes comun şi stabilesc o procedură pentru identificarea proiectelor specifice de interes comun în aceste domenii.

Se stabilesc următoarele priorităţi pentru îndeplinirea obiectivelor expuse la punctul 1:

 • studierea şi validarea fezabilităţii tehnice şi comerciale, urmate de desfăşurarea de aplicaţii care susţin dezvoltarea unei societăţi informaţionale europene şi, în special, de aplicaţii de interes colectiv;
 • studierea şi validarea fezabilităţii, urmate de desfăşurarea de aplicaţii care contribuie la coeziunea economică şi socială prin îmbunătăţirea accesului, pe teritoriul Uniunii Europene, la informaţiile bazate pe diversitatea culturală a Europei;
 • stimularea iniţiativelor interregionale şi transfrontaliere care implică regiunile, în special pe cele mai puţin favorizate, pentru lansarea serviciilor şi aplicaţiilor de telecomunicaţii transeuropene;
 • studierea şi validarea fezabilităţii, urmate de desfăşurarea de aplicaţii şi servicii care contribuie la consolidarea pieţei unice şi crearea de locuri de muncă, în special a celor care oferă întreprinderilor mici şi mijlocii modalităţile de a-şi îmbunătăţi competitivitatea în cadrul Uniunii Europene şi la nivel mondial;
 • identificarea, studierea şi validarea fezabilităţii tehnice şi comerciale, urmate de desfăşurarea de aplicaţii şi servicii generice transeuropene care oferă acces nelimitat la toate tipurile de informaţii, inclusiv în regiunile rurale şi periferice, şi care sunt interoperabile cu servicii echivalente la nivel mondial;
 • studierea şi validarea fezabilităţii noilor reţele de comunicaţii integrate în bandă largă (reţele IBC), în măsura în care acestea sunt necesare pentru astfel de aplicaţii şi servicii, precum şi promovarea reţelelor în cauză;
 • identificarea şi eliminarea punctelor slabe şi a legăturilor lipsă pentru interconectarea şi interoperabilitatea eficace a tuturor componentelor reţelelor de telecomunicaţii de pe teritoriul Europei şi de la nivel mondial, acordându-se o atenţie specială reţelelor de comunicaţii integrate în bandă largă.

Liniile principale ale măsurilor care trebuie aplicate pentru atingerea obiectivelor stabilite la punctul 1 se referă la:

 • identificarea proiectelor de interes comun pentru stabilirea unui program de lucru;
 • acţiuni vizând o şi mai mare sensibilizare a persoanelor particulare, a agenţilor economici şi a administraţiilor cu privire la avantajele pe care le pot avea din noile servicii şi noile aplicaţii de telecomunicaţii transeuropene;
 • acţiuni vizând stimularea iniţiativelor combinate ale utilizatorilor şi furnizorilor pentru lansarea de proiecte în domeniul reţelelor transeuropene de telecomunicaţii şi în special în domeniul reţelelor IBC;
 • ajutorul, în cadrul mijloacelor prevăzute de tratate, acordat acţiunilor de studiu şi de validare a fezabilităţii şi de desfăşurare ulterioară a aplicaţiilor, în principal pentru acţiunile de interes colectiv, şi încurajarea colaborării dintre sectoarele public şi privat, în special sub forma unor parteneriate;
 • stimularea ofertei şi a utilizării serviciilor şi aplicaţiilor destinate IMM-urilor şi utilizatorilor profesionişti;
 • promovarea interconectivităţii reţelelor, a interoperabilităţii serviciilor, a aplicaţiilor în bandă largă şi a infrastructurilor necesare, în special, pentru aplicaţiile multimedia, şi a interoperabilităţii serviciilor şi aplicaţiilor existente cu cele în bandă largă.

Proiectele desemnate pot beneficia de un ajutor UE în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Consiliului de instituire a normelor generale pentru acordarea ajutoarelor financiare din partea Uniunii Europene în domeniul reţelelor transeuropene.

Statele membre vor adopta toate măsurile necesare la nivel naţional, regional sau local pentru a facilita şi accelera realizarea proiectelor de interes comun, respectând totodată normele Uniunii Europene.

Comisia înaintează Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor, o dată la trei ani, un raport privind punerea în aplicare a acestei decizii.

Anexa I la decizie defineşte modelul cu trei niveluri care descrie cel mai bine reţelele transeuropene de telecomunicaţii:

 • nivelul „aplicaţii” răspunde nevoilor utilizatorilor, ţinând cont de diferenţele lingvistice şi culturale şi de cerinţele legate de accesibilitate, în special pentru persoanele cu dizabilităţi. Aplicaţiile se adaptează, de asemenea, nevoilor specifice ale regiunilor mai puţin dezvoltate sau mai puţin populate.Sunt vizate următoarele domenii: (a) autorităţile publice şi administraţia online (ex.: acordarea contractelor publice pe cale electronică, siguranţa persoanelor, mediu şi turism, asistenţă comercială în favoarea IMM-urilor, participare la procesul democratic de adoptare a deciziilor); (b) îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate şi a calităţii acestora (ex.: interconectarea unităţilor sanitare, acţiuni profilactice şi de promovare a sănătăţii); (c) educaţia şi cultura (ex.: noi moduri de prezentare a informaţiei pedagogice şi culturale, învăţare pe parcursul vieţii, participarea persoanelor în vârstă sau a celor cu dizabilităţi la societatea informaţională).
 • nivelul „servicii generice” furnizează instrumente comune pentru dezvoltarea şi punerea în practică a noilor aplicaţii bazate pe standarde de interoperabilitate.Sunt vizate următoarele domenii: (a) serviciile mobile [ex.: pentru reţelele mobile „2,5-3G”: ghidare şi navigare, securitate, facturare, servicii de urgenţă, sănătate, munca la distanţă (teleworking), învăţare şi cultură]; (b) serviciile de interes general legate de toate aspectele securităţii (ex.: interconectarea sistemelor CERT naţionale).
 • nivelul „interconectare şi interoperabilitate a reţelelor” favorizează interconectarea, interoperabilitatea şi securitatea reţelelor care sprijină punerea în practică a aplicaţiilor sau serviciilor specifice de interes general.

Comunitatea lansează acţiuni suplimentare de sprijin şi coordonare menite să creeze mediul propice pentru realizarea acestor proiecte. Aceste acţiuni vor contribui la cunoaşterea programului, la stabilirea unui consens în jurul activităţilor europene, naţionale, regionale şi locale care vizează stimularea şi promovarea noilor servicii şi aplicaţii. Aceste activităţi necesită consultări cu organismele europene de standardizare şi planificare şi cuprind în esenţă:

 • studii strategice privind elaborarea unor specificaţii-ţintă şi tranziţia spre aplicarea acestora pentru a ajuta operatorii din sector să adopte deciziile de investiţii economice adecvate;
 • o definire a modalităţilor de acces la reţelele în bandă largă;
 • stabilirea unor specificaţii comune bazate pe standardele europene şi mondiale;
 • intensificarea parteneriatelor între sectoarele public şi privat (PPP);
 • coordonarea între activităţile actuale şi programele la nivel european şi naţional care au legătură cu acestea.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1336/97/CE

31.7.1997

-

JO L 183 din 11.7.1997

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1376/2002/CE

19.8.2002

-

JO L 200 din 30.7.2002

Ultima actualizare: 23.05.2007

Top