Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Către o piaţă unică a conţinutului creativ online

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Către o piaţă unică a conţinutului creativ online

Conţinutul creativ online nu cunoaşte frontiere şi este în creştere. Având peste 500 de milioane de consumatori, serviciile de conţinut ar putea consolida în mod considerabil competitivitatea industriei muzicale, cinematografice şi a jocurilor video din Europa. De aceea, Comisia încurajează dezvoltarea unei pieţe interne a conţinutului creativ online mai puternice şi mai orientate către consumatori.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 3 ianuarie 2008 privind conţinutul creativ online pe piaţa unică [COM(2007) 836 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare tratează o mare varietate de subiecte legate de sectorul conţinutului creativ online *. Comunicarea marchează lansarea de către Comisie a iniţiativei sale „conţinut online”, al cărei scop este să îmbunătăţească disponibilitatea conţinutului creativ online prin dezvoltarea unor modele economice noi şi inovatoare şi să asigure venituri suplimentare tuturor participanţilor la lanţul de valori.

Este vorba, de asemenea, despre favorizarea apariţiei unei pieţe unice europene a muzicii, filmelor şi jocurilor video online.

Accesul tot mai extins la internetul prin bandă largă (extinderea reţelelor mobile avansate) şi posibilităţile de difuzare a conţinutului (disponibilitate în masă a dispozitivelor digitale) deschid noi perspective, atât pentru industria europeană a conţinutului online, cât şi pentru consumatorii europeni.

Conform unor studii realizate în cele 25 de state membre, veniturile provenite din vânzarea de conţinut online vor trece de la 1,8 miliarde EUR în 2005 la 8,3 miliarde EUR până în 2010.

Actuala reglementare a sectorului european al conţinutului online este prea fragmentată şi îi lipseşte transparenţa. Unul dintre principalele obiective ale cadrului strategic i2010 lansat în 2005 vizează crearea unei pieţe deschise şi concurenţiale pentru serviciile societăţii informaţionale din Uniunea Europeană (UE).

Această situaţie dă totuşi naştere unor provocări noi, mergând din domeniul drepturilor de autor până în cel al siguranţei consumatorului, trecând prin chestiunile tehnice (spectrul radioelectric şi banda largă). Comunicarea de faţă vizează în mod special difuzarea conţinutului online.

Provocări legate de dezvoltarea unei pieţe unice a conţinutului creativ online

Sunt vizate trei obiective pentru a asigura transferul serviciilor de conţinut creativ către mediul online, şi anume:

  • încurajarea conţinutului european care să contribuie în acelaşi timp la competitivitatea europeană şi la promovarea diversităţii de creare a conţinutului şi a patrimoniului cultural şi lingvistic european;
  • modernizarea cadrului juridic privind difuzarea conţinutului creativ, ţinând cont de drepturile de autor pentru crearea de conţinut;
  • favorizarea rolului activ al utilizatorilor la crearea, selectarea şi difuzarea conţinutului.

Pornind de la consultarea publică (DE) (EN) (FR) privind aceste chestiuni realizată în 2006, Comisia identifică principalele axe care legitimează o acţiune comunitară:

  • disponibilitatea conţinutului creativ;
  • dezvoltarea licenţelor multiteritoriale;
  • interoperabilitatea şi transparenţa sistemelor de gestionare a drepturilor digitale (DRM);
  • combaterea pirateriei şi a descărcării ilegale de conţinut protejat prin drepturi de autor.

Lipsa disponibilităţii conţinutului creativ destinat distribuirii online şi numărul redus al licenţelor de exploatare acordate noilor platforme rămân obstacole majore în calea dezvoltării serviciilor care propun conţinut online. Dezvoltarea unor noi forme de difuzare nu este suficientă pentru a stimula disponibilitatea conţinutului creativ. Titularii drepturilor se tem că vor pierde controlul, deoarece răspândirea pirateriei în mediul digital s-a dovedit foarte dăunătoare, iar distribuitorii nu reuşesc să cadă de acord cu proprietarii de conţinut în privinţa condiţiilor comerciale de exploatare a acestuia. Această situaţie împiedică acordarea licenţelor pentru platformele noi de conţinut online. O altă preocupare este legată de costurile ridicate de tranzacţionare pentru acordarea de drepturi. Consolidându-şi rolul de mediator în cadrul noii platforme de discuţii privind conţinutul online, Comisia doreşte să stabilească un dialog constructiv între părţile interesate.

Lipsa licenţelor multiteritoriale pentru conţinutul creativ reprezintă un obstacol în calea exploatării la maximum a operelor culturale europene în afara graniţelor ţării în care acestea au fost create, în vreme ce serviciile de conţinut sunt disponibile pe toată piaţa internă. Comisia a recomandat deja punerea în aplicare a unui sistem de licenţe multiteritoriale în ceea ce priveşte în mod special domeniul operelor muzicale online.

Comisia încurajează crearea unui cadru pentru interoperabilitatea * şi transparenţa sistemelor de gestionare a drepturilor digitale care le-ar permite titularilor drepturilor să impună respectarea acestora în mediul digital, garantând în acelaşi timp o informare clară a consumatorilor privind condiţiile de utilizare a conţinutului descărcat şi interoperabilitatea serviciilor online corespunzătoare.

Comisia invită furnizorii de acces şi servicii, titularii drepturilor şi consumatorii să colaboreze strâns pe baza unui „cod de conduită” pentru a combate pirateria online şi a garanta extinderea ofertei online legale.

Abordare în doi timpi: comunicare şi consultare

Comisia adoptă o dublă abordare. Pe de o parte, stabilirea unui cadru de discuţii între părţile interesate prin crearea unei platforme de discuţii privind toate chestiunile legate de conţinutul creativ online (disponibilitatea conţinutului, îmbunătăţirea mecanismelor de acordare a drepturilor, dezvoltarea licenţelor multiteritoriale, gestionarea drepturilor de autor online, mecanisme de cooperare pentru respectarea mai bună a drepturilor de autor într-un mediu online etc.) şi, pe de altă parte, pregătirea adoptării unei propuneri de recomandare privind conţinutul creativ online la mijlocul anului 2008.

Prin intermediul anexelor la prezenta comunicare, părţile interesate sunt invitate să se pronunţe până la data de 29 februarie cu privire la principalele provocări legate de dezvoltarea unei pieţe unice a conţinutului creativ online.

Termeni-cheie ai actului

  • Conţinut creativ online: conţinutul şi serviciile precum creaţiile audiovizuale online (film, televiziune), muzică, radio, jocuri online, publicaţii online, conţinut educaţional online şi conţinut creat de utilizatori.
  • Interoperabilitate: interoperabilitatea desemnează faptul că mai multe sisteme, fie că sunt identice sau radical diferite, pot să comunice fără ambiguităţi şi să lucreze împreună. Interoperabilitatea este o noţiune foarte importantă pentru reţeaua telefonică mondială şi internet, care, prin esenţa lor, sunt reţele eterogene în cadrul cărora se intersectează materiale diverse şi variate. Trebuie, aşadar, ca sistemele de comunicaţii să se supună unor norme clar stabilite şi univoce.

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind dezvoltarea ofertei legale de conţinut cultural şi creativ online şi prevenirea şi combaterea pirateriei în mediul digital [Jurnalul Oficial C 319 din 13.12.2008]. Consiliul European constată în concluziile sale că distribuţia de bunuri culturale şi creative online reprezintă un factor de acces la cultură, la dezvoltarea economică, la ocuparea forţei de muncă şi la diversitatea culturală. Potenţialul său de dezvoltare în Europa este considerabil, dar riscă să fie împiedicat de pirateria online, care aduce atingere remuneraţiei titularilor drepturilor de autor şi drepturilor conexe.

Consiliul invită statele membre să găsească soluţii pentru combaterea pirateriei online, favorizând în acelaşi timp dezvoltarea ofertei legale. Statele membre sunt, de asemenea, invitate să promoveze oferta de opere audiovizuale şi cinematografice, în special prin punerea în aplicare a directivei privind serviciile media audiovizuale. În această perspectivă, Comisia Europeană este invitată să coopereze strâns cu statele membre.

Ultima actualizare: 04.08.2009

Top