Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Libertatea de a presta servicii în cadrul UE (comerț maritim)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Libertatea de a presta servicii în cadrul UE (comerț maritim)

Obiectivul acestui regulament este de a elimina restricțiile impuse libertății de a presta servicii de transport maritim pe teritoriul Uniunii Europene (UE).

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim).

SINTEZĂ

Domeniul de aplicare

Această lege se asigură că, pe teritoriul unei anumite țări UE, companiile maritime sau resortisanții din alte țări comunitare au dreptul să ofere servicii de transport maritim (cunoscute sub numele de cabotaj maritim), cu condiția ca acestea să se conformeze tuturor condițiilor de realizare a cabotajului pe teritoriul țării respective. Companiile maritime cu sediul în țări din afara UE, dar controlate de resortisanți ai UE, pot, la rândul lor, oferi astfel de servicii.

Regulamentul definește „serviciile de transport maritim pe teritoriul unei țări UE (cabotaj maritim)”, „armatorii comunitari”, „contractul de servicii publice”, „obligațiile legate de serviciul public” și „perturbarea gravă a pieței interne a transporturilor”.

Normele privind echipajul

În funcție de tipul de serviciu de transport, chestiunile aferente normelor privind echipajul reprezintă responsabilitatea țării UE de înregistrare (stat de pavilion) sau a țării în care se prestează serviciul de cabotaj (stat gazdă).

Serviciul public

Țările UE pot supune dreptul de a presta servicii de transport pentru a face obiectul obligațiilor legate de serviciul public sau pot încheia contracte de servicii publice în interesul menținerii serviciilor de cabotaj adecvate între continent și insulele sale și între insule.

Măsurile de salvgardare

În situațiile în care deschiderea pieței la cabotaj duce la probleme (cum ar fi excedentul serios al ofertei în raport cu cererea) care amenință supraviețuirea financiară a companiilor maritime, Comisia poate introduce măsuri de salvgardare. Acestea pot include excluderea temporară a zonei vizate din domeniul de aplicare a regulamentului.

Nediscriminarea

Persoanele care prestează servicii de transport maritim pe teritoriul unei țări UE diferite de propria lor țară pot proceda astfel temporar, în baza acelorași termeni, în mod similar celor aplicați de acea țară propriilor săi resortisanți.

Calendarul

Cabotajul maritim a fost liberalizat la 1 ianuarie 1993. Pentru Franța, Italia, Portugalia și Spania, cabotajul continental a fost liberalizat treptat conform unui program specific pentru fiecare tip de serviciu de transport. Cabotajul continental-insular și insular-insular pentru aceste țări a fost liberalizat în 1999. Această derogare a fost extinsă pentru Grecia până în 2004 pentru serviciile de transport de călători programate și pentru nave mai ușoare și serviciile care implică navele cu mai puțin de 650 de tone brute. Croației i s-au conferit derogări până la data de 31 decembrie 2016 pentru contractele de servicii publice existente și pentru serviciile de croazieră între porturile croate ale navelor cu mai puțin de 650 de tone brute, care sunt rezervate navelor croate până la 31 decembrie 2014.

Context

Informații suplimentare sunt disponibile pe acest site.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CEE) nr. 3577/92

1.1.1993

-

JO L 364, 12.12.1992

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Actul privind condițiile de aderare a Croației

1.7. 2013

-

JO L 112, 24.4.2012

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind interpretarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3577/92 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) [ COM(2003) 595 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Decizia 93/125/CEE privind cererea Spaniei de adoptare de către Comisie a măsurilor de salvgardare în temeiul Articolului 5 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3577/92 împotriva aplicării principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) - (Jurnalul Oficial L 49 din 27.02.1993).

Această decizie autorizează Spania pentru excluderea continentului spaniol timp de șase luni de la data notificării acestei Decizii, din domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3577/92. Excluderea nu se aplică serviciilor secundare. Dacă pentru satisfacerea cererii de servicii de transport de tip cabotaj nu este disponibilă nicio navă spaniolă, navele din alte țări UE vor avea permisiunea de a furniza astfel de servicii.

Raport al Comisiei către Consiliu: Al cincilea raport privind punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la cabotajul maritim (2001-2010) [COM(2014) 231 final din 22.4.2014 - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Prezentul raport este împărțit în 4 capitole:

1.

Jurisprudența recentă și evoluțiile legislative din statele UE și AELS;

2.

Tendințele pieței din statele UE și AELS;

3.

Datele disponibile cu privire la ocuparea forței de muncă în cabotajul maritim (din cauza lipsei de date fiabile și concludente, această parte nu mai conține statistici privind cheltuielile cu echipajul);

4.

Concluzia: Regulamentul este adecvat obiectivului său și nu necesită revizuire. Unele probleme puse în cadrul procesului de consultare sugerează că există probleme de interpretare și punere în aplicare. Acestea au fost abordate în cadrul comunicării privind cabotajul maritim (a se vedea următoarea înregistrare).

Comunicarea Comisiei privind interpretarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3577/92 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) [ COM(2014) 232 final din 22.4.2014 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Pe baza experienței de peste 20 de ani de aplicare practică a Regulamentului (CEE) nr. 3577/92, în interesul transparenței și certitudinii juridice, Comisia a decis să-și actualizeze și să-și modifice interpretarea dispozițiilor Regulamentului.

Această Comunicare modifică și înlocuiește comunicările de interpretare anterioare ale Comisiei din 2003 și 2006. Aceasta este strict în scop informativ, pentru a facilita explicarea Regulamentului, și indică modul în care Comisia intenționează să aplice Regulamentul. Documentul nu prevede nici revizuirea Regulamentului, nici încălcarea jurisdicției Curții de Justiție în ceea ce privește interpretarea.

Comunicarea începe prin a specifica domeniul de aplicare al libertății de a presta servicii în sectorul de cabotaj maritim. Aceasta indică entitățile care se bucură de această libertate și reamintește serviciile acoperite prin Regulament.

Comunicarea continuă prin descrierea întinderii celor trei derogări de la libertatea de a presta servicii, conform dispozițiilor din cadrul regulamentului:

Țările UE pot impune reguli privind echipajul la bordul navelor cu mai puțin de 650 de tone brute și al navelor care prestează servicii de cabotaj insular între două porturi de pe propriul lor teritoriu.

Țările UE pot impune obligații legate de serviciul public și pot încheia contracte de servicii publice pentru a garanta un serviciu de transport programat adecvat dinspre și între insule.

Țările UE pot solicita Comisiei să adopte măsuri de salvgardare pentru remedierea unei perturbări grave a pieței interne.

De asemenea, comunicarea conține orientări privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 cu privire la serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători la serviciile de cabotaj maritim.

Ultima actualizare: 11.08.2014

Top