Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transportul maritim — prestarea de servicii, concurența, practici tarifare neloiale și accesul la traficul transoceanic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transportul maritim — prestarea de servicii, concurența, practici tarifare neloiale și accesul la traficul transoceanic

 

SINTEZĂ PRIVIND:

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTELOR?

Obiectivul regulamentelor este organizarea transportului maritim în conformitate cu principiile de bază ale legislației UE privind prestarea de servicii, concurența și accesul liber la piață în transportul maritim.

ASPECTE-CHEIE

Libertatea de a presta servicii

Regulamentul nr. 4055/86:

 • garantează resortisanților țărilor UE (și societăților de transport maritim din afara UE care folosesc nave înregistrate într-o țară a UE și controlate de resortisanți ai UE) dreptul de a efectua transport maritim de pasageri și mărfuri între orice port al unei țări a UE și orice port sau instalație offshore a unei alte țări a UE sau din afara UE;
 • impune eliminarea progresivă sau adaptarearestricțiilor naționale prin care transportul de mărfuri este rezervat navelor care arborează pavilionul național și previne introducerea unor restricții noi;
 • stabilește o procedură pentru cazurile în care companiile maritime din UE nu dispun de o posibilitate efectivă de a participa la transportul de mărfuri înspre și dinspre o anumită țară din afara UE;
 • extinde beneficiile regulamentului resortisanților țărilor din afara UE stabiliți în UE.

Regulamentul nr. 3577/92/CEE vizează în mod specific libertatea de a presta servicii de transport maritim în cadrul țărilor UE („cabotaj maritim”*).

Practici tarifare neloiale în transportul maritim

Regulamentul nr. 4057/86:

 • autorizează UE să aplice taxe compensatorii pentru a proteja armatorii din țările UE împotriva practicilor tarifare neloiale ale armatorilor din țările din afara UE. Aceste taxe compensatorii pot fi impuse în urma unei investigații care constată că practicile tarifare neloiale au determinat prejudicii și că interesele UE fac necesară o intervenție;
 • în ceea ce privește examinarea unui prejudiciu, regulamentul stabilește factorii sau indicatorii relevanți care trebuie luați în considerare, cum ar fi scăderea cotei de piață sau a profitului unui armator, sau efectul asupra ocupării forței de muncă;
 • stabilește o procedură pentru depunerea de plângeri, desfășurarea consultărilor și a investigațiilor ulterioare.

Accesul liber la comerțul oceanic

Regulamentul nr. 4058/86:

 • se aplică atunci când acțiunile unei țări din afara UE, sau demarate prin agenții săi, restricționează accesul liber la transportul de linie, de încărcături în vrac sau alte încărcături efectuate de companiile maritime din UE sau de către nave înregistrate într-o țară a UE (cu excepția cazului în care o astfel de acțiune este în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra unui cod de conduită al conferințelor maritime);
 • permite o acțiune coordonată a UE în urma unei solicitări transmise Comisiei Europene de o țară a UE. O astfel de acțiune poate consta în proteste diplomatice adresate țărilor din afara UE și contramăsuri împotriva companiilor maritime în cauză;
 • permite luarea unei acțiuni coordonate similare la solicitarea unei alte țări din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cu care s-a încheiat un aranjament reciproc.

Norme privind concurența

Normele generale ale UE în materie de concurență stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1/2003 se aplică și sectorului transporturilor maritime al UE. Cu toate acestea, potrivit Regulamentului (CE) nr. 246/2009 al Consiliului, Comisia poate face excepții pentru anumite tipuri de cooperări între companiile maritime de linie* (consorții*). Comisia a adoptat, pe cale de consecință, Regulamentul (CE) nr. 906/2009, care permite aceste excepții și l-a extins până la 25 aprilie 2020 prin intermediul Regulamentului (UE) nr. 697/2014.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTELE?

 • Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului se aplică de la 1 ianuarie 1987.
 • Regulamentele (CEE) nr. 4057/86 și (CEE) 4058/86 ale Consiliului se aplică de la 1 iulie 1987.
 • Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului se aplică de la 1 mai 2004.
 • Regulamentul (CE) nr. 246/2009 al Consiliului se aplică de la 14 aprilie 2009.
 • Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei se aplică de la 26 aprilie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Cabotaj: atunci când o companie care transportă mărfuri, înregistrată într-o țară a UE, efectuează transporturi naţionale într-o altă țară a UE.

Transport maritim de linie: transportul de mărfuri efectuat în mod regulat pe o anumită rută sau pe anumite rute între porturi, conform unor orare și date de navigație publicate în prealabil și disponibile, fie și ocazional, oricărui utilizator de transport contra cost.

Consorții: un acord (sau serie de acorduri) între doi sau mai mulți transportatori maritimi care asigură servicii maritime internaționale de linie pentru transportul exclusiv de mărfuri pe unul sau mai multe traficuri comerciale. Obiectivul acestora este de a stabili o cooperare pentru operarea în comun a unui serviciu de transport maritim, care îmbunătățește serviciul oferit în mod individual de către fiecare dintre membrii săi (în absența unui consorțiu).

ACTE PRINCIPALE

Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 de aplicare a principiului libertății de a presta servicii în transporturile maritime între state membre și între state membre și țări terțe (JO L 378, 31.12.1986, pp. 1–3)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 4055/86 au fost integrate în documentul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CEE) nr. 4057/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 privind practicile tarifare neloiale în transportul maritim (JO L 378, 31.12.1986, pp. 14–20)

Regulamentul (CEE) nr. 4058/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 privind o acțiune coordonată de garantare a accesului liber la traficul transoceanic (JO L 378, 31.12.1986, pp. 21–23)

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, pp. 1–25)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 246/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții) (versiune codificată) (JO L 79, 25.3.2009, pp. 1-4)

Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei din 28 septembrie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții) (JO L 256, 29.9.2009, pp. 31–34)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 17.10.2016

Top