Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Conglomerate financiare – supraveghere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Conglomerate financiare – supraveghere

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2002/87/CE – supravegherea conglomeratelor financiare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

  • Directiva vizează sporirea supravegherii eficiente a conglomeratelor financiare – mari grupuri financiare (grupuri bancare, grupuri de asigurare, grupuri de întreprinderi de investiții) care sunt active în diferite sectoare financiare, adesea la nivel transfrontalier.
  • Obiectivul general al directivei este de a contribui la o mai mare stabilitate financiară și protecție a consumatorilor.

ASPECTE-CHEIE

Directiva stabilește cerințe specifice:

  • privind solvabilitatea, anume pentru a preveni utilizarea în mod repetat a aceluiași capital ca protecție împotriva riscurilor în diferite entități din cadrul aceluiași conglomerat („utilizare suprapusă a capitalului propriu”) și pentru a preveni utilizarea „efectul din aval” de către societățile-mamă, care presupune emiterea de titluri de datorie și folosirea ulterioară a veniturilor drept capitaluri proprii pentru propriile filiale reglementate („folosirea excesivă a efectului de levier”);
  • privind adecvarea și profesionalismul conducerii conglomeratului;
  • pentru a asigura gestionarea adecvată a riscurilor și a sistemelor de control intern ale conglomeratului;
  • care stipulează desemnarea unei singure autorități de supraveghere pentru coordonarea supravegherii generale a unui conglomerat, care poate implica numeroase autorități diferite răspunzătoare de diferite părți ale activităților conglomeratului;
  • pentru schimbul de informații și cooperarea dintre supraveghetorii (inclusiv cei din țările din afara UE) entităților reglementate dintr-un conglomerat financiar.

Directiva 2011/89/UE a introdus modificări care au conferit competențe noi organismelor naționale de supraveghere financiară pentru o mai bună supraveghere a societăților-mamă ale conglomeratelor, precum holdingurile. În acest fel, supraveghetorii pot obține o mai bună informare într-un stadiu mai timpuriu în cazul în care un conglomerat financiar este expus la probleme financiare și pot fi mai bine pregătiți pentru a interveni.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 11 februarie 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 10 august 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul internet al Comisiei Europene privind „Conglomeratele financiare”.

ACT

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, pp. 1-27)

Modificările ulterioare aduse Directivei 2002/87/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 11.04.2016

Top