Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piețele instrumentelor financiare (MiFID) și ale serviciilor de investiții

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piețele instrumentelor financiare (MiFID) și ale serviciilor de investiții

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva este menită să consolideze setul de reguli al Uniunii Europene (UE) pentru serviciile de investiții și piețele reglementate, astfel încât să deservească cu prioritate două obiective majore:

 • protejarea investitorilor și păstrarea integrității pieței, prin stabilirea unor cerințe armonizate pentru activitatea intermediarilor autorizați;
 • promovarea echității, transparenței, eficienței și a integrării piețelor financiare.

ASPECTE-CHEIE

Condiții și proceduri de autorizare

 • Directiva impune țărilor UE armonizarea normelor care reglementează serviciile și exercitarea activităților de investiții. În acest scop, țările UE trebuie să instituie un sistem de autorizare care să permită întreprinderilor de investiții să își ofere serviciile pe întreg teritoriul UE. Aceste întreprinderi trebuie să fie înregistrate, iar registrul trebuie să fie accesibil publicului. Orice autorizație se notifică Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (ESMA).
 • ESMA are posibilitatea de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare. În plus, ESMA asistă Comisia Europeană în cadrul relațiilor sale cu țările din afara UE și în evaluarea piețelor acestora.
 • Cu alte cuvinte, directiva trebuie să permită întreprinderilor de investiții, băncilor și burselor de valori să ofere servicii transfrontaliere pe baza autorizației emise de autoritatea competentă din țara de origine. Deoarece autorizația este supusă acelorași condiții de acordare în toate țările UE, aceasta promovează armonizarea normelor care reglementează întreprinderile de investiții.
 • În acest context, directiva are ca scop alinierea normelor naționale privind furnizarea de servicii de investiții și funcționarea burselor de valori, cu obiectivul final de a crea un cadru de reglementare european unic pentru valorile mobiliare. Directiva servește interesele investitorilor, ale emitenților și ale altor participanți pe piață prin promovarea unor piețe eficiente și competitive.

Evaluare prudențială

 • Prezenta directivă stabilește, de asemenea, armonizarea normelor procedurale și a criteriilor de evaluare pentru achiziția unei participări calificate*. Aceasta urmărește să armonizeze:
  • pragurile de notificare pentru o achiziție preconizată sau cedarea unei participări calificate;
  • procedura de evaluare; precum și
  • lista criteriilor de evaluare.
 • În contextul unei achiziții preconizate, evaluarea prudențială a acționarilor și a organelor de conducere îndeplinește criterii detaliate și este realizată în comun de către autoritățile competente.
 • Directiva prevede în special că autoritățile competente evaluează caracterul adecvat al potențialului achizitor și soliditatea financiară a achiziției propuse, pe baza:
  • reputației și experienței persoanei care va conduce activitatea întreprinderii de asigurare în urma achiziției propuse;
  • solidității financiare a potențialului achizitor;
  • existenței unor motive întemeiate pentru ca autoritatea competentă să bănuiască că o operațiune sau o tentativă de spălare de bani sau de finanțare a terorismului este în curs.

Protecția investitorilor

 • Directiva consolidează considerabil protecția investitorilor prin stabilirea de norme de conduită pentru furnizarea de servicii de investiții clienților, de standarde minime privind mandatul și atribuțiile de care trebuie să dispună autoritățile naționale competente și prin stabilirea de mecanisme eficiente de cooperare în timp real la cercetarea cazurilor de încălcare a dispozițiilor directivei și începerea unei proceduri de urmărire în justiție.

Transparența și integritatea pieței

 • Directiva stabilește obligația de menținere a integrității pieței, de declarare a tranzacțiilor încheiate și de păstrare a unei înregistrări a acestora. ESMA are acces la aceste informații.
 • Directiva introduce în special o obligație de transparență înainte de tranzacționare. Aceasta impune operatorilor care practică „internalizarea” (tranzacționarea instrumentelor financiare de către un operator în cont propriu executând ordinele clienților în afara unei piețe reglementate sau a unui sistem multilateral de tranzacționare) obligația de afișare a prețurilor la care aceștia sunt dispuși să cumpere sau să vândă clienților lor. Cu toate acestea, obligația de afișare a prețurilor se limitează la tranzacțiile care nu sunt superioare mărimii normale a pieței, definită ca dimensiunea medie a ordinelor executate pe piață.
 • În aceste condiții, piețele europene en gros nu sunt supuse normei de transparență pretranzacționare, iar brokerii-dealerii de pe piețele en gros nu sunt expuși unui risc semnificativ în rolul lor de formatori de piață.
 • Fiecare țară a UE este responsabilă cu stabilirea unei liste a piețelor reglementate, precum și cu comunicarea acesteia către celelalte țări ale UE și către ESMA.

Protecția operatorilor

 • Directiva cuprinde un set de măsuri de protecție pentru internalizatorii sistematici, atunci când au obligația de a stabili prețuri, astfel încât să poată oferi acest serviciu esențial pentru clienții lor fără a își asuma riscuri excesive. Aceștia au în principal posibilitatea de a actualiza și de a retrage prețurile în cauză.
 • Directiva creează, de asemenea, o piață echitabilă pentru micii investitori. Actul legislativ împiedică instituțiile financiare să facă discriminări între aceștia, oferind, de exemplu, unora dintre ei un preț mai avantajos decât prețul public afișat.

Desemnarea autorităților competente

 • Țările UE trebuie să își desemneze autoritățile competente și să transmită aceste informații Comisiei, ESMA-ului, precum și autorităților competente ale celorlalte țări ale UE. Autoritățile competente funcționează ca punct de contact în țările UE. ESMA întocmește o listă actualizată a autorităților respective. Acestea din urmă sunt obligate să colaboreze îndeaproape cu ESMA.
 • Țările UE și ESMA pot încheia acorduri de cooperare în ceea ce privește:
  • supravegherea instituțiilor de credit;
  • procedurile de lichidare sau de faliment ale întreprinderilor;
  • procedurile de auditare autorizată a întreprinderilor de investiții;
  • supravegherea organismelor care intervin în procedurile de lichidare sau de faliment ale întreprinderilor de investiții;
  • supravegherea persoanelor însărcinate cu efectuarea auditării autorizate a întreprinderilor de asigurare, a instituțiilor de credit, a societăților de investiții și a altor instituții financiare.

Norme suplimentare

 • Directiva urmărește să îmbunătățească normele UE privind piețele valorilor mobiliare. Astfel, aceasta stabilește obligațiile generale pe care autoritățile țărilor UE trebuie să le pună în aplicare.
 • Comisia stabilește măsuri de punere în aplicare, rapoarte și revizuiri după consultarea participanților de pe piețele țărilor UE și ținând seama de avizul ESMA

Reformare

Directiva 2004/39/EC a fost actualizată de Directiva 2014/65/UE („MiFID II”), într-un efort de încorporare a modificărilor semnificative aduse textului în timp.

Împreună cu Regulamentul (UE) 600/2014, cu actele delegate și cu regulamentele delegate, Directiva 2014/65/UE va înlocui această directivă începând cu data de 3 ianuarie 2018. (Directiva 2014/65/UE urma inițial să se aplice începând cu data de 3 ianuarie 2017, dar această dată a fost amânată cu un an până la 3 ianuarie 2018 prin Directiva (UE) 2016/1034).

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 30 aprilie 2004. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 ianuarie 2007.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Participare calificată: faptul de a deține, într-o întreprindere de investiții, o participare directă sau indirectă care reprezintă cel puțin 10 % din capital sau din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestionării întreprinderii de investiții în care este deținută participarea.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, pp. 1-44)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2004/39/EC au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, pp. 349-496)

A se vedea versiunea consolidată

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, pp. 1-73)

A se vedea versiunea consolidată

Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (JO L 241, 2.9.2006, pp. 26-58)

Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind obligațiile întreprinderilor de investiții de păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și definiția termenilor în sensul directivei în cauză (JO L 241, 2.9.2006, pp. 1-25)

Data ultimei actualizări: 11.10.2016

Top