Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Abuzul de piaţă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Abuzul de piaţă

Obiectivul acestei directive este de a asigura integritatea pieţelor financiare şi de a întări încrederea investitorilor în respectivele pieţe. Scopul este de a crea, în cadrul combaterii abuzului de piaţă, condiţii de concurenţă echitabile pentru operatorii economici din statele membre.

ACT

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă are ca scop prevenirea oricărui abuz de piaţă pentru a menţine funcţionarea optimă a pieţelor financiare ale Uniunii Europene.

Această directivă nu se aplică tranzacţiilor efectuate de:

  • un stat membru, care ţin de politica monetară, valutară sau de gestionare a datoriei publice;
  • de Sistemul European al Băncilor Centrale;
  • de o bancă centrală naţională.

Condiţii de interdicţie a abuzurilor de piaţă

Poate exista un abuz de piaţă în cazurile în care investitorii au fost prejudiciaţi de alţi investitori care:

  • au utilizat informaţii confidenţiale (utilizări abuzive ale informaţiilor);
  • au falsificat mecanismul de stabilire a cursului de referinţă pentru instrumentele financiare;
  • au răspândit informaţii false sau înşelătoare.

Acest tip de conduită poate aduce atingere principiului general potrivit căruia toţi investitorii trebuie să se afle pe picior de egalitate.

Drept urmare, statele membre interzic oricărei persoane care deţine informaţii:

  • să comunice o informaţie confidenţială unei alte persoane în afara cadrului exercitării muncii sale;
  • să recomande unei alte persoane să dobândească sau să cedeze instrumentele financiare la care se referă informaţia în cauză;
  • să se implice în manipulări de piaţă.

Aceste interdicţii nu se aplică nici tranzacţiilor cu acţiuni proprii efectuate în cadrul programelor de „răscumpărare” şi nici măsurilor de stabilizare a unui instrument financiar.

Gestionarea informaţiilor emitenţilor de instrumente financiare

Emitenţii de instrumente financiare trebuie să publice, de îndată ce este posibil, informaţiile care se referă la respectivii emitenţi şi să le afişeze pe site-ul lor de internet. În cazul în care un emitent comunică unui terţ o informaţie confidenţială în cursul exercitării normale a funcţiei sale, această informaţie trebuie făcută publică.

Emitenţii trebuie să stabilească o listă cu persoanele care lucrează pentru ei şi care au, prin urmare, acces la informaţii confidenţiale.

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare (AEVM) are posibilitatea de a elabora norme tehnice de executare, pentru a asigura o aplicare uniformă a actelor adoptate de Comisie.

Cooperare

Directiva prevede că fiecare stat membru desemnează o autoritate unică de reglementare şi de supraveghere, cu un set minim de responsabilităţi comune. Aceste autorităţi utilizează metode convergente pentru a combate abuzurile de piaţă şi trebuie să se poată baza pe asistenţă reciprocă pentru sancţionarea infracţiunilor, în special în cadrul activităţilor transfrontaliere. Procedura urmată în domeniul cooperării administrative poate contribui, în special, la combaterea actelor teroriste. Autorităţile competente colaborează cu AEVM.

Sancţiuni

Acelaşi comportament care constituie un abuz trebuie sancţionat în mod similar în diferitele state membre.

Atunci când o autoritate competentă adoptă o măsură administrativă sau o sancţiune, ea anunţă AEVM despre acest lucru. Dacă această sancţiune are în vedere o societate de investiţii autorizată în conformitate cu Directiva privind piaţa instrumentelor financiare (MiFID), AEVM adaugă o referinţă la această sancţiune în registrul societăţilor de investiţii.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2003/6/CE

12.4.2003

12.10.2004

JO L 96, 12.4.2003

Acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2008/26/CE

21.3.2008

-

JO L 81, 20.3.2008

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331, 15.12.2010

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2003/6/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2008/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2003/6/CE privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă), în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei [Jurnalul Oficial L 81 din 20.3.2008].

Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte practicile comerciale admise, definirea informaţiei confidenţiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informaţii confidenţiale, declararea operaţiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilităţi de conducere şi notificarea operaţiunilor suspecte [Jurnalul Oficial L 162 din 30.4.2004]. Această directivă defineşte criteriile de care trebuie să se ţină seama la evaluarea practicilor de piaţă în vederea aplicării articolului 6 alineatul 10 din Directiva 2003/6/CE. Practicile participanţilor de pe piaţă trebuie să respecte principiile echităţii şi eficacităţii pentru a proteja integritatea pieţei. Aceste practici nu trebuie să compromită integritatea altor pieţe ale Uniunii Europene care ar avea legături cu aceasta.

Directiva 2003/124/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind definiţia şi publicarea informaţiilor confidenţiale şi definiţia manipulărilor pieţei [Jurnalul Oficial L 339 din 24.12.2003]. Această directivă stabileşte criteriile detaliate care trebuie aplicate pentru a stabili care sunt informaţiile despre care se consideră că au caracter precis şi care ar putea să influenţeze cursurile instrumentelor. În plus, ea specifică o serie de factori de care trebuie să se ţină seama atunci când se examinează dacă un comportament dat constituie o manipulare a pieţei. Pentru emitenţi, directiva prevede modalităţile şi termenele de publicare a informaţiilor confidenţiale şi cazurile precise în care emitenţii sunt autorizaţi să amâne această publicare pentru a-şi proteja interesele legitime.

Directiva 2003/125/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 privind modalităţile de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea echitabilă a recomandărilor de investiţii şi menţionarea conflictelor de interese [Jurnalul Oficial L 339 din 24.12.2003]. Această directivă stabileşte normele pentru prezentarea echitabilă a recomandărilor de investiţii şi menţionarea conflictelor de interese. Ea face o distincţie între persoanele care fac recomandări de investiţii (care trebuie să respecte norme mai stricte) şi cele care difuzează recomandările făcute de terţi. Conform articolului 6 din directiva privind abuzurile de piaţă, această a doua directivă de punere în aplicare ţine seama de reglementări, inclusiv de autoreglementările care se aplică profesiei de ziarist. Acest lucru înseamnă că subcategoria foarte specializată a ziariştilor financiari care fac sau difuzează recomandări de investiţii trebuie să respecte anumite principii generale. Totuşi, sunt prevăzute măsuri de protecţie şi se autorizează utilizarea de mecanisme de autoreglementare pentru a stabili modalitatea de aplicare a acestor principii de bază. Această soluţie are ca obiectiv menţinerea libertăţii presei, protejând totodată investitorii şi emitenţii împotriva oricărui risc de manipulare a pieţei de către ziarişti.

Ultima actualizare: 01.04.2011

Top