Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cerul unic european - normele UE privind serviciile de navigație aeriană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cerul unic european - normele UE privind serviciile de navigație aeriană

Regulamentul stabilește cerințe pentru prestarea în condiții de siguranță și eficiență a serviciilor de navigație aeriană pentru traficul aerian general în Uniunea Europeană (UE) ca parte a inițiativei privind cerul unic european*. Este un regulament obligatoriu, aplicabil tuturor țărilor UE.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii).

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește cerințe pentru prestarea în condiții de siguranță și eficiență a serviciilor de navigație aeriană pentru traficul aerian general în Uniunea Europeană (UE) ca parte a inițiativei privind cerul unic european*. Este un regulament obligatoriu, aplicabil tuturor țărilor UE.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul subliniază procedurile de certificare a prestatorilor de servicii de navigație aeriană care trebuie adoptate de către autoritățile de supraveghere din țările UE. Certificatele, valabile în toate țările UE, specifică drepturile și obligațiile prestatorilor de servicii de navigație aeriană. Acestea includ accesul fără discriminare la servicii pentru utilizatorii spațiului aerian* și în special cu privire la siguranță și la posibilitatea de a oferi servicii altor prestatori, utilizatorilor spațiului aerian și aeroporturilor din UE.

Cerințe pentru certificare

Acestea includ:

competență și aptitudine;

sisteme pentru gestionarea securității și a calității;

sisteme de raportare și capacitate financiară;

răspundere, acoperirea riscurilor și siguranță;

structură de proprietate și organizatorică, inclusiv prevenirea conflictelor de interese;

resurse umane, inclusiv planuri de personal.

Autoritățile naționale de supraveghere

Fiecare autoritate națională de supraveghere din țările UE este responsabilă pentru desemnarea unui deținător al certificatului pentru prestarea de servicii de trafic aerian în exclusivitate. De asemenea, autoritățile asigură conformitatea blocurilor spațiului aerian pe care le controlează. Aceasta se realizează în comun (sau prin acord) dacă blocul se extinde peste mai multe țări sau dacă un deținător de certificat operează în mai multe țări.

Dacă prestatorul nu îndeplinește cerințele, autoritățile în cauză pot lua măsuri, inclusiv revocarea certificatului. Autoritățile devin apoi responsabile pentru asigurarea continuității serviciului.

Blocurile funcționale ale spațiului aerian

Țările UE și din afara UE, unde este cazul, trebuie să asigure prin acord reciproc punerea în aplicare a blocurilor funcționale ale spațiului aerian. Acestea trebuie să aibă capacitatea și eficiența necesare pentru a menține un înalt nivel de siguranță și un impact redus asupra mediului. Un coordonator al sistemului de blocuri funcționale ale spațiului aerian poate fi numit de către Comisia Europeană (CE) pentru a ajuta în cadrul acestui proces.

De asemenea, autoritățile naționale pot desemna un prestator exclusiv de servicii meteorologice.

Pentru traficul aerian general*, prestatorii de servicii de navigație aeriană, utilizatorii spațiului aerian și aeroporturile fac schimb de date operaționale în timp real doar pentru a răspunde necesităților operaționale. Se întocmesc aranjamente scrise aprobate pentru oficializarea aranjamentelor de lucru dintre prestatorii de servicii, precum și cu autoritățile militare.

Regulamentul solicită proceduri contabile deschise și stabilește orientări detaliate pentru stabilirea echitabilă și transparentă a tarifelor serviciilor de navigație aeriană pentru utilizatorii spațiului aerian.

CÂND INTRĂ REGULAMENTUL ÎN VIGOARE?

Regulamentul a intrat în vigoare în 20 aprilie 2004 și a fost modificat în 2009.

TERMENI-CHEIE

* Cerul unic european: o inițiativă prin care configurarea, gestionarea și reglementarea spațiului aerian sunt coordonate prin intermediul UE.

* Utilizatorii spațiului aerian: operatorii de aeronave utilizate pentru traficul aerian general.

* Traficul aerian general: zborurile efectuate conform normelor și procedurilor Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI). Acestea pot include unele zboruri militare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 550/2004

20.4.2004

-

JO L 96, 31.03.2004, pp. 10-19

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009

4.12.2009

-

JO L 300, 14.11.2009, pp. 34-50

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, pp. 1-9).

Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european (regulament privind spațiul aerian) (JO L 96, 31.3.2004, pp. 20-25).

Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea) (JO L 96, 31.3.2004, pp. 26-42).

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, pp 1-49).

Regulamentul (CE) nr. 482/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a unui sistem de asigurare a siguranței software care urmează să fie pus în aplicare de către furnizorii de servicii de navigație aeriană și de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 (JO L 141, 31.5.2008, pp. 5-10).

Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian (JO L 51, 25.2.2011, pp. 2-7).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011 al Comisiei din 17 octombrie 2011 privind supravegherea siguranței în managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 (JO L 271, 18.10.2011, pp. 15-22).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 al Comisiei din 17 octombrie 2011 de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 482/2008 și (UE) nr. 691/2010 (JO L 271, 18.10.2011, pp. 23-41).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (JO L 128, 9.5.2013, pp. 1-30).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (JO L 128, 9.5.2013, pp. 31-58).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 409/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian (JO L 123, 4.5.2013, pp. 1-7).

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Crearea cerului unic european [COM(1999) 614 final din 1 decembrie 1999].

Ultima actualizare: 23.07.2015

Top