Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospectul care trebuie publicat la emiterea de valori mobiliare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospectul care trebuie publicat la emiterea de valori mobiliare

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/71/CE – prospectul care trebuie publicat în cazul unei vânzări publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Scopul acestei directive este de a spori calitatea informațiilor oferite investitorilor de către companiile care doresc să atragă investitori străini pentru a strânge capital în UE și a-și finanța astfel dezvoltarea.

Directiva vizează să garanteze existența unor standarde de publicitate adecvate și echivalente în toate țările din UE în situația în care valorile mobiliare sunt oferite tuturor investitorilor europeni.

Actul legislativ stabilește norme privind prospectul* – un document pe care trebuie să îl publice companiile din UE când emit valori mobiliare cu scopul de a atrage investiții. În virtutea acestor norme, odată ce un prospect a fost aprobat într-una dintre țările UE, acesta este valabil în întreaga UE (pașaport unic pentru emitenți).

ASPECTE-CHEIE

Obligația de publicare a unui prospect

Emitenții au obligația de a publica un prospect privind ofertele de valori mobiliare, cu excepția cazului în care oferta:

  • este adresată numai investitorilor calificați (profesioniști) și/sau
  • este adresată la mai puțin de 150 de persoane, altele decât investitorii calificați (adică persoane fizice) din fiecare țară a UE și/sau
  • este adresată investitorilor care achiziționează aceste valori pentru un preț total de cel puțin 100 000 EUR pe investitor și/sau
  • cuprinde valori mobiliare (acțiuni sau obligațiuni) a căror valoare nominală unitară se ridică la cel puțin 100 000 EUR;
  • are o valoare totală mai mică de 100 000 EUR în Uniunea Europeană.

Informare

Prospectul trebuie să conțină un rezumat în format standard, care să furnizeze informații-cheie privind:

  • principalele caracteristici ale emitentului valorilor imobiliare (de exemplu, compania emitentă), ale eventualilor garanți (de exemplu, banca) și ale valorilor mobiliare oferite sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și principalele riscuri asociate acestora;
  • termenele generale ale ofertei, în special o estimare a cheltuielilor facturate de către emitent investitorului.

Emitentul poartă o răspundere civilă în ceea ce privește informațiile furnizate în prospect. Aceste informații trebuie să fie conforme cu realitatea și să nu prezinte omisiuni.

Aprobarea și publicarea

Odată ce prospectul a fost aprobat de autoritatea competentă a țării UE de origine, acesta trebuie publicat (într-un ziar cu largă difuzare în plan național sau pe site-ul emitentului, de exemplu), iar o copie a acestuia trebuie transmisă Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

Un prospect rămâne valabil până la 12 luni după aprobare, cu condiția ca acesta să fie actualizat și completat cu elementele necesare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a trebuit să fie transpusă în legislația națională la 1 iulie 2005. Directiva de modificare (2010/73/CE) este aplicabilă de la 1 iulie 2012.

Într-o carte verde privind uniunea piețelor de capital, publicată în februarie 2015, Comisia și-a anunțat intenția de a reexamina Directiva privind prospectul, astfel încât companiile, în special IMM-urile, să poată mai ușor să strângă capital și să găsească investitori în străinătate.

Pentru informații suplimentare, accesați site-ul Comisiei Europene referitor la Directiva privind prospectul.

TERMEN-CHEIE

* Prospect: un document de publicitate care conține informații ce le permit investitorilor să ia decizii de investiții în deplină cunoștință de cauză.

ACT

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 345, 31.12.2003, pp. 64-89)

Modificările succesive aduse Directivei 2003/71/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 13.12.2015

Top