Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cadrul pentru crearea Cerului unic european

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cadrul pentru crearea Cerului unic european

Cerul unic european desemnează un set de măsuri menite să răspundă nevoilor viitoare în termeni de capacitate și de securitate aeriană. Acesta se aplică atât sectorului civil, cât și militar și face referire la aspectele normative, economice, de securitate, de mediu, tehnologice și instituționale ale aviației. Se urmărește renunțarea la un mod de organizare a gestionării traficului aerian care nu a cunoscut evoluții din anii 1960 și care este, în mare parte, responsabil pentru congestionarea actuală a traficului aerian.

ACT

Regulamentul (CE) Nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezentul regulament face parte dintr-un pachet legislativ cu privire la gestionarea traficului aerian menit să creeze un cer unic european începând cu 31 decembrie 2004. Obiectivul cerului unic european este de a asigura o utilizare optimă a spațiului aerian european, care să poată răspunde exigențelor tuturor utilizatorilor săi.

Pachetul legislativ cuprinde acest regulament-cadru și trei regulamente tehnice privind dispoziții referitoare la serviciile de navigație aeriană, organizarea și utilizarea spațiului aerian și interoperabilitatea rețelei europene de management al traficului aerian. Aceste regulamente sunt menite, în special, să îmbunătățească și să consolideze securitatea și să restructureze spațiul aerian în funcție de trafic și nu de frontierele naționale.

Obiectivul prezentului regulament este de a consolida normele actuale de securitate și eficiența globală a traficului aerian general în Europa, de a optimiza capacitățile, prin conformarea cu cerințele tuturor utilizatorilor spațiului aerian și reducerea la maxim a întârzierilor.

Autoritățile naționale de supraveghere

Statele membre trebuie să numească sau să stabilească, împreună sau individual, unul sau mai multe organisme în calitate de autoritate națională de supraveghere care să își asume atribuțiile primite. Aceste autorități trebuie să fie independente de furnizorii de servicii de navigație aeriană.

Comitetul pentru cerul unic

Comitetul pentru cerul unic este instituit la intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a asista Comisia în gestionarea cerului unic și a veghea la respectarea intereselor tuturor categoriilor de utilizatori ai spațiului aerian. Comitetul este compus din doi reprezentanți din fiecare țară membră UE și este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Aspecte militare

Statele membre au adoptat o declarație de ansamblu referitoare la chestiunile militare legate de cerul unic european. Conform declarației, statele membre trebuie să intensifice cooperarea civil-militară dacă toate statele interesate consideră acest lucru necesar.

Organul consultativ sectorial

Organul consultativ sectorial consiliază Comisia cu privire la punerea în aplicare a cerului unic european.

Acesta este compus din reprezentanți ai furnizorilor de servicii de navigație aeriană, ai asociațiilor utilizatorilor spațiului aerian, ai operatorilor din aeroporturi, ai industriei aeronautice și ai organismelor de reprezentare a personalului.

Norme de punere în aplicare

Eurocontrol este asociat la elaborarea normelor de punere în aplicare care intră în domeniul său de competențe, pe baza mandatelor convenite cu Comitetul pentru cerul unic.

Analiza performanțelor

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei stabilește un sistem de evaluare a performanțelor care vizează îmbunătățirea performanțelor serviciilor de navigație aeriană și a funcțiilor rețelelor de pe cerul unic European. Acesta constă în:

  • obiective europene de performanță în domenii-cheie precum siguranța, mediul, capacitatea și randamentul;
  • planuri naționale care prevăd obiective de performanță în vederea asigurării coerenței cu obiectivele europene;
  • evaluarea periodică și monitorizarea performanțelor serviciilor de navigație aeriană și a funcțiilor rețelei.

Măsuri de salvgardare

În final, acest regulament nu împiedică un stat membru să aplice măsuri justificate pentru salvgardarea intereselor esențiale care țin de politica de securitate și de apărare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termenul de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 549/2004

20.4.2004

-

JO L 96 din 31.3.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termenul de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) Nr. 1070/2009

4.12.2009

-

JO L 300 din 14.11.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea. [Jurnalul Oficial L 128 din 9.5.2013].

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană. [Jurnalul Oficial L 128 din 9.5.2013].

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 409/2013 al Comisiei privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian. [Jurnalul Oficial L 123 din 4.5.2013].

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1216/2011 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea [Jurnalul Oficial L 310 din 25.11.2011].

Regulamentul (UE) nr. 677/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 [Jurnalul Oficial L 185 din 15.7.2011].

Regulamentul (UE) nr. 283/2011 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 633/2007 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii menționate la articolul 7 [Jurnalul Oficial L 77 din 23.3.2011].

Decizia Comisiei 2011/121/UE de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii Europene și a pragurilor de alertă pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană pentru anii 2012-2014 [Jurnalul Oficial L 48 din 23.2.2011].

Comunicarea Comisiei din 24 ianuarie 2011: Raport privind evaluarea intermediară a Întreprinderii comune SESAR și a progreselor sale în ceea ce privește executarea Planului general european de management al traficului aerian [COM(2011) 14 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicarea Comisiei din 14 noiembrie 2011: Raport referitor la punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european: e timpul să trecem la fapte [COM(2011) 731 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Regulamentul (UE) nr. 1191/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană [Jurnalul Oficial L 333 din 17.12.2010].

Regulamentul (UE) nr. 929/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1033/2006 în ceea ce privește dispozițiile OACI menționate la articolul 3 alineatul (1) [Jurnalul Oficial L 273 din 19.10.2010].

Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană [Jurnalul Oficial L 201 din 3.8.2010].

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 255/2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian [Jurnalul Oficial L 80 din 26.3.2010].

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic European [Jurnalul Oficial L 23 din 27.1.2010].

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 262/2009 de stabilire a cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic European [Jurnalul Oficial L 84 din 31.3.2009].

Regulamentul (CE) nr. 30/2009 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1032/2006 în ceea ce privește cerințele aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor care utilizează serviciile de legături de date [Jurnalul Oficial L 13 din 17.1.2009].

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 29/2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european [Jurnalul Oficial L 13 din 17.1.2009].

Regulamentul (CE) nr. 1361/2008 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) [Jurnalul Oficial L 352 din 31.12.2008].

Comunicarea Comisiei din 20 decembrie 2007: Primul raport privind implementarea legislației cerului unic european: realizări și perspective [COM(2007) 845 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1315/2007 privind supravegherea siguranței managementului traficului aerian și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 [Jurnalul Oficial L 291 din 9.11.2007].

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 633/2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian [Jurnalul Oficial L 146 din 8.6.2007].

Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) [Jurnalul Oficial L 64 din 2.3.2007].

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1794/2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană [Jurnalul Oficial L 341 din 7.12.2006].

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1032/2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian [Jurnalul Oficial L 186 din 7.7.2006].

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1033/2006 de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic european [Jurnalul Oficial L 186 din 7.7.2006].

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 730/2006 privind clasificarea spațiului aerian și accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195 [Jurnalul Oficial L128 din 16.5.2006].

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2150/2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian [Jurnalul Oficial L 342 din 24.12.2005].

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană [Jurnalul Oficial L 335 din 21.12.2005].

Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii) [Jurnalul Oficial L 96 din 31.03.2004].

Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european [Jurnalul Oficial L 96 din 31.03.2004].

Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea) [Jurnalul Oficial L 96 din 31.03.2004].

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 1 decembrie 1999: Crearea cerului unic european [COM(1999) 614 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

PROPUNERI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare). [COM(2013)410 final din 11.6.2013 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al managementului traficului aerian și al serviciilor de navigație aeriană. [COM(2013)409 final din 11.6.2013 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 09.02.2014

Top