Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenția Europeană a Căilor Ferate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Agenția Europeană a Căilor Ferate

Agenția Europeană a Căilor Ferate constituie o forță motrice în politica de modernizare a sectorului feroviar european. Existența în cele douăzeci și opt de state membre a unor norme tehnice și de siguranță naționale incompatibile între ele constituie un obstacol major în calea dezvoltării sectorului feroviar. Agenția are ca sarcină să armonizeze în mod progresiv aceste norme tehnice și să stabilească metodele și obiectivele comune de siguranță pentru întregul sistem feroviar european.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Realizarea progresivă a unei zone feroviare europene fără frontiere necesită aplicarea de măsuri comunitare în domeniul reglementărilor tehnice aplicabile căilor ferate cu privire atât la aspectele tehnice, cât și la cele privind siguranța. Urmărirea simultană a celor două obiective necesită lucrări tehnice substanțiale ce trebuie conduse de un organism specializat: Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA), denumită în continuare agenția.

Agenția Europeană a Căilor Ferate are, astfel, ca misiuni principale:

 • întărirea siguranței sistemului feroviar european;
 • îmbunătățirea nivelului de interoperabilitate al acestuia;
 • contribuția la instituirea unui sistem european pentru certificarea atelierelor de întreținere a vehiculelor;
 • contribuția la crearea unui sistem uniform de formare și de recunoaștere a mecanicilor de locomotivă.

Siguranța sistemului feroviar

Agenția trebuie să asigure asistența tehnică necesară punerii în aplicare a Directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare. Principalele sarcini atribuite agenției sunt:

 • să pregătească și să propună metodele comune de siguranță și indicatorii comuni de siguranță și să verifice anual îndeplinirea obiectivelor de securitate de către statele membre;
 • să se bazeze pe grupuri de experți din sector care se află sub responsabilitatea sa;
 • să consulte partenerii sociali și organizațiile care reprezintă la nivel european clienții serviciilor de transport de mărfuri și pasagerii;
 • să asigure monitorizarea permanentă a performanțelor de siguranță;
 • să elaboreze un raport public la fiecare doi ani;
 • să mențină o bază de date privind siguranța feroviară;
 • să asigure stabilirea unor rețele și colaborarea dintre autoritățile naționale de siguranță feroviară și organismele de investigare, în scopul de a încuraja schimburile de experiență și dezvoltarea unei culturi comune a siguranței feroviare.

Interoperabilitatea sistemului feroviar

Interoperabilitatea sistemului feroviar european are ca obiectiv asigurarea compatibilității între diferitele sisteme feroviare naționale ale statelor membre prin înlăturarea sau reducerea barierelor tehnice.

Pentru a-și îmbunătăți nivelul de interoperabilitate, agenția organizează și coordonează lucrările menite să creeze și să actualizeze specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI). STI-urile sunt specificații tehnice al căror obiectiv este de a asigura îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute în Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar european. În plus, agenția publică, la fiecare doi ani, un raport privind progresele realizate în materie de interoperabilitate.

Întreținerea vehiculelor

Întreținerea vehiculelor este un element important al siguranței feroviare. Din acest motiv, agenția trebuie să formuleze recomandări către Comisie, în special în ceea ce privește sistemul de certificare a entităților responsabile de întreținerea vagoanelor și a altor vehicule feroviare.

De asemenea, agenția este însărcinată cu întocmirea unui raport privind instituirea acestui sistem de certificare.

Personalul feroviar

Formarea competențelor mecanicilor de locomotivă constituie un element important atât pentru siguranța sistemului feroviar european, cât și pentru interoperabilitatea acestuia. Agenția are misiunea de a contribui la armonizarea competențelor profesionale ale mecanicilor de locomotivă în cadrul Directivei 2007/59/CE privind certificarea mecanicilor de locomotivă în UE.

Agenția trebuie, în special, să coopereze cu autoritățile competente în scopul de a asigura interoperabilitatea registrelor de evidență a permiselor și a certificatelor emise pentru mecanici, de a evalua modul de desfășurare a procedurii de certificare a acestora și de a întocmi un raport privind posibilele îmbunătățiri.

Organizare

Agenția este alcătuită dintr-un consiliu de administrație. Acesta se întrunește de cel puțin două ori pe an. Una dintre principalele sale sarcini este de a adopta programul de lucru anual și raportul general al agenției. Consiliul de administrație este compus din reprezentanți ai fiecărui stat membru, din reprezentanți ai Comisiei și din șase reprezentanți ai acestui sector: societățile feroviare, directorii de infrastructură, industria feroviară, sindicatele, pasagerii și clienții serviciilor de transport de marfă.

În plus, agenția este condusă de un director executiv numit de Consiliul de administrație. Principala misiune a directorului este de a elabora și de a pune în aplicare programul de lucru. De asemenea, acesta este însărcinat cu gestionarea bugetului agenției.

Agenția nu dispune de putere de decizie ca atare, însă este în măsură să prezinte Comisiei avize, recomandări și propuneri. Ea este independentă, dar își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu experții în domeniu.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 881/2004

1.5.2004

-

JO L 164 din 30.4.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1335/2008

1.1.2009

-

JO L 354 din 31.12.2008

ACTE CONEXE

2014/89/UE : Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 februarie 2014 privind un proiect pilot de punere în aplicare a obligațiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne [Jurnalul Oficial L 4 din 15.2.2014].

Agenția este responsabilă pentru monitorizarea unui proiect-pilot privind utilizarea sistemului de informare al pieței interne (IMI), pentru a facilita schimbul de informații între registrele naționale de evidență a permiselor și a certificatelor de mecanic de locomotivă. De asemenea, agenția pregătește rapoarte referitoare la acest proiect, astfel încât Comisia să poată evalua rezultatele acestuia.

Ultima actualizare: 06.06.2014

Top