Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Conturile anuale ale băncilor și ale altor instituții financiare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Conturile anuale ale băncilor și ale altor instituții financiare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 86/635/CEE privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva urmărește armonizarea formatului și a conținutului conturilor anuale, inclusiv ale conturilor consolidate*, ale tuturor instituțiilor financiare din cadrul Uniunii Europene (UE).

ASPECTE-CHEIE

 • Directiva se aplică majorității instituțiilor de credit (de exemplu, bănci) și altor instituții financiare, cu câteva excepții precum:
  • în Grecia: ETEBA (Banca Națională de Investiții pentru Dezvoltare Industrială);
  • în Irlanda: Industrial and Provident Societies*;
  • în Regatul Unit (UK): Friendly Societies* și Industrial and Provident Societies.
 • Structura standard a bilanțului contabil: activele și pasivele sunt prezentate în ordinea descrescătoare a lichidității.
 • Există norme speciale pentru anumite poziții din bilanț, precum: casă, bonuri de tezaur, creanțe asupra instituțiilor de credit, datorii privind instituțiile de credit etc.
 • Există două structuri standard ale contului de profit și pierdere: o structură verticală și o structură orizontală.
 • Există norme speciale pentru anumite poziții din contul de profit și pierdere, precum: dobânda de primit, venituri din titluri, profit net sau pierderi nete din operațiuni financiare etc.
 • Există norme de evaluare pentru active, imobilizări financiare, titluri deținute de instituții de credit, valori mobiliare transferabile, creanțe, titluri cu randament variabil* și active și pasive exprimate în monede străine.
 • Există o listă detaliată privind conținutul impus al anexei la situația financiară.
 • Există norme separate privind întocmirea conturilor consolidate.
 • Publicarea conturilor anuale este prevăzută de legislația națională. În cazul în care nu se publică situația financiară, trebuie să fie puse la dispoziție copii ale raportului privind situația financiară la un preț care să nu depășească costul lor administrativ.
 • Există concesii speciale pentru băncile publice de economii. De exemplu, în cazul în care auditarea legală este rezervată unui organ de supraveghere, nu este necesar un audit separat.
 • Directiva 2006/43/CE vizează îmbunătățirea credibilității informațiilor financiare și consolidarea protecției UE împotriva scandalului financiar. Aceasta conține, printre altele, norme privind cerința pentru asigurarea calității externe (de exemplu, această asigurare a calității trebuie să fie independentă de auditorii legali și de firmele de audit verificate și să facă obiectul supravegherii publice), utilizarea de standarde internaționale, obligații ale auditorilor legali și principii cu privire la independența auditorilor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 23 decembrie 1986. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 1990.

* TERMENI-CHEIE

Conturi consolidate: conturi în care sunt combinate conturile unui grup de companii care cuprind compania-mamă și filialele acesteia.

Industrial and Provident Societies: în Irlanda și Regatul Unit, o formă de societate mutuală, care este o entitate legală și este deținută de membrii săi, condusă fie ca o cooperativă, fie în beneficiul comunității.

Friendly Societies: în Regatul Unit, o formă de asociație mutuală care oferă membrilor săi beneficii precum asigurări de viață și ajutor sau sprijin în timpul bolii, al șomajului sau al pensiei.

Titluri cu randament variabil: titluri ai căror deținători primesc un venit care poate varia în timp.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, pp. 1-17)

Modificările succesive aduse Directivei 86/635/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare (JO L 224, 16.8.2006, pp. 1-7)

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, pp. 87-107)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 19.09.2016

Top