Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asigurări și pensii ocupaționale: Comitetul consultativ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asigurări și pensii ocupaționale: Comitetul consultativ

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2004/9/CE de instituire a Comitetului European pentru asigurări și pensii ocupaționale

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

Decizia înființează un comitet, Comitetul European pentru asigurări și pensii ocupaționale (EIOPC), pentru a sprijini și consilia Comisia Europeană cu privire la punerea în aplicare a măsurilor pentru legislația Uniunii Europene (UE) în domeniul serviciilor financiare.

ASPECTE-CHEIE

Înființarea EIOPC

  • EIOPC contribuie la îmbunătățirea regulamentului cu privire la asigurări și pensii ocupaționale. Acesta a fost înființat pentru extinderea în afara piețelor de valori mobiliare* a procesului de reglementare pe patru niveluri recomandat în 2001 de Comitetul înțelepților, într-un document cunoscut sub denumirea de raportul Lamfalussy.
  • Comitetul participă la pregătirea și aplicarea măsurilor de punere în aplicare a principiilor stabilite în directivele și regulamentele relevante. Cu toate acestea, nu are puterea de a aborda chestiuni privind legislația muncii sau legislația socială.

Rolul EIOPC

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu data de 13 aprilie 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Valori mobiliare: acțiuni transferabile care conferă deținătorului drepturi de vot într-o companie.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2004/9/CE a Comisiei din 5 noiembrie 2003 de instituire a Comitetului European pentru asigurări și pensii ocupaționale (JO L 3, 7.1.2004, pp. 34-35)

ACTE CONEXE

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, pp. 1-155)

Modificările succesive aduse Directivei 2009/138/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, pp. 48–83)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, pp. 13–18)

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată) — Partea a șasea — Dispoziții instituționale și financiare — Dispoziții financiare — Titlul I — Dispoziții instituționale — Capitolul 2 — Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții — Secțiunea 1 — Actele juridice ale Uniunii —Articolul 291 (JO C 202, 7.6.2016, p. 173)

Data ultimei actualizări: 17.11.2016

Top