Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atribuirea contractelor de achiziții publice și a concesiunilor: proceduri de contestație

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Atribuirea contractelor de achiziții publice și a concesiunilor: proceduri de contestație

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 92/13/CEE a Consiliului privind procedurile de achiziții publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva le impune țărilor Uniunii Europene (UE) să se asigure că deciziile de atribuire a contractelor de achiziții publice și a concesiunilor în sectorul utilităților, precum și deciziile preliminare de procedură din contextul respectiv pot fi revizuite rapid și eficient pe motivul că deciziile respective au încălcat legislația UE în domeniul achizițiilor publice.

ASPECTE-CHEIE

  • Directiva 92/13/CEE se aplică în cazul contractelor de achiziții publice și al concesiunilor din sectorul utilităților care fac obiectul normelor fundamentale relevante (Directiva 2014/23/UE și Directiva 2014/25/UE, aceasta din urmă înlocuind Directiva 2004/17/CE începând cu data de 18 aprilie 2016).
  • Țările UE trebuie să asigure accesul la procedurile de contestație cel puțin oricărei persoane care are sau care a avut vreun interes în obținerea unui anumit contract și care a suferit sau riscă să sufere un prejudiciu ca urmare a unei presupuse încălcări.
  • Directiva 92/13/CEE permite introducerea de acțiuni atât înainte de semnarea contractului (căi de atac precontractuale), cât și după aceasta (căi de atac postcontractuale).
    • Căile de atac precontractuale sunt menite să remedieze încălcarea normelor în materie de achiziții publice pe parcursul procedurii de licitație și, în orice caz, înainte de a intra în vigoare contractul. Printre acestea se numără dreptul la măsuri tranzitorii, un termen suspensiv obligatoriu și cerința de a suspenda procedura de atribuire cât timp este investigată contestația, pentru a împiedica atribuirea contractului.
    • Căile de atac postcontractuale urmăresc declararea unui contract existent ca fiind lipsit de efecte și/sau acordarea unei compensații (în principal despăgubiri) părților afectate după ce a fost atribuit contractul în cauză.
  • Directiva 92/13/CEE a fost modificată substanțial de Directiva 2007/66/CE. Directiva 2014/23/UE a introdus noi modificări, în special pentru a lărgi domeniul de aplicare al Directivei 92/13/CEE în ceea ce privește concesiunile în temeiul Directivei 2014/23/UE și pentru a actualiza trimiterile la normele fundamentale pentru contractele de achiziții publice prevăzute de Directiva 2014/25/UE.
  • Directiva 89/665/CEE este echivalentul Directivei 92/13/CEE pentru sectorul public. Aceasta a fost modificată substanțial de Directiva 2007/66/CE. Directiva 2014/23/UE a introdus noi modificări pentru necesitățile proprii și pentru cele ale Directivei 2014/24/UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 6 martie 1992. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 ianuarie 1993.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați „Directivele privind căile de atac” pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (JO L 76, 23.3.1992, pp. 14-20)

Modificările ulterioare aduse Directivei 92/13/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată (care cuprinde numai modificările introduse până la Directiva 2007/66/CE inclusiv) are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L 134, 30.4.2004, pp. 1-113) (valabilă până la 18.4.2016)

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 243-374) (valabilă de la 18.4.2016)

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, pp. 1-64). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 65-242). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 21.03.2016

Top