Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cum reglementează UE utilizarea substanțelor chimice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cum reglementează UE utilizarea substanțelor chimice

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) prevede un cadru legislativ cuprinzător în ceea ce privește fabricarea și utilizarea substanțelor chimice în Europa. Acesta transferă responsabilitatea garantării siguranței produselor chimice fabricate, importate, comercializate și utilizate în UE de la autoritățile publice la sectorul industrial. De asemenea, regulamentul:

 • promovează metode alternative la testele pe animale;
 • creează o piață unică pentru substanțele chimice;
 • urmărește încurajarea inovării și a competitivității în acest sector;
 • înființează Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).

ASPECTE-CHEIE

 • Actul legislativ se aplică tuturor substanțelor chimice: fabricate, importate, comercializate, utilizate ca atare, în amestecuri sau în produse. Multe dintre acestea se întâlnesc în viața de zi cu zi sub formă de produse de curățenie, de vopsele sau în aparatura electrocasnică.
 • Companiile trebuie să înregistreze într-o bază de date centrală toate substanțele chimice pe care le produc sau le importă în cantități de cel puțin 1 tonă pe an. ECHA trebuie să verifice informațiile furnizate în înregistrări.
 • Întreprinderile trebuie să identifice și să gestioneze riscurile legate de substanțele pe care le produc și le comercializează în UE. De asemenea, întreprinderile trebuie să demonstreze cum se utilizează în siguranță produsele lor și să informeze utilizatorii cu privire la măsurile de gestionare a riscurilor care sunt necesare pentru a garanta utilizarea în siguranță pe tot parcursul lanțului de aprovizionare.
 • Autoritățile naționale pot restricționa fabricarea sau utilizarea anumitor substanțe în cazul în care consideră că riscurile nu sunt gestionate în mod adecvat.
 • Actul legislativ are ca obiectiv înlocuirea celor mai periculoase substanțe cu alternative mai sigure, în cazul în care sunt disponibile asemenea alternative.
 • Actul legislativ nu se aplică anumitor categorii de substanțe (de exemplu celor care sunt radioactive sau supuse controlului vamal) și nici deșeurilor, deoarece acestea sunt deja reglementate pe larg prin alte acte legislative.

În 2013, Comisia Europeană a evaluat primii cinci ani de aplicare a Regulamentului REACH și a concluzionat că nu sunt necesare revizuiri majore înaintea datei de 1 iunie 2018, care reprezintă termenul-limită de înregistrare a anumitor substanțe.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 1 iunie 2007.

CONTEXT

Industria chimică este unul dintre cele mai mari sectoare de producție ale UE. Aceasta joacă un rol central în viața noastră de zi cu zi și în ceea ce privește competitivitatea economiei în ansamblu. UE a adoptat acte legislative care permit industriei substanțelor chimice (inclusiv industriei producătoare mai largi care utilizează substanțe chimice) să se dezvolte și să inoveze, garantând în același timp siguranța produselor respective pentru oameni și pentru mediu.

 • Pagina referitoare la substanțe chimice pe site-ul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri a Comisiei Europene
 • Pagina referitoare la substanțe chimice pe site-ul Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene
 • Pagina referitoare la REACH pe site-ul Agenției Europene pentru Produse Chimice

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, pp. 1-849)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și anexelor la acesta au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 771/2008 al Comisiei din 1 august 2008 de stabilire a normelor de organizare și de procedură ale Camerei de recurs a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 206, 2.8.2008, pp. 5-13)

Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, pp. 1-739). A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 107, 17.4.2008, pp. 6-25). A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 1238/2007 al Comisiei din 23 octombrie 2007 de stabilire a normelor privind calificările membrilor Comisiei de recurs a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 280, 24.10.2007, p. 10)

Data ultimei actualizări: 02.02.2016

Top