Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase

Normele privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase sunt armonizate pentru a garanta protecţia sănătăţii şi a mediului înconjurător, precum şi libera circulaţie a acestor produse. Aceste norme au fost modificate odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 şi crearea Agenţiei Europene pentru Produse Chimice.

ACT

Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Domeniul de aplicare

Această directivă se aplică preparatelor periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă în sensul articolului 2 sau care sunt considerate periculoase în sensul articolelor 5, 6 sau 7. Termenul „preparat” reprezintă amestecurile sau soluţiile compuse din două sau mai multe substanţe.

Această directivă prevede dispoziţii speciale pentru preparatele care nu sunt considerate periculoase (în sensul articolelor 5, 6 sau 7), însă care pot prezenta totuşi un anumit pericol.

Această directivă nu se aplică următoarelor preparate finite, destinate utilizatorului final:

 • medicamentelor de uz uman sau veterinar;
 • produselor cosmetice;
 • amestecurilor de substanţe sub formă de deşeuri (care fac obiectul Directivei 2006/12/CE privind eliminarea deşeurilor);
 • produselor alimentare;
 • alimentelor pentru animale;
 • preparatelor care conţin substanţe radioactive;
 • dispozitivelor medicale invazive sau utilizate în contact fizic direct cu corpul;
 • transportului de preparate periculoase pe calea ferată, pe căi rutiere, fluviale, maritime sau pe calea aerului;
 • preparatelor în tranzit supuse unui control vamal, în măsura în care nu fac obiectul unei prelucrări sau al unei transformări.

Clasificarea

Clasificarea preparatelor periculoase se bazează pe definiţiile categoriilor de pericol prevăzute la articolul 2 din directivă. Aceste categorii ţin seama de gradul şi de natura specifică a pericolelor. Acestea cuprind preparatele considerate periculoase din cauza:

 • proprietăţilor fizico-chimice (de exemplu, exploziv, oxidant sau inflamabil); şi/sau
 • pericolelor pe care le prezintă pentru sănătate (de exemplu, toxic, cancerigen sau nociv); şi/sau
 • pericolelor pe care le prezintă pentru mediul înconjurător.

Principiile generale de clasificare şi etichetare a substanţelor periculoase se bazează pe metodele specificate în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 şi pe criteriile definite în Directiva 67/548/CEE privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, exceptând cazurile în care se aplică alte criterii ale directivei.

Ambalarea

Principalele cerinţe în ceea ce priveşte ambalarea sunt următoarele:

 • ambalajele trebuie să fie proiectate şi realizate în aşa fel încât să împiedice orice pierdere de conţinut;
 • materialele din care sunt executate ambalajele şi sistemele de închidere nu trebuie să fie atacate de către conţinut şi nici să formeze cu acesta compuşi periculoşi;
 • toate părţile ambalajelor şi ale sistemelor de închidere trebuie să fie solide şi rezistente, astfel încât să excludă orice defecţiune şi să răspundă în deplină siguranţă la presiunile şi eforturile normale de manipulare;
 • forma şi/sau prezentarea nu trebuie să stimuleze curiozitatea copiilor şi nici să inducă în eroare consumatorii;
 • trebuie proiectate în aşa fel încât să nu poată fi confundate cu produsele alimentare, alimentele pentru animale, produsele medicinale şi cosmetice;
 • recipientele care conţin preparatele sunt prevăzute cu un sistem de închidere de siguranţă pentru copii şi/sau au un însemn tactil de avertizare a pericolului.

Etichetarea

Toate ambalajele trebuie să cuprindă anumite indicaţii specifice, lizibile şi de neşters:

 • denumirea comercială a preparatului;
 • numele şi datele de contact ale persoanei care răspunde de introducerea pe piaţă;
 • în general, denumirea chimică a substanţei sau substanţelor prezente în preparat care au dus la clasificarea preparatului în ceea ce priveşte pericolele pentru sănătate;
 • simbolurile şi indicaţiile de pericol, frazele de risc şi recomandările de prudenţă. Dispoziţiile speciale legate de prezentarea, formatul şi condiţiile acestor informaţii sunt stabilite în anexele II şi VI la Directiva 67/548/CEE.

Statele membre pot impune ca eticheta preparatului să fie redactată în limba sau limbile oficiale.

În anumite condiţii foarte restrictive care sunt specificate în articolul 12 al directivei, anumite preparate periculoase pot fi exceptate de la regulile generale referitoare la ambalare şi etichetare. Astfel, etichetarea acestor preparate poate fi facultativă sau poate să difere de regulile stabilite, în cazul în care cantităţile prezente sunt atât de mici încât nu constituie niciun pericol pentru utilizatori.

Obligaţiile şi drepturile statelor membre

Statele membre desemnează o autoritate naţională care informează Comisia cu privire la aplicarea acestei directive. Persoanele responsabile de introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase trebuie să pună la dispoziţia acestei autorităţi toate informaţiile referitoare la clasificarea preparatului (date de securitate etc.).

Statele membre au obligaţia de a desemna organismele însărcinate cu primirea informaţiilor referitoare la efectele preparatelor asupra sănătăţii. Aceste informaţii nu pot fi utilizate decât pentru a răspunde solicitărilor de ordin medical.

Confidenţialitatea

Persoana care răspunde de introducerea pe piaţă poate prezenta o cerere de confidenţialitate. Această cerere este adresată autorităţii responsabile a statului membru în care preparatul este introdus pe piaţă pentru prima oară. Această procedură previne ca divulgarea pe etichetă a identităţii chimice a unei substanţe să prezinte riscuri pentru natura confidenţială a proprietăţii sale intelectuale. Atunci când autoritatea a luat o hotărâre, aceasta o transmite persoanei care răspunde de introducerea pe piaţă.

Clauza de liberă circulaţie

Statele membre nu pot interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase care respectă dispoziţiile acestei directive.

Clauza de salvgardare

Un stat membru poate interzice provizoriu sau supune unor condiţii speciale introducerea pe piaţă a unui preparat periculos pe teritoriul său, deşi acesta corespunde dispoziţiilor acestei directive.

Statul membru informează de îndată Comisia şi celelalte state membre cu privire la adoptarea unei astfel de măsuri, motivându-şi hotărârea. Înainte de a lua o hotărâre, Comisia consultă fără întârziere statele membre.

Procedura pentru adaptarea la progresul tehnic

Modificările necesare pentru adaptarea la progresul tehnic a celor nouă anexe se adoptă de către Comisie, sprijinită de un comitet de reglementare alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidat de către un reprezentant al Comisiei.

Context

Această directivă se abrogă de la 1 iunie 2015 prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi a amestecurilor acestora.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 1999/45/CE

30.7.1999

30.7.2002

JO L 200 din 30.7.1999

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 din 31.10.2003

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1.6.2007Aplicare:1.6.20081.8.2008 (art. 135)1.6.2009 (titlul VIII şi anexa XVII)

-

JO L 396 din 30.12.2006

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 din 21.11.2008

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

20.1.2009

-

JO L 353 din 31.12.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 1999/45/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

See also

Ultima actualizare: 09.09.2011

Top