Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ambalajele și deșeurile de ambalaje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ambalajele și deșeurile de ambalaje

Uniunea Europeană caută să armonizeze măsurile naționale privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje pentru a asigura un înalt nivel de protecție a mediului și pentru a garanta funcționarea pieței interne.

ACT

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă prevede măsuri menite să limiteze producerea deșeurilor de ambalaje și să promoveze reciclarea, refolosirea și alte forme de recuperare a deșeurilor. Eliminarea finală a acestora trebuie considerată o soluție de ultimă instanță.

Domeniul de aplicare

Această directivă se aplică tuturor ambalajelor introduse pe piața europeană și tuturor deșeurilor de ambalaje, indiferent dacă acestea sunt utilizate sau dacă provin din industrie, comerț, birouri, ateliere, servicii, gospodării sau din orice alt domeniu, indiferent de materialul utilizat.

Măsurile

Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a preveni producerea deșeurilor de ambalaje și pentru a dezvolta sistemele de refolosire a ambalajelor prin reducerea impactului acestora asupra mediului.

Statele membre au avut obligația să stabilească sisteme de returnare, colectare și recuperare a deșeurilor de ambalaje pentru a atinge următoarele obiective cantitative:

 • cel târziu până la 30 iunie 2001, între minimum 50 și maximum 65 % din masa deșeurilor de ambalaje vor fi recuperate sau incinerate în instalațiile cu recuperarea energiei;
 • cel târziu până la 31 decembrie 2008, minimum 60 % din deșeurile de ambalaje vor fi recuperate sau incinerate în instalațiile cu recuperarea energiei;
 • cel târziu până la 30 iunie 2001, între 25 și 45 % din masa totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje va fi reciclată (cu un minim de 15 % pentru fiecare material de ambalaj);
 • cel târziu până la 31 decembrie 2008, vor fi reciclate între 55 și 80 % din deșeurile de ambalaje;
 • cel târziu până la 31 decembrie 2008, trebuie îndeplinite următoarele obiective pentru materialele conținute în deșeurile de ambalaje:
  • o 60 % pentru sticlă, hârtie şi carton;
  • o 50 % pentru metale;
  • o 22,5 % pentru plastic;
  • o 15 % pentru lemn.

Se consideră că incinerarea deșeurilor în instalațiile cu recuperarea energiei contribuie la realizarea acestor obiective.

Grecia, Irlanda și Portugalia, dat fiind numărul mare de insule mici, prezența de zone rurale și muntoase și respectiv nivelul redus al consumului de ambalaje, nu au avut obligația să atingă aceste obiective decât în 2011.

Marcajul și sistemul de identificare

Ambalajele indică natura materialului sau a materialelor folosite pentru a facilita identificarea și clasificarea. Marcajul trebuie aplicat fie pe ambalajul în sine, fie pe etichetă. Acesta trebuie să fie vizibil clar și ușor de citit.

Cerințe esențiale

Ambalajele trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Din acest motiv, Comisia încurajează elaborarea unor standarde europene.

Statele membre trebuie să verifice dacă ambalajele introduse pe piață respectă cerințele esențiale menționate în anexa II:

 • limitarea masei și volumului ambalajului la cantitatea minimă corespunzătoare pentru a menține nivelul necesar de siguranță, igienă și acceptabilitate pentru consumator;
 • reducerea la minimum a prezenței substanțelor și materialelor periculoase în compoziția materialului de ambalaj sau a oricărui component al acestuia;
 • conceperea unui ambalaj refolosibil sau recuperabil.

Sisteme de informații

Statele membre trebuie să elaboreze sisteme de informații (baze de date) privind ambalajele și deșeurile de ambalaje care să permită monitorizarea punerii în aplicare a obiectivelor acestei directive. Datele de care acestea dispun trebuie transmise Comisiei în formatele stabilite în anexa III.

Derogări

Directiva 2005/20/CE acordă un termen suplimentar celor 10 noi state membre (Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia, Ungaria) pentru ca acestea să îndeplinească obiectivele acestei directive privind ambalajele. Aceste derogări sunt valabile până în 2015. România și Bulgaria beneficiază, de asemenea, de derogări specifice definite în tratatele de aderare ale acestora.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 94/62/CE

31.12.1994

30.6.1996

JO L 365 din 31.12.1994

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2004/12/CE

18.2.2004

18.8.2005

JO L 47 din 18.2.2004

Directiva 2005/20/CE

5.4.2005

9.9.2006

JO L 70 din 16.3.2005

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87 din 31.3.2009

Directiva 2013/2/UE

28.2.2013

30.9.2013

JO L 37 din 8.2.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 94/62/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată ( FR ) are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Armonizare

Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [Jurnalul Oficial L 86 din 5.4.2005].

Scopul acestor tabele este să armonizeze caracteristicile și forma de prezentare a datelor pe ambalaje și pe deșeurile de ambalaje și să facă compatibile datele din diferitele state membre. Datele permit monitorizarea punerii în aplicare a obiectivelor Directivei 94/62/CE. Furnizarea datelor este obligatorie numai pentru următoarele materiale de ambalaj: sticlă, plastic, hârtie, carton, lemn și metale.

Decizia 2001/524/CE privind publicarea referințelor pentru standardele EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 și EN 13432:2000 în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene în legătură cu Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje [Jurnalul Oficial L 190 din 12.7.2001].

Derogări

Decizia 2001/171/CE a Comisiei din 19 februarie 2001 de stabilire a condițiilor derogatorii pentru ambalajele din sticlă de la nivelul concentrației de metale grele stabilit prin Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje [Jurnalul Oficial L 62 din 2.3.2001];

Prelungită prin:Decizia 2006/340/CE a Comisiei [Jurnalul Oficial L 125 din 12.5.2006].

Decizia 2009/292/CE a Comisiei din 24 martie 2009 de stabilire a condițiilor derogatorii pentru lăzile din plastic și paleții din plastic de la nivelurile de concentrație în metale grele stabilite prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile din ambalaje [Jurnalul Oficial L 79 din 25.3.2009].

Sisteme de identificare

Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje [Jurnalul Oficial L 50 din 20.2.1997].

Această decizie stabilește modalitățile de numerotare și abrevierile care constituie baza sistemului de identificare, indicând natura materialului sau a materialelor de ambalaj folosite și precizând care sunt materialele care sunt supuse sistemului de identificare.

Aplicarea legislației

Raport al Comisiei din noiembrie 2009 asupra implementării legislației comunitare în materie de deșeuri, în special a Directivei 2006/12/CE privind deșeurile, Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase, Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, Directiva 86/278/CEE privind nămolurile de epurare, Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri și Directiva 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice pentru perioada 2004-2006 [ COM(2009) 633 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Toate statele membre au transpus corect această directivă și nivelul punerii în aplicare este satisfăcător în mod global. Nu s-a inițiat nicio acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în 2009.

Directiva a generat efecte pozitive pentru mediu, datorate ratelor constante de reciclare și recuperare a deșeurilor de ambalaje. În perioada de raportare 2004-2006, volumul de deșeuri de ambalaje generate a fost în creștere (o parte a acestei creșteri datorându-se extinderii UE în 2004), în timp ce ratele de reciclare și recuperare au rămas constante. Punerea în aplicare și aplicarea în practică a cerințelor esențiale au fost însă puse sub semnul întrebării de unele părți interesate, ceea ce a determinat Comisia să realizeze o analiză mai amănunțită a acestui aspect.

În privința impactului directivei asupra pieței interne, în ultimii ani au avut loc dezbateri de ordin juridic între Comisie și statele membre cu privire la compatibilitatea cu normele pieței interne a măsurilor luate la nivel național pentru reducerea impactului ambalajelor pentru băuturi asupra mediului și a volumului de deșeuri generate de acestea. Ca inițiativă pentru prevenirea altor probleme pe piața internă și reducerea numărului de dezbateri de ordin juridic cu statele membre, Comisia a adoptat o comunicare intitulată Ambalarea băuturilor, sisteme de garanție și libera circulație a mărfurilor care prezintă pe scurt soluțiile găsite și dezvoltate până la acea dată.

Ultima actualizare: 11.02.2014

Top